Contact information

ASEAN Studies Centre MCU มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170

Call Now.

Articles By This Author

ข่าวการศึกษาอาเซียน ข่าวศูนย์อาเซียนศึกษา

ผู้บริหารศูนย์อาเซียนศึกษาร่วมอบรมอังกฤษสำหรับอาจารย์

Just in : พระมหาจีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ,ผศ.ดร. รองผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ระหว่าง วันที่ ๔-๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จัดโดยสถาบันภาษา ณ หอประชุม ๒ อาคารหอประชุม มวก ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ข่าวศูนย์อาเซียนศึกษา

ศูนย์อาเซียน มจร ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day สู้ไวรัส Covid-19

Just in : ดร.ลำพอง กลมกูล รักษาการผู้อำนวยการส่วนวิจัย สารสนเทศและบริการวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากรและนิสิตจิตอาสาศูนย์อาเซียนศึกษา ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ของมหาวิทยาลัย ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารเรียนรวมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ข่าว : ศูนย์อาเซียนศึกษารายงาน :

ข่าวการศึกษาอาเซียน ข่าวศูนย์อาเซียนศึกษา

ศูนย์อาเซียนศึกษาเปิดอบรมการเขียนบทความวิชาการ

ส่วนวิจัย สารสนเทศและบริการวิชาการ ศูนย์อาเขียนศึกษา จัดอบรมเทคนิคการเขียนบทความ “พุทธศาสน์สู่นานาชาติ” เพื่อตีพิมพ์ในฐาน SCOPUS (อบรมเป็นภาษาอังกฤษ) 4-5 มีนาคม 2563 ผู้ลงทะเบียนหลักสูตรนี้ สามารถส่งบทความเข้าร่วมงาน conference “The 1st International Conference on Multidisciplinary

ข่าวการศึกษาอาเซียน

ขอเชิญส่งผลงานวิชาการในเวทีนานาชาติ “Multidisciplinary and Current Educational Research (ICMCER-2020)”

ศูนย์อาเซียนศึกษาร่วมกับคณะครุศาสตร์ ขอเชิญทุกท่านร่วมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารในฐาน Scopus นำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติภายใต้หัวข้อ “Multidisciplinary and Current Educational Research (ICMCER-2020)”รายละเอียดตามเว็บไซต์http://icmcer.com/index.php 1st International Conference on Multidisciplinary and Current Educational Research (ICMCER-2020)

ข่าวการศึกษาอาเซียน ข่าวศูนย์อาเซียนศึกษา ข่าวอาเซียนสัมพันธ์

ศูนย์อาเซียนศึกษาเปิดอบรม Advanced English Public Speaking ชูเป็นภาษากลางในมหาจุฬา

เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ในนามคณะกรรมการดำเนินการโครงการ Advanced English Public Speaking Programme พระมหาจีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ,ผศ.ดร. รองผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา มอบหมายให้ พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที และนางสาวมุกรวี ฉิมพะเนาว์ ประสานงานโครงการและอำนวยความสะดวกให้นิสิตที่เข้าอบรมในโครงการจำนวน ๔๐/รูปคน

ข่าวการศึกษาอาเซียน ข่าวศูนย์อาเซียนศึกษา

บุคลากรศูนย์อาเซียนศึกษาได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนเชิญรางวัล เสาอโศกผู้นำศีลธรรม

เมื่อวันเสาร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น.นางสาวมุกรวี ฉิมพะเนาว์ บุคลากรศูนย์อาเซียนศึกษาได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนเชิญรางวัล ในพิธีประทานรางวัล เสาอโศกผู้นำศีลธรรม โดย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และทรงโปรดให้ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ ประทานรางวัล

ข่าวการศึกษาอาเซียน

บุคลากรศูนย์อาเซียนศึกษาร่วมงานเสวนาวิชาการ “การศึกษาศาสนาและปรัชญาในมหาวิทยาลัยสงฆ์”

วันนี้ ๑๓.๐๐ น. วันพฤหัสบดี ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ พระมหาจีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ ผศ.ดร. รองผู้อำนวยการศูนย์อาเซียน เข้าร่วมสัมมนาการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การศึกษาศาสนาและปรัชญา ในมหาวิทยาลัยสงฆ์” จัดโดยคณาจารย์และนิสิตภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์ มี ศาสตราจารย์

ข่าวการศึกษาอาเซียน

ปัจฉิมแห่งโยเดีย เสวนาวิชาการเอเชียศึกษา

มจร วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวราวดี ร่วมกับ ศูนย์อาเซียนศึกษาและมหาวิทยาลัยปทุมธานี ขอเชิญร่วมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “ตามรอยสมเด็จพระเจ้าอุทุมพร : จากอยุธยาราชธานีสู่เมืองอมรปุระ” ซึ่งได้รับเกียรติจาก Myint Hsan Heart และ รศ.ดร. ศานติ ภักดีคำ มาร่วมเป็นวิทยากรในงานครั้งนี้ วันจันทร์ที่ ๑๐

ข่าวศูนย์อาเซียนศึกษา

ศูนย์อาเซียนศึกษาร่วมยินดีกับรองอธิการบดี มจร

ในนามผู้บริหารศูนย์อาเซียนศึกษา พระมหาจีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ,ผศ.ดร. รองผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษาร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหาร มจร ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษารองประธานวุฒิสภา คนที่ ๒ นายศุภชัย สมเจริญ โดย ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ผู้ลงนามแต่งตั้ง เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