Ethan Stofford

ประเทศสมาชิกอาเซียน

ตลาดเช้าหลวงพระบาง

สะบายดีหลวงพระบาง หลวงพระบางเป็นเมืองมรดกโลก ที่ส่วนสำคัญต่อการท่องเที่ยวทั้งเป็นอุตสาหกรรมและแหล่งรายได้หลักของหลวงพระบาง ที่มีเอกลักษณ์ในเรื่องธรรมชาติ ความสงบ วิถีทางวัฒนธรรมทางศาสนา ประเพณี และวัตถุทางศาสนากับการท่องเที่ยว ที่สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายและวัฒนธรรมในการดำเนินชีวิตที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์และการจัดวางทางประวัติศาสตร์ที่เหมาะสม ตลาดคือพื้นที่ที่สำคัญที่สุดของผู้คนทุกกลุ่ม ทุกชนชั้น ตลอดถึงเครือข่ายพ่อค้าวาณิชจากนานาประเทศในภูมิภาคที่เดินทางข้ามพรมแดนเพื่อการค้า ตลาดจึงกลายเป็นพื้นที่ของการกินอยู่และบ่งบอกถึงชีวิตผู้คนได้ชัดเจนที่สุด เหตุนี้จึงทำให้ตลาดเช้าหลวงพระบางกลายเป็น landmark ที่สำคัญแห่งหนึ่งของเอเชีย อ่านเพิ่มเติม:-     I ข้อมูลจาก Website (1) https://www.luangprabang-laos.com/The-morning-market (2) https://palanla.com/index.php?op=abroadLocation-detail… (3) https://www.tnnthailand.com/news/social/19989/ II ข้อมูลจากงานวิชาการ   (1) Buddhisaro, P. R., Thangto, P., Klomkul, L. (2021). การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและศาสนาในประเทศอาเซียน: กรณีศึกษาหลวงพระ บาง สปป. ลาว. The Journal of Institute of Read More

ข่าวการศึกษาอาเซียน ข่าวพุทธศาสนาอาเซียน ข่าวศูนย์อาเซียนศึกษา ข่าวอาเซียนสัมพันธ์

กิจกรรมบรรยายวิชาการสาธารณะเรื่อง ไตดำ: รากเหง้าสังคมไทยและวัฒนธรรมอาเซียน

Just in : วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ศูนย์อาเซียนศึกษาร่วมกับภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มจร จัดกิจกรรมบรรยายวิชาการสาธารณะเรื่อง ไตดำ: รากเหง้าสังคมไทยและวัฒนธรรมอาเซียน โดยมี รศ.ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร ,รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา วิเทศสัมพันธ์ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม I-Mind อาคารพระพรหมบัณฑิต วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ ข่าว : ศูนย์อาเซียนศึกษาRead More

ข่าวการศึกษาอาเซียน ข่าวพุทธศาสนาอาเซียน ข่าวศูนย์อาเซียนศึกษา ข่าวอาเซียนสัมพันธ์

ASC ร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย Monash University พัฒนาโจทย์วิจัย Buddhism, Equality,Gender and Sustainable Development

ASC ร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย Monash University พัฒนาโจทย์วิจัย Buddhism, Equality,Gender and Sustainable Development Just in :วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยต้อนรับคณะนักวิจัยจาก Monash University นำโดยอาจารย์ Helen Stenger นำคณะวิจัยจากสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลและคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลวิจัยทางพระพุทธศาสนา ความยุติธรรมและเพศวิถีในบริบทประเทศอาเซียน ในการนี้ ดร.ลำพอง กลมกูล รักษาการผู้อำนวยการส่วนวิจัยสารสนเทศและบริการวิชาการ เป็นประธานและกล่าวต้อนรับคณะนักวิจัย และมีพระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร,ผศ.ดร. อาจารย์คณะสังคมศาสตร์ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ผ่านการสนทนากลุ่ม (focus group)ซึ่งมีผู้แทนนิสิตจากคณะมนุษยศาสตร์,คณะสังคมศาสตร์,คณะพุทธศาสตร์,คณะครุศาสตร์และกลุ่มคณะปฏิสังขรณ์การพระศาสนาใหม่ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกิจกรรมครั้งนี้ การร่วมมือทางวิชาการของศูนย์อาเซียนศึกษาร่วมกับสถาบันนานาชาติจะช่วยส่งเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการและตอบโจทย์สังคมตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยต่อไป ___ Website: http://asc.mcu.ac.th Facebook : Mcu Asean Twitter : ascmcu IG: ascmcuRead More

