Ethan Stofford

EVENTS ข่าวการศึกษาอาเซียน ข่าวพุทธศาสนาอาเซียน ข่าวศูนย์อาเซียนศึกษา ข่าวอาเซียนสัมพันธ์

สัมมนาวิปัสสนาภาวนา ประจำปี ๒๕๖๕

หลักสูตรวิปัสสนาภาวนาและศูนย์อาเซียนศึกษาจัดสัมมนาวิปัสสนาภาวนา ระหว่างวันที่ 28-30 พ.ย. 2565 เวลา 12.30-15.00 น. ณ ห้องสันติศึกษา​ อาคารเรียนรวม โซนดี ชั้น ๔ โดยมีพระมหาจีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ , รศ.ดร., รองผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา เป็นประธานดำเนินการ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น ๙๐ รูป/คน รายละเอียดกิจกรรม 28 พ.ย. 2565 เวลา 12.30-15.00 น. การพัฒนาจิตตามแนววิปัสสนากรรมฐานในสังคมยุคปัจจุบัน โดย พระมหานพดล ปุญฺญสุวฑฒโก,ผศ.ดร. อาจารย์ประจำภาควิชาบาลีและสันสกฤต 29 พ.ย. 2565 เวลา 12.30-15.00 น. ประสบการณ์ปฏิบัติธรรมและสอบอารมณ์​ตามหลักมหาสติปัฏฐาน โดย​ พระมหายงยุทธ กนฺตาโภ, ดร. อาจารย์ประจำวิทยาลัยพระธรรมทูต 30 พ.ย. 2565 เวลา 12.30-15.00 น. บรรยายธรรมและมอบวุฒิบัตร โดย […]Read More

ข่าวการศึกษาอาเซียน ข่าวพุทธศาสนาอาเซียน ข่าวศูนย์อาเซียนศึกษา ข่าวอาเซียนสัมพันธ์

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2564

Just in : วันที่ 25 ตุลาคม 2565 พระมหาจีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ, รศ.ดร., รองผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา เข้าร่วมรับฟังการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาจาก คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 25 – 27 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ข่าว ศูนย์อาเซียนศึกษา มจรRead More

ข่าวการศึกษาอาเซียน ข่าวพุทธศาสนาอาเซียน ข่าวศูนย์อาเซียนศึกษา ข่าวอาเซียนสัมพันธ์

ผู้บริหารศูนย์อาเซียนศึกษาร่วมพิธีวางพวงมาลางานวันปิยมหาราช

Just in: ASC วางพวงมาลางานวันปิยมหาราช ล้นเกล้ารัชกาลที่ 5​ วันอาทิตย์ที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๐๐-๑๑.๓๐ น. ดร.ลำพอง กลมกูล พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์อาเซียนศึกษาร่วมพิธีวางพวงมาลาในงานวันปิยมหาราชรำลึก ในการนี้ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป เป็นประธานในพิธีโดยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตและศิษย์เก่า มจร ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้อัญเชิญพวงมาลาโดยผู้แทนส่วนงาน เดินจากหน้าหอประชุมอาคาร มวก.๔๘ พรรษา ไปยังอาคารพิพิธภัณฑ์พระไตรปิฎก และขึ้นวางพวงมาลาหน้าพระบรมรูปฯ ตามลำดับ จากนั้น พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และมอบเกียรติบัตรแด่เจ้าภาพ ณ อาคารพิพิธภัณฑ์พระไตรปิฎก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ข่าว ศูนย์อาเซียนศึกษา มจรRead More

EVENTS ข่าวการศึกษาอาเซียน ข่าวพุทธศาสนาอาเซียน ข่าวศูนย์อาเซียนศึกษา ข่าวอาเซียนสัมพันธ์

ASEAN TALK: “พุทธศิลป์อีสาน : มูลมังสังขยา ศรัทธาและอารยธรรมแห่งผืนดิน”

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับฟังการบรรยายวิชาการ เรื่อง “พุทธศิลป์อีสาน : มูลมังสังขยา ศรัทธาและอารยธรรมแห่งผืนดิน” วิทยากร พระภานุวัฒน์ จนฺทวฑฒโน อาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำเนินรายการ พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที ผ่าน Facebook Live ในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๙.๐๐ น. เป็นต้นไป Website: http://asc.mcu.ac.th Facebook : Mcu Asean Twitter : ascmcu IG: ascmcu #มจร #asc #mcuRead More

