Welcome To WP Contacts

669 Total Entries
ID ปี ประเภทหนังสือ เลขที่หนังสือ เลขทะเเบียน เรื่อง ออกจากส่วนงาน วันเดือนปี/ เวลา ลงวันที่ ข้อความ ลิงค์ที่อยู่ Files หมายเหตุ ผ่าน
676 2559 ประกาศ 000 ประกาศ อนุมัติวารสารพุทธอาเซียนศึกษา 2559 ๖๑๑๓ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ June 16, 2016 12:00 am August 17, 2018 9- เมษายน 59
675 2560 หนังสือภายใน ศธ ๖๑๐๑/๒๒๒ ขอนิมนต์บุคลากรในสังกัดของท่านมาบรรยายพิเศษแก่นิสิตหลัก พธ.ม.สาขาวิชาธรรมนิเทศ สำนักงานวิชาการ สำนักงานวิทยาลัย September 6, 2017 3:30 pm September 2, 2017
ออกจาก บัณฑิตวิทยาลัย ไม่พบเลขที่รับ
674 2557 หนังสือภายใน ศธ ๖๑๐๖.๑/๙๑ ๖๑๕๗ ขออนุมัติโครงการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน สถาบันภาษา ส่วนงานบริหาร December 25, 2014 10:35 am December 23, 2014
งานสารบรรณอธิการบดี โครงการร่วมกับศูนย์อาเซียน
673 2558 หนังสือภายใน ศธ ๖๑๔๘/๕๓ แจ้งตรวจกลั่นกรองผลงานวิจัย สำนักงานวิชาการ สำนักงานวิทยาลัย
ไม่พบงานสารบรรณ ไม่พบวันที่ออกหนังสือฉบับนี้ ออกจากวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
672 2560 หนังสือภายนอก ไม่มี ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานปาฐกถาพิเศษ สำนักงานวิชาการ สำนักงานวิทยาลัย November 6, 2017
เอกสารแนบ ๑.โครงการและกำหนดการ ๒.ใบตอบรับ ออกจากสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ไม่พบงานสารบรรณ
671 2558 หนังสือเวียนภายใน ศธ ๖๑๐๐.๑/๘๔๘ ๖๑๘๔ ขออนุมัติลงนาม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี December 22, 2015 5:03 pm December 22, 2015
เอกสารแนบ ๑.มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ๒.ประกาศมหาวิทยาลัย ๓.แบบเสนอขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ๔.แบบประเมิน ๒ งานสารบรรณอธิการ
670 2558 หนังสือเวียนภายใน ศธ ๖๑๐.๒/ว๗ ขอแจ้งยอดรับบริจาค มจร วังน้อย ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ส่วนธรรมนิเทศ สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม October 10, 2015
ไม่พบงานสารบรรณ เอกสารแนบ เอกสารรายงานสรุปการแจ้งยอดการรับบริจาค ๑ ฉบับ
669 2558 หนังสือเวียนภายใน ศธ ๖๑๐๐.๗/ว๙๔ นัดประชุมสภาวิชาการครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี October 22, 2015
ไม่พบงานสารบรรณ เอกสารแนบ ระเบียบว่ระการประชุม
668 2558 หนังสือภายใน ๑๒๙/๒๕๕๘ หนังสือมอบอำนาจ เรื่อง ลงนามจ้างบุคลากรประจำ ฝ่ายบริหาร สำนักงานอธิการบดี August 6, 2015
หนังสือมอบอำนาจ ไม่พบงานสารบรรณ
667 2558 หนังสือภายใน ศธ ๖๑๐๐/๑๒๐ แจ้งการมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้รักษาการแทนตำแหน่งอธิการบดี ฝ่ายบริหาร สำนักงานอธิการบดี June 4, 2015
ไม่พบงานสารบรรณ
666 2558 ระเบียบ ไม่มี ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี March 10, 2015 1:00 pm March 10, 2015
665 2557 ระเบียบ ไม่มี ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยกองทุน พ.ศ. ๒๕๕๗ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี February 4, 2014 12:00 pm February 4, 2014
664 2559 หนังสือเวียนภายใน ศธ ๖๑๐๑/ว๙๘ แจ้งประกาศบัณฑิตวิทยาลัย สำนักงานวิชาการ สำนักงานวิทยาลัย August 29, 2016
เอกสารแนบ ประกาศมหาวิทยาลัย ออกจาก บัณฑิตวิทยาลัย ไม่พบงานสารบรรณ
663 2559 หนังสือเวียนภายใน ศธ ๖๑๐๐.๑/ว๕๖๘ แจ้งประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการให้บุคลากรออกจากงานฯ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี December 21, 2016
เอกสารแนบ ประกาศ ไม่พบงานสารบรรณ