ข่าวการศึกษาอาเซียน ข่าวพุทธศาสนาอาเซียน ข่าวศูนย์อาเซียนศึกษา ข่าวอาเซียนสัมพันธ์

บทบาทศูนย์อาเซียนศึกษาในเวทีนานาชาติร่วมกับ UN

บทบาทศูนย์อาเซียนศึกษาในเวทีนานาชาติร่วมกับ UN Just in: วันที่ 2 สิงหาคม 2565 บุคลากรศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยร่วมงานอภิปราย ให้ความเห็นและถกประเด็นสถานการณ์พุทธศาสนาในประเทศไทย จัดโดยโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) เพื่อทำความเข้าใจและหาแนวทางในการแก้ปัญหาความขัดแย้งและความรุนแรงทางศาสนาในประเทศไทยและอาเซียนภายใต้ความร่วมมือระหว่างองค์กร โดยมีผู้แทนจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเข้าร่วมดังนี้ พระมหาสมพงษ์ สนฺตจิตฺโต,ดร.,พระมหาเกรียงศักดิ์ อินฺทปญฺโญ,ดร., พระมหาพงษ์ถาวร ดวงแก้ว (ผู้แทนกลุ่มคณะปฏิสังขรณ์การพระศาสนาใหม่) ,พระมหาธีรภัทร ญาณธีโร, พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที และนางสาวมุกรวี ฉิมพะเนาว์ เข้าร่วมการประชุม ในการนี้มีผู้แทนจากสภาความมั่นคงแห่งชาติ สถานทูต ผู้แทนคณะองค์การสหประชาชาติ (UN) และนักวิชาการเข้าร่วมงานครั้งนี้ ณ สำนักงานสหประชาติ กรุงเทพมหานคร ข่าว : ศูนย์อาเซียนศึกษา มจรRead More

ข่าวการศึกษาอาเซียน ข่าวพุทธศาสนาอาเซียน ข่าวศูนย์อาเซียนศึกษา ข่าวอาเซียนสัมพันธ์

พุทธจีน-ไทย ร่วมใจจัดประชุมนานาชาติ ณ เชียงราย ถิ่นมั่นพุทธธรรม วัฒนธรรมล้านนา

Just in : วันที่ 3 สิงหาคม 2565 สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์และวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เรื่อง “การส่งเสริมและคุ้มครองพระพุทธศาสนาในโลกไร้พรมแดน” ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 27 สิงหาคม 2565 ดำเนินการโดยวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย และสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร พร้อมด้วยเครือข่ายสถาบันต่างประเทศ   รายละเอียด สามารถติดตามเพิ่มเติมได้ที่ https://bri.mcu.ac.th และ http://www.crb.mcu.ac.th   ข่าว : ศูนย์อาเซียนศึกษา มจรRead More

ข่าวการศึกษาอาเซียน ข่าวพุทธศาสนาอาเซียน ข่าวอาเซียนสัมพันธ์

ASC ร่วมงานเสวนาวิชาการ “รัฐ ศาสนา และการเมือง” หัวข้อ “ครูบาศรีวิชัยกับการเมืองสมัยใหม่ในล้านนา”

