admin

admin

Just in : ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ

ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ SCOPUS ในระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ณ คณะครุศาสตร์ & ศูนย์อาเขียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รับ 30 ท่าน ลงทะเบียน https://bit.ly/35tkWak วิทยากร 1.พระปลัดสมชาย ปโยโค,ดร. (15 SCOPUS https://bit.ly/3dN9NFg) วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นครปฐม 2.ผศ.ดร.ภูมพงศ์คชศร, ภูมิภควัธจ์, (22 SCOPUS https://bit.ly/37wnQh8) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 3.ดร.ลำพอง กลมกูล (21 SCOPUS https://bit.ly/3ocQ1b3) รก.ผอ.ส่วนวิจัย สารสนเทศ และบริการวิชาการ ศูนย์อาเซียนศึกษา มจรRead More

Just in : รองผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา เข้าร่วมประชุมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

วันจันทร์ที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ พระมหาจีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ, ผศ.ดร. รองผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา เข้าร่วมประชุมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในการนี้ พระราชปริยัติกวี ศ.ดร. อธิการบดี พร้อมทั้งผู้บริหาร มหาวิทยาลัยฯ กล่าวต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ นำโดย ผศ.ดร. มงคล หวังสถิตวงษ์ ประธานกรรมการ ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการตรวจประเมิน และแนะนำคณะกรรมการที่มาตรวจประเมิน จากนั้นผู้บริหาร มจร ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ข่าว ; ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร รายงาน : พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาทีRead More

บุคลากรศูนย์อาเซียนศึกษา มจร ร่วมอบรมในโครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรสุขภาวะวิถีพุทธเชิงสร้างสรรค์

Just in : วันศุกร์ ที่ 16 ตุลาคม 2563 ดร.ลำพอง กลมกูล รักษาการผู้อำนวยส่วนวิจัย สารสนเทศและบริการวิชาการ ศูนย์อาเซียนศึกษาเข้าร่วมอบรมในโครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรสุขภาวะวิถีพุทธเชิงสร้างสรรค์ ภายใต้ความร่วมมือของสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เเละ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดกิจกรรม “พัฒนาจริยธรรมการวิจัยกับการสร้างเครือข่ายการพัฒนาสุขภาวะวิถีพุทธ” โดยได้รับเกียรติจาก พระราชปริยัติกวี ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นประธานบรรยายเปิดการสัมมนา เเละ ดร.ณภัควรรต บัวทอง จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นวิทยากรบรรยาย ทั้งนี้มีคณาจารย์ นักวิจัย ผู้แทนนักบริหารโครงการจาก สสส เข้าร่วมกว่า 60 รูป/คน ในการนี้ พระสุวรรณเมธาภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานมอบวุฒิบัตร และประธานในพิธีปิด ณ ห้องประชุม อาคาร มวก 48 พรรษา มจร อยุธยา ข่าว : ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร รายงาน […]Read More

ศูนย์อาเซียนศึกษาร่วมงานอายุวัฒนมงคล ๕ รอบ ๖๐ ปี พระราชปริยัติกวี

Just in : วันอาทิตย์ ที่ ๒๗ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ บุคลากรศูนย์อาเซียนศึกษา ร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล ๕ รอบ ๖๐ ปี พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ อาคารวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการนี้ ผู้อัญเชิญผ้าไตรพระราชทานและเครื่องสักการะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และนายชูชาติ ฉุยกลม ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ ๑๐ ผู้อัญเชิญผ้าไตรพระราชทานและเครื่องสักการะ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเข้าถวายเครื่องสักการะ พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดีRead More

บุคลากรศูนย์อาเซียนศึกษาได้เข้าร่วมการพัฒนาโครงการวิจัยปี 64-65

วันที่ 16 กันยายน 63 พระมหาจีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ, ผศ.ดร. รองผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา มอบหมายให้พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที ของวิทยาลัยสงฆ์ระยอง วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธรหน่วยวิทยบริการจันทบุรีและชลบุรี มีข้อเสนอโครงการวิจัยที่น่าสนใจหลายเรื่อง เช่น การพัฒนาศักยภาพคนเพื่อรองรับระเบียงเศรษฐกิจชายฝั่งตะวันออกหรือ EEC การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ยังยืนของระยองและจันทบุรีรวมทั้งงานวิจัยเพื่ออนุรักษ์ปูทะเลและปะการังพวงชมพูของวัดและชุมชนในจังหวัดระยอง ในการนี้ได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจการทำปะการังเทียมและพื้นที่อนุรักษ์ปูทะเลของระยองและพื้นที่ใกล้เคียงอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีRead More

ศูนย์อาเซียนศึกษามอบทุนการศึกษาแก่นิสิตจิตอาสาคณะมนุษยศาสตร์

Just in : พระมหาจีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ, ผศ.ดร. รองผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษามอบหมายให้บุคลากรเป็นผู้แทนมอบทุนการศึกษาจำนวน 2000 บาท ให้แก่นิสิตคณะจิตอาสามนุษยศาสตร์ โดยมีพระมหาพชรธร ชุตินธโร และสามเณรพสิษฏร์กร อ่ำเทศ เลขานุการนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ รุ่น 70 ข่าว : ศูนย์อาเซียนศึกษา มจรRead More

ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรศูนย์อาเซียนศึกษา เข้าร่วมงานครบรอบวันสถาปนา “133 ปี มหาจุฬา”

Just in : ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรศูนย์อาเซียนศึกษา เข้าร่วมงานครบรอบวันสถาปนา “133 ปี มหาจุฬา” งานครบรอบวันสถาปนา “133 ปี มหาจุฬา” และจัดกิจกรรม KM “เทคนิคการใช้ระบบ G-Suite” ระหว่างวันที่ 12 – 13 กันยายน 2563 ณ อาคาร มวก. 48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาRead More

ดร.ลำพอง กลมกูล เป็นผู้ทรงทรงคุณวุฒิ Focus Group discussion

Just in : วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น.  ดร.ลำพอง กลมกูล  ผู้อำนวยการส่วนวิจัย สารสนเทศ และบริการวิชาการ ศูนย์อาเซียนศึกษา เป็นผู้ทรงทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group discussion) ดุษฎีนิพนธ์ : เรื่อง การเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุของสังคมเมืองผ่านระบบสื่อออนไลน์ (ร่างงานวิจัย – https://bit.ly/32FehKd) ของนิสิตนำเสนอ: นางสาววิไลวรรณ อิศรเดช ผอ.กองกิจการพิเศษ สำนักงานอธิการบดี นิสิตปริญญาเอกหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผ่านระบบโปรแกรม ZoomRead More

Translate »