662 2559 หนังสือเวียนภายใน ศธ ๗๑๐๒/ว๓๘ ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเป็นอากจารย์บรรยายหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๙ สำนักงานวิชาการ สำนักงานวิทยาลัย October 25, 2016
ออกจากคณะพุทธศาสตร์ ไม่พบงานสารบรรณ
661 2559 หนังสือเวียนภายใน ศธ ๖๑๐๒.๑/ว๑๕ ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลประวัติบุคลากรรายบุคคล สำนักงานวิชาการ สำนักงานวิทยาลัย December 8, 2016
ออกจาก คณะพุทธศาสตร์ เอกสารแนบ เอกสารการพัฒนาระบบและประวัติบุคลากร ไม่พบงานสารบรรณ
660 2559 หนังสือเวียนภายใน ศธ ๖๑๐๐.๗/ว๑๔๔ นัดประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่๑๐/๒๕๕๙ กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี November 25, 2016
เอกสารแนบ ระเบียบวาระการประชุม ไม่พบงานสารบรรณ
659 2559 หนังสือเวียนภายใน ศธ ๖๑๐๐.๑//ว๑๕ การติดตามความก้าวหน้าของแผนบริหารความเสี่ยง ประจำส่วนงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ครั้งที่๑ (ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ ถึงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙) ระยะเวลา ๖ เดือน สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี December 17, 2016
ไม่พบงานสารบรรณ เอกสารแนบ ๑.ระบุปัจจัย ๒.แผนการปฏิบัติงาน ๓.บัญชีตรวจสอบ
658 2559 หนังสือเวียนภายใน ศธ ๖๑๑๑.๒/ว๓๑ ขอข้อมูลประวัติผู้ประวัติผู้บริหาร ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ September 10, 2016
ไม่พบงานสารบรรณ
657 2559 หนังสือเวียนภายใน ศธ ๖๑๐๐/ว๗ ๒๔ ขอเชิญแสดงความจำนงเป็นประธานคณะกรรมการจัดงานวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี ๒๕๕๙ ฝ่ายบริหาร สำนักงานอธิการบดี February 24, 2016 3:47 pm February 23, 2016
เอกสารแนบ รายชื่อคณะกรรมการ งานสารบรรณสำนักงานอธิการบดี
656 2558 หนังสือภายใน ศธ ๐๕๗๘.๑๐/พิเศษ ๑๒๘๔ รายงานเรื่อง ศูนย์พหุภาษาการแปลและล่ามแห่งอาเซียนเพื่อพระพุทธศาสนา สำนักงานวิชาการ สำนักงานวิทยาลัย November 19, 2015 9:19 am November 10, 2016
งานสารบรรณอธิการบดี คณะศิลปสาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
655 2558 หนังสือภายใน MCU 6106/30 Invitation-Panel Manager of 'Buddhism and World Crisis,' Panel FOUR: Buddhism and ASEAN Community,Friday,29th May 2015, The United Nations Day of Vesak Conference 2015/B.E. 2558 สถาบันภาษา May 14, 2015
ไม่พบงานสารบบรรณ
654 2558 หนังสือภายใน มูลนิธิ มจร ๒๒/๒๕๕๘ ๑๑ ขอนิมนต์/เชิญไปร่วมงานวันมูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ปีที่ ๕๑ ประจำปี ๒๕๕๘ สำนักงานวิชาการ สำนักงานวิทยาลัย February 27, 2015 2:31 pm February 20, 2015
งานสารบรรณกองกลาง ออกจาก มูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
653 2558 หนังสือเวียนภายใน ศธ 0506(3)/ว16 ๒๓ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 สำนักงานวิชาการ สำนักงานวิทยาลัย February 8, 2015 12:22 pm January 8, 2015
เอกสารแนบ ประกาศ ออกจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
652 2558 หนังสือภายใน ศธ ๖๑๐๐.๑/ว๑๗๗ ๑๓๐ ขอเชิญเป็นพิธีกรโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารงานพัสดุ ฝ่ายบริหาร สำนักงานอธิการบดี July 14, 2015 2:04 pm July 13, 2015
งานสารบรรณอธิการบดี สำนักงานตรวจสอบภายใน แจ้งทุกส่วนงาน
651 2558 หนังสือภายใน ศธ ๖๑๑๐.๒/๒๐๙ ๓๘๓๓ ขออนุมัติดำเนินการจัดการทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๘ ส่วนธรรมนิเทศ สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม August 17, 2015 12:48 pm August 13, 2015
เอกสารแนบ กำหนดการ งานสารบรรณอธิการบดี แจ้งทุกส่วนงาน