ข่าวการศึกษาอาเซียน ข่าวพุทธศาสนาอาเซียน ข่าวศูนย์อาเซียนศึกษา ข่าวอาเซียนสัมพันธ์

ศูนย์อาเซียนศึกษา ชวนศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบัน บริจาคสนับสนุนกิจกรรมรับชุดของที่ระลึก 135 ปี มจร

135 ปี มหาจุฬา ศูนย์อาเซียนศึกษา ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพกระเป๋าเพื่อสมทบทุนและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์อาเซียนศึกษา กระเป๋าใบละ 200 บาท โดยรายได้ทั้งหมดจะนำเข้ากองทุนเพื่อจัดกิจกรรมและโครงการด้านการศึกษาและพัฒนาสังคมของศูนย์อาเซียนศึกษา ผู้บริจาคจะได้รับกระเป๋าสะพายคุณภาพดี ทั้งนี้ ในนามผู้บริหารคณาจารย์เเละเจ้าหน้าที่ศูนย์อาเซียนศึกษา ขอขอบพระคุณ นางสาวพรรณิภา สกุลซ่ง คณะครุศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ , นางสาวศุภาทิพย์ เพียงพรม คณะครุศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ ,นางสาวจิตติมา มะริรส คณะครุศาสตร์ สาขาการสอนภาษาไทย, นายคงสิน ชื่นชม คณะครุศาสตร์ สาขาการสอนภาษาไทย ที่ร่วมเป็น Brand Presenter กระเป๋าที่ระลึก ในวาระ 135 ปี การสถาปนามหาวิทยาลัย ของศูนย์อาเซียนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 มา ณ โอกาสนี้ ติดต่อสอบถาม A400 อาคารเรียนรวม ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โทร. 0858073098 Website: http://asc.mcu.ac.th Facebook : […]Read More

ข่าวการศึกษาอาเซียน ข่าวพุทธศาสนาอาเซียน ข่าวศูนย์อาเซียนศึกษา ข่าวอาเซียนสัมพันธ์

สำนักงานองค์ดาไล ลามะ ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หารือและวางแผนทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนระหว่างพระพุทธศาสนา ไทย-อินเดีย

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที เข้าพบท่าน Pari Jinpa Gyatso เลขานุการผู้ประสานงาน สำนักงานองค์ดาไล ลามะ ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หารือและวางแผนทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนระหว่างพระพุทธศาสนา ไทย-อินเดีย โดยสถาบันของท่านดาไล ลามะจะสนับสนุนกิจกรรมเพื่อนำนิสิตไปเรียนรู้แลกเปลี่ยนพหุวัฒนธรรมและศาสนาที่ธรรมศาลา ณ ประเทศอินเดีย ข่าว:ศูนย์อาเซียนศึกษา มจรRead More

ประเทศสมาชิกอาเซียน

ตลาดเช้าหลวงพระบาง

สะบายดีหลวงพระบาง หลวงพระบางเป็นเมืองมรดกโลก ที่ส่วนสำคัญต่อการท่องเที่ยวทั้งเป็นอุตสาหกรรมและแหล่งรายได้หลักของหลวงพระบาง ที่มีเอกลักษณ์ในเรื่องธรรมชาติ ความสงบ วิถีทางวัฒนธรรมทางศาสนา ประเพณี และวัตถุทางศาสนากับการท่องเที่ยว ที่สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายและวัฒนธรรมในการดำเนินชีวิตที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์และการจัดวางทางประวัติศาสตร์ที่เหมาะสม ตลาดคือพื้นที่ที่สำคัญที่สุดของผู้คนทุกกลุ่ม ทุกชนชั้น ตลอดถึงเครือข่ายพ่อค้าวาณิชจากนานาประเทศในภูมิภาคที่เดินทางข้ามพรมแดนเพื่อการค้า ตลาดจึงกลายเป็นพื้นที่ของการกินอยู่และบ่งบอกถึงชีวิตผู้คนได้ชัดเจนที่สุด เหตุนี้จึงทำให้ตลาดเช้าหลวงพระบางกลายเป็น landmark ที่สำคัญแห่งหนึ่งของเอเชีย อ่านเพิ่มเติม:-     I ข้อมูลจาก Website (1) https://www.luangprabang-laos.com/The-morning-market (2) https://palanla.com/index.php?op=abroadLocation-detail… (3) https://www.tnnthailand.com/news/social/19989/ II ข้อมูลจากงานวิชาการ   (1) Buddhisaro, P. R., Thangto, P., Klomkul, L. (2021). การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและศาสนาในประเทศอาเซียน: กรณีศึกษาหลวงพระ บาง สปป. ลาว. The Journal of Institute of Read More

