Welcome To WP Contacts

26 Total Entries
ID ลำดับ ปีที่ ฉบับที่ พ.ศ. วัน-เดือน-ปีรับ ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ชื่อบทความภาษาอังกฤษ ชื่อ-นามสกุลผู้แต่ง -ผู้แต่งร่วม เบอร์โทร อีเมล สังกัด ชื่อ นามสกุล ผู้ทรง เว็บไซท์ Files วันเดือนปี เวลาที่เสร็จ ผ่าน/เสร็จ
26 ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 ปี 2561 ขั้นตอนการดำเนินงานวารสารพุทธอาเซียน
25 ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 ปี 2561 เกณฑ์การให้คะแนน วารสารพุทธอาเซียน และวารสารอื่นๆ
24 ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 ปี 2561 รายการตรวจสอบความคืบหน้าการพัฒนาบทความวิชาการ วิจัย
23 ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 ปี 2561 ประกาศ อนุมัติวารสารพุทธอาเซียนศึกษา 2559
22 ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ปี 2559 วารสารพุทธอาเซียน (ฉบับรวม ฉบับที่ 2) ส่วนงานบริหาร ศูนย์อาเซียนศึกษา
21 ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ปี 2559 บทวิจารณ์หนังสือ หนังสือโลกทัศน์ของคนพม่าจากภาษิต พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที
20 ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ปี 2559 “มอดศาสนา” ภัยคุกคามที่พระสงฆ์ในอาเซียนต้องระวัง พระครูสังฆรักษ์ศุภณัฐ ภูริวฑฺฒโน ศิลาวัฒน์ ชัยวงศ์
19 ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ปี 2559 การสะเดาะเคราะห์ ค้ำโพธิ์คค้ำไฮของชาวจังหวัดบุรีรัมย์ ธนันต์ชัย พัฒนะสิงห์ พระปลัดวีระชนม์ เขมวีโร, ทิพย์ ขันแก้ว
18 ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ปี 2559 มาตรการของรัฐเพื่อการรับมือภัยพิบัติในภูมิภาคอาเซียน จิดาภา เร่งมีศรีสุข พระเดชขจร ขนฺติธโร พระมหาสมเด็จ มหาสมิทฺธิ
17 ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ปี 2559 เครื่องมือสื่อสารเชิงพุทธบูรนาการเพื่อจัดการความขัดแย้งในระบบบริการสาธารณสุข รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โรงพยาบาลสามพราน จังหวัดนครปฐม สุนันทา เอ๊าเจริญ
16 ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ปี 2559 พุทธวิธีการยุติความรุนแรง: แนวทางการสร้างสันติประชาธรรมในประชาคมอาเซียน มัลลิกา ภูมะธน ดิเรก ด้วงลอย
15 ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ปี 2559 การมีส่วนเกี่ยวข้องกับชุมชนเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืนแนวพุทธในอาเซียน พระครูธรรมธรวรเดชา อคฺคเตโช
14 ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ปี 2559 พุทธศิลป์: ถิ่นไทย ศิลปกรรมเพื่อพระพุทธศาสนา ชยาภรณ์ สุขประเสริฐ
13 ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ปี 2559 บทบาทของพระสงฆ์กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสังคมอาเซียน พระครูสิทธิธรรมาภรณ์
12 ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ปี 2559 ธรรมยุติกนิกายในกัมพูชา: ความสัมพันธ์ทางศาสนาและการเมืองระหว่างไทยกัมพูชา พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร พิเชฐ ทั่งโต ธัชวรรธน์ หนูแก้ว
October 5, 2017 11:40 pm
11 ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ปี 2559 จุดเริ่มต้นของอาเซียนสีเขียวด้วยแนวทางพระพุทธศาสนา พระพรสวรรค์ ฐิติญาโณ
October 5, 2017 11:40 pm
10 ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ปี 2559 บทวิจารณ์หนังสือ หนังสือโลกทัศน์ของคนลาวจากภาษิต พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที
October 5, 2017 11:40 pm
9 ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ปี 2559 วารสารพุทธอาเซียน (รวมเล่ม) ส่วนงานบริหาร
October 5, 2017 11:40 pm
8 ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ปี 2559 The ASEAN Studies Instruction to Develop the Cross – Cultural Skill of Learners in The 21st Century129 Chananporn Areekul Chananporn Areekul
October 5, 2017 11:40 pm
7 ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ปี 2559 Social Community of Sustainable Development in Northeastern India Venerable Kangchai Mog
6 ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ปี 2559 วัฒนธรรมศีล 5 กับความผาสุกของสังคมไทย พระปลัดวีระชนม์ เขมวีโร, ธนันต์ชัย พัฒนะสิงห์, โฆษิต คุ้มทั่ว, มณฑิรา สะแกทอง, สงวน หล้าโพนทัน
5 ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ปี 2559 การศึกษากระบวนการสืบทอดงานพุทธศิลป์นครลำปาง พระครูสุตชยาภรณ์ อัครเจตน์ ชัยภูมิ
4 ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ปี 2559 พม่า: พระอึดอัดที่วัดมนูหะ การสื่อสารทางการเมืองและตัวตน มัลลิกา ภูมะธน
3 ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ปี 2559 การพัฒนาวิถีชีวิตชุมชนในพื้นที่ชายแดนเพื่อความยั่งยืนของชุมชน ศึกษากรณี 3 จังหวัดชายแดนอีสานใต้ พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป
2 ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ปี 2559 ดาวนักษัตรในอาเซียน: ความสัมพันธ์ทางศาสนาและวัฒนธรรม พระมหายงยุทธ ธีรธมฺโม
1 1 ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ปี 2559 ยุทธศาสตร์พุทธ กลยุทธ์อิสลาม: แนวทางการบริหารกิจการศาสนาสู่ศาสนาอาเซียน Buddhist-Muslim Strategies: A Model of Religious Management to ASEAN Religions พิเชฐ ทั่งโต ธัชวรรธน์ หนูแก้ว
Previous 1 Next