เสวนาวิชาการ “รัฐ ศาสนา และการเมือง” หัวข้อ “ครูบาศรีวิชัยกับการเมืองสมัยใหม่ในล้านนา” Just in: วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 บุคลากรศูนย์อาเซียนศึกษา เข้าร่วมโครงการเสวนาวิชาการ “รัฐ ศาสนา และการเมือง” หัวข้อ “ครูบาศรีวิชัยกับการเมืองสมัยใหม่ในล้านนา” โดย Professor Katherine Bowie (Department of Anthropology, University of Wisconsin-Madision) ดำเนินรายการโดย ดร. ยุกติ มุกดาวิจิตร สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ข้อเสนอของอาจารย์ Katherine Bowie เสนอประเด็นเรื่องครูบาศรีวิชัยที่แตกต่างออกไปจากมุมองและความเข้าใจโดยทั่วไปที่มองว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเพราะการไม่เข้าใจกฏหมายบ้านเมือง หรือครูบาไม่รู้หนังสือเป็นข้อเสนอที่ค่อนข้างไม่มีน้ำหนัก อาจารย์ Katherine อธิบายว่าปรากฏการณ์ของครูบาศรีวิชัยเกิดขึ้นจากบริบทสังคมไทยและสังคมโลกที่ผกผันอย่างหนัก ปัจจัยต่างๆเหล่านี้ได้ก่อให้เกิดความไม่มั่นใจของรัฐที่มีต่อคนล้านนา ดังนั้น กรณีครูบาศรีวิชัยจึงเป็นผลสะท้อนบทบาทของรัฐ ศาสนาและการเมืองในห้วงเวลานั้น ข้อถกเถียงที่มีนัยยะสำคัญคือ เหตุใดคณะราษฎรถึงกังวลต่อครูบาศรีวิชัย ประเด็นนี้ Katherine Bowie ได้เสนอว่านี่เองคือปัญหาที่แท้จริง การสร้างชาติและความเป็นไทยที่ฝ่ายรัฐซึ่งเป็นผู้มีอำนาจไม่ต้องการให้เกิดความเป็นอื่นเกิดขึ้น ฝ่ายรัฐบาลจึงต้องการดำเนินการเรืองนี้โดยผ่านนโยบายการศึกษาแห่งชาติ […]Read More

EVENTS ข่าวการศึกษาอาเซียน ข่าวพุทธศาสนาอาเซียน ข่าวศูนย์อาเซียนศึกษา ข่าวอาเซียนสัมพันธ์

ขอเชิญรับฟังการบรรยายวิชาการสาธารณะผ่านบันทึกสนาม (Filed note): เปิดมุมมองและข้อเสนอใหม่ต่อประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมอุษาคเนย์”

ศูนย์อาเซียนศึกษา ขอเชิญรับฟังการบรรยายวิชาการสาธารณะผ่านบันทึกสนาม (Filed note) ในเวียดนามของคณะนักวิชาการจากคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยศิลปากร การลงพื้นที่ในเวียดนามเพื่อเก็บข้อมูลทางประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมนำไปสู่ข้อค้นพบและข้อเสนอใหม่ของประวัติศาสตร์อุษาคเนย์ ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 นี้ เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ศูนย์ฯ ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “บันทึกภาคสนาม: เปิดมุมมองและข้อเสนอใหม่ต่อประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมอุษาคเนย์” โดยมี ดร.อธิเทพ ผาทา อาจารย์คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นวิทยากร ลงทะเบียนได้ที่ https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdH6naYot…/viewform… สามารถรับชมได้ที่ Facebook Live : Mcuasean และ YouTube channel: https://youtube.com/channel/UC4lroh1Lr6PDkwx0K7VzgZw ___ Website: http://asc.mcu.ac.th Facebook : Mcu Asean Twitter : ascmcu Read More

ข่าวการศึกษาอาเซียน ข่าวศูนย์อาเซียนศึกษา ข่าวอาเซียนสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการปริวรรตคัมภีร์โบราณลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 1/2565

Just in: วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 พระมหาจีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ,รศ.ดร.,รองผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปริวรรตคัมภีร์โบราณลุ่มน้ำโขง (Hybrid Meeting) ซึ่งเป็นคัมภีร์กัมมัฏฐานโบราณเขียนด้วยอักษรไทลื้อ โดยมี พระมหาธีรพงศ์ ธีรวํโสและ พระมนตรี ปภสฺสโร เป็นผู้ปริวรรต โดยคณะกรรมการมีมติให้คณะปริวรรตคัมภีร์ปรับปรุงรายละเอียดและแก้ไขเพิ่มต้นฉบับคัมภีร์เพื่อเผยแพร่เป็นลำดับต่อไป การประชุมมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมดังนี้ พระมหาขวัญชัย ปุตฺตวิเสโส, พระมหาสมเดช ตปสีโล,พระมหาวัฒน์พร อภิวฑฺฒโนและพระมหาดวงติ้บ ปริยตฺติธารี ทั้งนี้ คณะกรรมการได้มีข้อเสนอแนะให้ฝ่ายปริวรรตคัมภีร์ รวบรวมคัมภีร์และจัดให้เป็นหมวดหมู่เพื่อทำฐานข้อมูลคัมภีร์พระพุทธศาสนาในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเพื่อรักษาองค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนต่อไป คณะกรรมการได้ให้ความเห็นร่วมกันว่า โครงการดังกล่าวจะช่วยเสริมให้เกิดการเรียนรู้และเเลกเปลี่ยนงานวิชาการทางพระพุทธศาสนาในระดับภูมิภาค นับว่าเป็นความร่วมมือที่สำคัญอย่างยิ่งของศูนย์อาเซียนศึกษาที่จะพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียน เพราะคัมภีร์เก่าแก่เหล่านี้คืออัตลักษณ์ ประวัติศาสตร์ ความเชื่อและวัฒนธรรมประเพณีของผู้คน การปริวรรตคัมภีร์ไม่เพียงแต่จะเป็นการอนุรักษ์ยังเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชาติพันธุ์ สังคม และประเทศชาติได้ดีเป็นอย่างยิ่ง พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที เสนอว่า คณะกรรมการได้กำหนดปริวรรตคัมภีร์เพิ่ม ๓ ฉบับคือ คัมภีร์กัมมัฏฐานหลวง ต้นฉบับล้านนา คัมภีร์วิสุทธิมรรค ต้นฉบับจากเชียงตุง คัมภีร์กัมมัฏฐานสำเร็จยม ต้นฉบับจากหลวงพระบาง ซึ่งจะดำเนินการภายหลังคัมภีร์กัมมัฏฐาน ๔๐ ห้องจัดพิมพ์เผยแพร่เเล้วเสร็จ และตอนนี้ได้วางแผนงาน (action […]Read More

