admin

admin

ASEAN Topic : “มอง ‘คัมภีร์มหาวงศ์’ เห็นคณะสงฆ์และพระพุทธศาสนาในอาเซียน”

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราขวิทยาลัย ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง “มอง ‘คัมภีร์มหาวงศ์’ เห็นคณะสงฆ์และพระพุทธศาสนาในอาเซียน” ผ่าน Facebook Live : Mcu Asean เวลา 09:00-11.00 น. … วิทยากร :อาจารย์สมฤทธิ์ ลือชัย นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์เอเชียตะวันตกเฉียงใต้ … ผู้ดำเนินรายการ พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที นางสาวมุกรวี ฉิมพะเนาว์ .. ข่าว : ศูนย์อาเซียนศึกษา มจรRead More

พระมหานคร คุณวฑฺฒโน ถวายคอมพิวเตอร์ศูนย์อาเซียนศึกษา

Just in : วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ พระมหานคร คุณวฑฺฒโณ, นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ มอบถวายคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง แก่ศูนย์อาเซียนศึกษาเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยมี พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที เป็นผู้เเทนรับมอบ  Read More

กรอบการวิจัย CBPAR : แนวคิดและการการพัฒนา

        การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชน (CBPAR) เป็นแนวทางการทำงานร่วมกันในการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดตลอดกระบวนการวิจัย ตั้งแต่การตั้งคำถามการวิจัย การพัฒนาเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และการเผยแพร่ผลการวิจัย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ไขข้อกังวลในทางปฏิบัติของผู้คนในชุมชน       กรอบ CBPAR เริ่มต้นด้วยปัญหาของชุมชนการดำเนินการที่เสนอหรือกลยุทธ์จากนั้นสนับสนุนหรือปรับปรุงการดำเนินการนี้ด้วยการวิจัยที่อิงกับชุมชนและมีส่วนร่วมฉันกำหนดกรอบการวิจัยให้เป็น: COMMUNITY BASED มีพื้นฐานมาจากความต้องการประเด็นข้อกังวลและ กลยุทธ์ของชุมชนและองค์กรในชุมชนที่ให้บริการพวกเขามีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมโดยตรงกับชุมชนและความรู้ของชุมชนในกระบวนการวิจัยและผลลัพธ์ของการดำเนินการตามพื้นฐานและการกำหนดเป้าหมาย         โดยธรรมชาติ CBPAR เป็นงานวิจัยประยุกต์ พยายามที่จะเปลี่ยนประเด็นที่มีความสำคัญต่อชุมชนและมุ่งเน้นไปที่การมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน           ในการวิจัยที่มุ่งเน้นไปที่การจัดการกับข้อกังวลทางสังคมของพวกเขา ได้มาจากแนวทางการวิจัยหลายอย่างที่มีพื้นฐานมาจากชุมชนที่ร่วมมือกับนักวิจัย (เช่นการวิจัยโดยชุมชน) หรือสมาชิกในชุมชนที่มีส่วนร่วมในทุกด้านของกระบวนการวิจัย (เช่นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมหรือการวิจัยเชิงปฏิบัติการ)    ในฐานะที่เป็นกรอบสำหรับการวิจัยที่ดำเนินการโดยชุมชนเพื่อชุมชน CBPAR จึงมองว่า ความรู้ของชุมชนเป็นสิ่งที่มีค่าในการเปิดเผยในรูปแบบของชุดข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ เพราะในบางครั้งประเด็นทางสังคมหรือประเด็นในชุมชนที่ซับซ้อนมักไม่สามารถเข้าใจหรือแก้ไขได้ดีโดยการแทรกแซงผ่านการวิจัยจากภายนอกชุมชน ซึ่งมักมีผลลัพธ์ที่น่าผิดหวัง           ดังนั้นชุมชนควรมีการรวมและร่วมมือกันอย่างเท่าเทียมกันในการระบุการวิจัยและการแก้ไขปัญหาของชุมชนมีคุณค่าและความชอบธรรมบนทุนฐานองค์ความรู้ของทุกคนในชุมชน CBPAR มีเป้าหมายเฉพาะ […]Read More

วารสารพุทธอาเซียนศึกษา Buddhist ASEAN Studies Journal (BASJ) ปีที่ 5 ฉบับที่ 1

วารสารพุทธอาเซียนศึกษา Buddhist ASEAN Studies Journal (BASJ) ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2563 ….. 1. การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมของพระนิสิตต่างประเทศกับพระนิสิตไทย ในจังหวัดเชียงราย โดย อานุรักษ์ สาแก้ว, PhraTumingala Chantasiri 2. พระพุทธศาสนาเถรวาท: บทบาทพระสงฆ์ในจารึกนครวัด สมัยหลังพระนคร โดย พระมหาสุทัศน์ วรรณทอง 3. การศึกษาบทบาทพระสงฆ์กับการมีส่วนร่วมทางการเมืองในอาเซียน: พหุกรณีศึกษา โดย พระปลัดระพิน พุทธิสาโร, พิเชฐ ทั่งโต, ลำพอง กลมกูล 4. นโยบายเกี่ยวกับผู้สูงอายุต่อการพัฒนาประเทศในอาเซียน โดย อณิษฐา หาญภักดีนิยม 5. การวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์ในสังคมไทยและประชาคมอาเซียน โดย บุษบง ธัยมาตร 6. การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อรองรับ AEC: กรณีศึกษาอำเภอ อัมพวา […]Read More

บุคลากรของศูนย์อาเซียนศึกษาร่วมเจริญพระพุทธมนต์- เจริญจิตภาวนา

วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. บุคลากรของศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย #ร่วมเจริญพระพุทธมนต์– เจริญจิตภาวนา #มหาวิทยาลัยสงฆ์ #มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา ทุกวันจันทร์แรกของเดือน นำโดย พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดี มจร ณ อาคารวิปัสสนาธุระ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยาRead More

ศูนย์อาเซียนศึกษา น้อมถวายมุทิตาในโอกาสที่ พระมหาสวัสดิ์ เกสรเมธี

ศูนย์อาเซียนศึกษา น้อมถวายมุทิตาในโอกาสที่ พระมหาสวัสดิ์ เกสรเมธี, เจ้าอาวาสวัดทอง, ได้รับประทานปริญญาพุทธศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการเชิงพุทธ มา ณ โอกาสนี้ ข่าว :ศูนย์อาเซียนศึกษา มจรRead More

Translate »