Welcome To WP Contacts

12 Total Entries
ID ลำดับ ปีที่ ฉบับที่ พ.ศ. วัน-เดือน-ปีรับ ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ชื่อบทความภาษาอังกฤษ ชื่อ-นามสกุลผู้แต่ง -ผู้แต่งร่วม เบอร์โทร อีเมล สังกัด ชื่อ นามสกุล ผู้ทรง เว็บไซท์ Files วันเดือนปี เวลาที่เสร็จ ผ่าน/เสร็จ
22 ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ปี 2559 วารสารพุทธอาเซียน (ฉบับรวม ฉบับที่ 2) ส่วนงานบริหาร ศูนย์อาเซียนศึกษา
21 ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ปี 2559 บทวิจารณ์หนังสือ หนังสือโลกทัศน์ของคนพม่าจากภาษิต พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที
20 ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ปี 2559 “มอดศาสนา” ภัยคุกคามที่พระสงฆ์ในอาเซียนต้องระวัง พระครูสังฆรักษ์ศุภณัฐ ภูริวฑฺฒโน ศิลาวัฒน์ ชัยวงศ์
19 ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ปี 2559 การสะเดาะเคราะห์ ค้ำโพธิ์คค้ำไฮของชาวจังหวัดบุรีรัมย์ ธนันต์ชัย พัฒนะสิงห์ พระปลัดวีระชนม์ เขมวีโร, ทิพย์ ขันแก้ว
18 ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ปี 2559 มาตรการของรัฐเพื่อการรับมือภัยพิบัติในภูมิภาคอาเซียน จิดาภา เร่งมีศรีสุข พระเดชขจร ขนฺติธโร พระมหาสมเด็จ มหาสมิทฺธิ
17 ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ปี 2559 เครื่องมือสื่อสารเชิงพุทธบูรนาการเพื่อจัดการความขัดแย้งในระบบบริการสาธารณสุข รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โรงพยาบาลสามพราน จังหวัดนครปฐม สุนันทา เอ๊าเจริญ
16 ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ปี 2559 พุทธวิธีการยุติความรุนแรง: แนวทางการสร้างสันติประชาธรรมในประชาคมอาเซียน มัลลิกา ภูมะธน ดิเรก ด้วงลอย
15 ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ปี 2559 การมีส่วนเกี่ยวข้องกับชุมชนเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืนแนวพุทธในอาเซียน พระครูธรรมธรวรเดชา อคฺคเตโช
14 ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ปี 2559 พุทธศิลป์: ถิ่นไทย ศิลปกรรมเพื่อพระพุทธศาสนา ชยาภรณ์ สุขประเสริฐ
13 ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ปี 2559 บทบาทของพระสงฆ์กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสังคมอาเซียน พระครูสิทธิธรรมาภรณ์
12 ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ปี 2559 ธรรมยุติกนิกายในกัมพูชา: ความสัมพันธ์ทางศาสนาและการเมืองระหว่างไทยกัมพูชา พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร พิเชฐ ทั่งโต ธัชวรรธน์ หนูแก้ว
October 5, 2017 11:40 pm
11 ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ปี 2559 จุดเริ่มต้นของอาเซียนสีเขียวด้วยแนวทางพระพุทธศาสนา พระพรสวรรค์ ฐิติญาโณ
October 5, 2017 11:40 pm
Previous 1 Next