ข่าวการศึกษาอาเซียน ข่าวพุทธศาสนาอาเซียน ข่าวศูนย์อาเซียนศึกษา ข่าวอาเซียนสัมพันธ์

มจร บรรลุข้อตกลงทางวิชาการร่วมกับ มธ

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ อาคารพระพรหมบัณฑิต วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ ศูนย์อาเซียนศึกษาและวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติดำเนินการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันเอเชียตะวันออก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยวันนี้ ผู้บริหารทั้ง ๓ สถาบันได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์ภายใต้ความร่วมมือ (MOU) Think Link Think ซึ่งจะดำเนินการยกระดับการทำงานในระดับนานาชาติ ส่งเสริมยุทธศาสตร์ที่เป็นจุดแข็งของทั้งสามสถาบัน มุ่งเน้นตอบโจทย์สังคมที่สร้างสรรค์และยั่งยืน พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์, ศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ กล่าวถึงการพัฒนาความร่วมมือครั้งนี้ว่า การดำเนินการครั้งนี้เป็นการส่งเสริมเครือข่ายที่ยั่งยืนของมหาวิทยาลัย เป็นการสานเจตนารมณ์ของมหาจุฬาที่เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาเพื่อตอบโจทย์และแก้ไขปัญหาของสังคม มุ่งให้สังคมเกิดสันติสุขไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา (Education) ด้านภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลง (Climate change) และการสร้างสันติภาพ (Peace Building) การประสานเครือข่าย ASEAN ที่กำลังดำเนินการนี้จะตอบโจทย์สังคมที่กำลังเผชิญปัญหานี้ได้อย่างยั่งยืน ด้าน ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ มีสัณฐาน ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้กล่าวเสริมในการพัฒนาเครือข่ายครั้งนี้ว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้จะเป็นการเริ่มต้น ของกิจกรรมความร่วมมือในอนาคตของทั้งสองมหาวิทยาลัย ซึ่งภายใต้หน่วยงานของสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษามีหน่วยงานที่ครอบคลุมเอเชีย จีน ญี่ปุ่น ทั้งหมดพร้อมผลักดันการร่วมมือทางวิชาการร่วมกันโดยมุ่งเป้าความยั่งยืนตามกรอบที่ตั้งไว้ร่วมกันและต่อจากนี้จะมีการหารือร่วมกันในการดำเนินงานด้านวิจัย สารสนเทศและแลกเปลี่ยนคณาจารย์ นิสิตอาเซียนต่อไป ในส่วนของศูนย์อาเซียนศึกษา พระมหาจีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ, รศ. ดร. ,รองผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา […]Read More

ข่าวการศึกษาอาเซียน ข่าวพุทธศาสนาอาเซียน ข่าวศูนย์อาเซียนศึกษา ข่าวอาเซียนสัมพันธ์