650 2557 หนังสือเวียนภายนอก ศธ 0507(4)/ว614 ๔๘๘ ขอเชิญร่วมการประชุมเพื่อกำหนดแนวางการพัฒนาฐานข้อมูล ASEAN Citation Index สำนักงานวิชาการ สำนักงานวิทยาลัย September 18, 2014 11:08 am September 4, 2014
เอกสารแนบ กำหนดการการประชุมและตอบรับ งานสารบรรณอธิการบดี สำนักอธิการมอบให้ศูนย์อาเซียนดำเนิการ ออกจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
649 2557 หนังสือเวียนภายนอก ศธ 0507(2)/ว 948 ๖๔๕ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงระบบการโอนหน่วยกิตอาเซียน (ACTS) สำนักงานวิชาการ สำนักงานวิทยาลัย November 20, 2014 10:18 am November 10, 2014
เอกสารแนบ กำหนดการการประชุมและตอบรับ งานสารบรรณอธิการบดี สำนักอธิการมอบให้ศูนย์อาเซียนดำเนิการ ออกจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
648 2558 หนังสือเวียนภายใน ศธ ๖๑๐๐.๖/ว๑๗ มอบหนังสือรายงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี March 25, 2015
ไม่พบงานสารบรรณ
647 2558 หนังสือเวียนภายใน ศธ ๖๑๐๐.๖/ว๑๗ มอบหนังสือรายงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี March 25, 2015
ไม่พบงานสารบรรณ
646 2558 หนังสือภายใน ศธ ๖๑๐๐/๒๑ ขอนัดประชุมคณะกรรมการโครงการอบรมพระธรรมทูตหลักทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๑ ฝ่ายบริหาร สำนักงานอธิการบดี February 5, 2015
เอกสารแนบ ระเบียบวาระการประชุม ไม่ทราบ
645 2558 หนังสือเวียนภายใน ศธ ๖๑๐๐.๑/ว๘๘ รายงานผลการแสกนลายนิ้วมือการปฏิบัติงานประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี April 2, 2015
เอกสารแนบ สรุปรายงานประจำเดือน มีนาคม ไม่พบงานสารบรรณ
644 2558 หนังสือเวียนภายใน ศธ ๖๑๐๐/ว๓๑ รายงานผลการแสกนลายนิ้วมือการปฏิบัติงานประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี February 5, 2015
เอกสารแนบ สรุปรายงานประจำเดือน มกราคม ไม่พบงานสารบรรณ
643 2557 หนังสือเวียนภายใน ศธ ๖๑๑๑/ว๖๐ ขอนัดประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางห้องปฏืบัติการสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ November 12, 2014
ไม่พบงานสารบรรณ
642 2557 หนังสือเวียนภายใน ศธ ๖๑๐๐.๑/ว๑๖๔ รายงานผลการแสกนลายนิ้วมือการปฏิบัติงานประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี October 10, 2014
เอกสารแนบ สรุปรายงานประจำเดือน กันยายน และ ใบรายงานการลา ไม่พบงานสารบรรณ
641 2557 หนังสือเวียนภายใน ศธ ๖๑๐๐.๑/ว๘๘ รายงานผลการแสกนลายนิ้วมือการปฏิบัติงานประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี September 5, 2014
เอกสารแนบ สรุปรายงานประจำเดือน สิงหาคม ไม่พบงานสารบรรณ
640 2557 หนังสือเวียนภายใน ศธ ๖๑๐๐.๑/ว๑๒๔ รายงานผลการแสกนลายนิ้วมือการปฏิบัติงานประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี August 5, 2014
เอกสารแนบ สรุปรายงานประจำเดือน กรกฎาคม ไม่พบงานสารบรรณ
639 2558 หนังสือเวียนภายใน ศธ ๖๑๐๐.๑/ว๕ รายงานผลการสแกนลายนิ้วมือการปฏิบัติงานประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี January 14, 2015
เอกสารแนบ สรุปรายงานประจำเดือน ธันวาคม ไม่พบงานสารบรรณ
638 2557 หนังสือเวียนภายใน ศธ ๖๑๐๐.๑/ว๑๙๑ รายงานผลการแสกนลายนิ้วมือการปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี November 4, 2014
เอกสารแนบ สรุปรายงานประจำเดือน ตุลาคม ไม่พบงานสารบรรณ
637 2558 หนังสือภายใน ศธ ๖๑๐๐.๑๑/๗๐ การติดตามความก้าวหน้าของแผนบริหารความเสี่ยง ประจำส่วนงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ ถึง เดือนสิงหาคม ๒๕๕๘) สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี September 7, 2015
ไม่พบงานสารบรรณ
Previous 1 2 3 ... 17 Next