Contact information

ASEAN Studies Centre MCU มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170

Call Now.

Articles By This Author

ข่าวการศึกษาอาเซียน ข่าวพุทธศาสนาอาเซียน ข่าวศูนย์อาเซียนศึกษา

ศูนย์อาเซียนศึกษารวบรวมบทความวิชาการและบทความวิจัยการประชุมวิชาการนานาชาติ “ASIAN Values in the Process of Integration and Development”

ศูนย์อาเซียนศึกษารวบรวมบทความวิชาการและบทความวิจัยฉบับเต็มที่คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมนำเสนอบทความในการประชุมวิชาการนานาชาติ ในหัวข้อ “ASIAN Values in the Process of Integration and Development” เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ณ University of Social Sciences

ข่าวการศึกษาอาเซียน ข่าวศูนย์อาเซียนศึกษา

ศูนย์อาเซียนศึกษาเติมตู้กับข้าว ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19 มจร

ในนามศูนย์อาเซียนศึกษา จัดซื้ออาหารเครื่องยังชีพ นำไปเติมตู้กับข้าว ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19 (ได้รับการสนับสนุนตู้จาก ดร.จันทร แสงสุวรรณวาว) โดยมีอาสาสมัคร 2 ดร. (ดร.สุพัตรา กวีธนกุล และ ดร.นิพัชชา โอทกานนท์ ศิษย์เก่า Buddhist Psychology) ร่วมทีมแบ่งปัน

ข่าวการศึกษาอาเซียน ข่าวศูนย์อาเซียนศึกษา

ศูนย์อาเซียนศึกษาร่วมยินดีกับนิสิตดุษฎีบัณฑิตสาขาพุทธจิตวิทยา

ดร.สุพัตรา กวีธนกุล และ ดร.นิพัชชา โอทกานนท์ ศิษย์เก่าพุทธจิตวิทยา Buddhist Psychology ผู้เข้าร่วมโครงการคลีนิกวิจัยของศูนย์อาเซียนศึกษา ตลอดปีการศึกษา 2562 จนกระทั่งสำเร็จการศึกษา ผลงานวิจัยทั้งสองเล่มนี้ ออกแบบการวิจัยด้วยวิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Methodology) ได้จัดมอบดุษฎีนิพนธิ์ เป็นที่ระลึกแก่ส่วนงาน โดยมี

ข่าวการศึกษาอาเซียน ข่าวพุทธศาสนาอาเซียน ข่าวศูนย์อาเซียนศึกษา

อธิการบดี มจร ชี้เเจงแนวทางการบริหาร มจร ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน

หากมหาจุฬามุ่งเน้นพัฒนาทั้งบุคลากรให้รู้เท่าทันและใช้เทคโนโลยีการบริหาร จัดการเรียนการสอน แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ของมหาวิทยาลัยก็ยิ่งชัดเจนขึ้น  พระราชปริยัติกวี ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระราชปริยัติกวี ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้บันทึกเทปพิเศษรายการ “อธิการบดีพบประชาคมชาวมหาจุฬา” ณ สำนักงานอธิการบดี มจร ซึ่งเป็นการมอบแนวทางการบริหารงานในสถานการณ์ปัจจุบันแก่ประชาคมมหาจุฬาผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์ มุ่งให้ผู้บริหาร คณาจารณ์ เจ้าหน้าที่ของมหาจุฬา ใช้ระบบออนไลน์เต็มรูปแบบในการทำงานประจำและการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย   ในส่วนการป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดไวรัส

ข่าวการศึกษาอาเซียน ข่าวศูนย์อาเซียนศึกษา

พิธีปิดอบรมโครงการ the 1st Workshop of Article Writing for SCOPUS Publication

Just in : ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ พระเทพปวรเมธี,รศ.ดร. รองอธิการบดีบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานปิดอบรมโครงการและมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม the 1st Workshop of Article Writing for SCOPUS Publication  ณ

ข่าวการศึกษาอาเซียน ข่าวพุทธศาสนาอาเซียน ข่าวศูนย์อาเซียนศึกษา

ผู้บริหารศูนย์อาเซียนศึกษาร่วมอบรมโครงการ Professional Development Project on English Proficiency Enhancement for Instructors

Just in : วันศุกร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ รศ.ดร.พระเทพเวที รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เมตตาเป็นประธานมอบวุฒิบัตรและกล่าวปิดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ ( Professional Development Project on English Proficiency Enhancement for lnstructors)

ข่าวการศึกษาอาเซียน ข่าวศูนย์อาเซียนศึกษา

ศูนย์อาเซียนศึกษานำร่องส่วนงานแรกส่วนกลางขับเคลื่อนองค์กรด้วยการจัดการความรู้ที่เป็นเลิศ “วงเล่า เร้าพลัง ปลุก Passion KM”

พระมหาจีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ,ผศ.ดร.รองผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา (Chief Knowledge Officer : CKO) เป็นประธานจัดกิจกรรม ASEAN-KM Forum ครั้งที่ 1 โดยมีภาคีเครือข่ายจากสถาบันภาษา และกองกิจการนิสิตร่วมกิจกรรมเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) โดยมี นางสาวมณีมัญช์ เชษฐ์สกุลวิจิตร รองผู้อำนวยการกองกลางเป็น Guest

ข่าวการศึกษาอาเซียน ข่าวศูนย์อาเซียนศึกษา

พระศรีธวัชเมธี เป็นประธานการประชุมบุคลากรครั้งที่ 2/2563

Just in : วันที่ 5 มีนาคม 2563 พระศรีธวัชเมธี ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา เป็นประธานการประชุมบุคลากรศูนย์อาเซียนศึกษา ครั้งที่ 2/2563 ณ สำนักศูนย์อาเซียนศึกษา อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณรสชวิทยาลัย โดยมีวาระสำคัญดังนี้ 1.รายงานผลการดำเนินการโครงการความร่วมมือของศูนย์อาเซียนศึกษา 2.รายงานการดำเนินการโครงการ the

ข่าวการศึกษาอาเซียน ข่าวพุทธศาสนาอาเซียน ข่าวศูนย์อาเซียนศึกษา ข่าวอาเซียนสัมพันธ์

ศูนย์อาเซียนศึกษาประกาศผลผู้ชนะเลิศการประกวด ASEAN Logo Competition 2020

วันที่ 5 มีนาคม 2563 ณ สำนักงานศูนย์อาเซียนศึกษา พระศรีธวัชเมธี ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา เป็นประธานถวายทุนการศึกษารางวัลชนะเลิศการประกวดแข่งขันตราสัญลักษณ์ศูนย์อาเซียนศึกษา (ASEAN Logo Competition 2020) จำนวน 2,000 บาท การจัดทำตราสัญลักษณ์ใหม่นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ และการจัดทำของที่ระลึกของศูนย์อาเซียนศึกษาในโอกาสอื่นๆต่อไป ในส่วนของการจัดกิจกรรมแข่งขัน

ข่าวการศึกษาอาเซียน ข่าวศูนย์อาเซียนศึกษา

ศูนย์อาเซียนศึกษาร่วมพิธีเปิดอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับโหราจารย์ (English for Astrology)

Just in : 2 มีนาคม 2563 พระมหาจีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ,ผศ.ดร. รองผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษามอบหมายให้ พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที ร่วมในพิธีเปิดอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับโหราจารย์ (English for Astrology) โดยมี พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันภาษา เป็นประธานกล่าวให้โอวาทและเปิดโครงการ