อธิการบดี มจร ตั้งคณะกรรมการปริวรรตคัมภีร์พระพุทธศาสนาโบราณลุ่มน้ำโขง

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการปริวรรตคัมภีร์โบราณลุ่มน้ำโขง เพื่อรวบรวม จัดเก็บ และเผยแพร่ คัมภีร์ใบลาน รวมทั้งเอกสารโบราณในภูมิภาคอาเซียน (CLMV) ที่เกี่ยวเนื่องในศาสนาพุทธศาสนา โดยศูนย์อาเซียนศึกษาและสถาบันพระไตรปิฎกศึกษา มุ่งขยายเครือข่ายร่วมกับสถาบันนานาชาติที่ดำเนินการศึกษาเอกสารและคัมภีร์พระพุทธศาสนาและเผยแพร่ข้อมูลความรู้ของเอกสารโบราณผ่านฐานข้อมูลดิจิทัล พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานโครงการ รายงานต่อผู้สื่อข่าวว่า การปริวรรตคัมภีร์โบราณในลุ่มน้ำโขงเป็นพันธกิจด้านเครือข่ายความร่วมมือของส่วนงานในมหาวิทยาลัยที่ประสานไปยังส่วนภูมิภาคและในอนาคตจะขยายความร่วมมือไปยังสถาบันและองค์กรความร่วมมือในประชาคมอาเซียน เช่น พม่า กัมพูชาตลอดทั้งในบาหลีของอินโดนีเซียด้วย ด้วยคณะทำงานได้รับรายงานถึงเอกสารเก่าแก่จำนวนหนึ่งที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาแต่โครงการมีความำเป็นต้องหยึดชะงักด้วยปัญหาเรื่องของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าที่ผ่านมา แต่ ณ ขณะนี้คณะกรรมการได้คัดรวบรวมคัมภีร์เก่าแก่จำนวนหนึ่งที่ถูกเก็บรักษาไว้ตามวัดต่างๆ ซึ่งได้รับอนุเคราะห์จากคณะสงฆ์ในหลวงน้ำทาและหลวงพระบางตลอดทั้งคณะสงฆ์จังหวัดนครพนม มหาสารคามและกาฬสินธุ์ (นคร-สาร-สินธุ์) และดำเนินการแปลคัมภีร์ ซึ่งได้สำเร็จลุล่วงแล้ว จำนวน ๑ คัมภีร์ ซึ่งเป็นคัมภีร์กัมมัฏฐานโบราณของคนลุ่มน้ำโขง คัมภีร์ดังกล่าวมีความสำคัญมากต่อการศึกษาพระพุทธศาสนาในระดับท้องถิ่น และเอกลักษณ์ที่โดดเด่นมาก ยังสะท้อนให้วิถีของความศรัทธาและจารีตบางอย่างของคนในท้องถิ่นอย่างลึกซึ้ง อีกทั้งยังสื่อถึงความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของพระพุทธศาสนาในภูมิภาคนี้ได้เป็นอย่างดี โดยพระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที กล่าวเสริมว่าเป็นการเสริมให้เราได้เห็นแง่มุมประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาที่หลากหลายด้วย และในปลายปีนี้การปริวรรตคัมภีร์กัมมัฏฐานหลวงซึ่งได้ต้นฉบับจากหลวงพระบางก็จะเสร็จสิ้นพร้อมเผยแพร่ต่อไป ขณะที่ พระมนตรี ปภสฺสโร อาจารย์ประจำวิทยาลัยสงฆ์นครพนม คณะทีมงานและผู้ปริวรรตคัมภีร์ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ตามที่ได้รับการประสานจากศูนย์อาเซียนศึกษาและสถาบันพระไตรปิฎกศึกษา มีความปีติใจเป็นอย่างยิ่งที่ทางมหาวิทยาลัยให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์คัมภีร์เก่าแก่ทางพระพุทธศาสนาเพราะถือว่าเป็นหัวใจหลักของพระศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีจุดแข็งคือคณะสงฆ์และวัดต่างก็เป็นที่เก็บเอกสาร คัมภีร์เหล่านี้อยู่แล้ว จึงเป็นจุดแข็งที่ทำให้การประสานงานและขอความอนุเคราะห์ตามวัดต่างๆ เป็นไปโดยสะดวกและการปริวรรตสำเร็จได้โดยพระเถระนุเถระให้การสนับสนุน โครงการปริวรรตคัมภีร์โบราณลุ่มน้ำโขง เป็นโครงการความร่วมมือของศูนย์อาเซียนศึกษาและสถาบันพระไตรปิฎกศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ภายใต้ยุทธศาสตร์การเป็นคลังความรู้ที่เป็นเลิศทางพระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียนRead More

Translate »