ข่าวการศึกษาอาเซียน ข่าวพุทธศาสนาอาเซียน ข่าวศูนย์อาเซียนศึกษา ข่าวอาเซียนสัมพันธ์

กิจกรรมบรรยายวิชาการสาธารณะเรื่อง ไตดำ: รากเหง้าสังคมไทยและวัฒนธรรมอาเซียน

Just in : วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ศูนย์อาเซียนศึกษาร่วมกับภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มจร จัดกิจกรรมบรรยายวิชาการสาธารณะเรื่อง ไตดำ: รากเหง้าสังคมไทยและวัฒนธรรมอาเซียน โดยมี รศ.ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร ,รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา วิเทศสัมพันธ์ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม I-Mind อาคารพระพรหมบัณฑิต วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ ข่าว : ศูนย์อาเซียนศึกษาRead More

ข่าวการศึกษาอาเซียน ข่าวพุทธศาสนาอาเซียน ข่าวศูนย์อาเซียนศึกษา ข่าวอาเซียนสัมพันธ์

ASC ร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย Monash University พัฒนาโจทย์วิจัย Buddhism, Equality,Gender and Sustainable Development

ASC ร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย Monash University พัฒนาโจทย์วิจัย Buddhism, Equality,Gender and Sustainable Development Just in :วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยต้อนรับคณะนักวิจัยจาก Monash University นำโดยอาจารย์ Helen Stenger นำคณะวิจัยจากสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลและคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลวิจัยทางพระพุทธศาสนา ความยุติธรรมและเพศวิถีในบริบทประเทศอาเซียน ในการนี้ ดร.ลำพอง กลมกูล รักษาการผู้อำนวยการส่วนวิจัยสารสนเทศและบริการวิชาการ เป็นประธานและกล่าวต้อนรับคณะนักวิจัย และมีพระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร,ผศ.ดร. อาจารย์คณะสังคมศาสตร์ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ผ่านการสนทนากลุ่ม (focus group)ซึ่งมีผู้แทนนิสิตจากคณะมนุษยศาสตร์,คณะสังคมศาสตร์,คณะพุทธศาสตร์,คณะครุศาสตร์และกลุ่มคณะปฏิสังขรณ์การพระศาสนาใหม่ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกิจกรรมครั้งนี้ การร่วมมือทางวิชาการของศูนย์อาเซียนศึกษาร่วมกับสถาบันนานาชาติจะช่วยส่งเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการและตอบโจทย์สังคมตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยต่อไป ___ Website: http://asc.mcu.ac.th Facebook : Mcu Asean Twitter : ascmcu IG: ascmcuRead More

ข่าวการศึกษาอาเซียน ข่าวพุทธศาสนาอาเซียน ข่าวศูนย์อาเซียนศึกษา ข่าวอาเซียนสัมพันธ์

บทบาทศูนย์อาเซียนศึกษาในเวทีนานาชาติร่วมกับ UN

บทบาทศูนย์อาเซียนศึกษาในเวทีนานาชาติร่วมกับ UN Just in: วันที่ 2 สิงหาคม 2565 บุคลากรศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยร่วมงานอภิปราย ให้ความเห็นและถกประเด็นสถานการณ์พุทธศาสนาในประเทศไทย จัดโดยโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) เพื่อทำความเข้าใจและหาแนวทางในการแก้ปัญหาความขัดแย้งและความรุนแรงทางศาสนาในประเทศไทยและอาเซียนภายใต้ความร่วมมือระหว่างองค์กร โดยมีผู้แทนจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเข้าร่วมดังนี้ พระมหาสมพงษ์ สนฺตจิตฺโต,ดร.,พระมหาเกรียงศักดิ์ อินฺทปญฺโญ,ดร., พระมหาพงษ์ถาวร ดวงแก้ว (ผู้แทนกลุ่มคณะปฏิสังขรณ์การพระศาสนาใหม่) ,พระมหาธีรภัทร ญาณธีโร, พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที และนางสาวมุกรวี ฉิมพะเนาว์ เข้าร่วมการประชุม ในการนี้มีผู้แทนจากสภาความมั่นคงแห่งชาติ สถานทูต ผู้แทนคณะองค์การสหประชาชาติ (UN) และนักวิชาการเข้าร่วมงานครั้งนี้ ณ สำนักงานสหประชาติ กรุงเทพมหานคร ข่าว : ศูนย์อาเซียนศึกษา มจรRead More

Translate »