Welcome To WP Contacts

4 Total Entries
ID ลำดับ ปีที่ ฉบับที่ พ.ศ. วัน-เดือน-ปีรับ ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ชื่อบทความภาษาอังกฤษ ชื่อ-นามสกุลผู้แต่ง -ผู้แต่งร่วม เบอร์โทร อีเมล สังกัด ชื่อ นามสกุล ผู้ทรง เว็บไซท์ Files วันเดือนปี เวลาที่เสร็จ ผ่าน/เสร็จ
16 ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ปี 2559 พุทธวิธีการยุติความรุนแรง: แนวทางการสร้างสันติประชาธรรมในประชาคมอาเซียน มัลลิกา ภูมะธน ดิเรก ด้วงลอย
11 ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ปี 2559 จุดเริ่มต้นของอาเซียนสีเขียวด้วยแนวทางพระพุทธศาสนา พระพรสวรรค์ ฐิติญาโณ
October 5, 2017 11:40 pm
21 ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ปี 2559 บทวิจารณ์หนังสือ หนังสือโลกทัศน์ของคนพม่าจากภาษิต พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที
13 ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ปี 2559 บทบาทของพระสงฆ์กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสังคมอาเซียน พระครูสิทธิธรรมาภรณ์
Previous 1 Next