Welcome To WP Contacts

15 Total Entries
ID ลำดับ ปีที่ ฉบับที่ พ.ศ. วัน-เดือน-ปีรับ ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ชื่อบทความภาษาอังกฤษ ชื่อ-นามสกุลผู้แต่ง -ผู้แต่งร่วม เบอร์โทร อีเมล สังกัด ชื่อ นามสกุล ผู้ทรง เว็บไซท์ Files วันเดือนปี เวลาที่เสร็จ ผ่าน/เสร็จ
17 ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ปี 2559 เครื่องมือสื่อสารเชิงพุทธบูรนาการเพื่อจัดการความขัดแย้งในระบบบริการสาธารณสุข รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โรงพยาบาลสามพราน จังหวัดนครปฐม สุนันทา เอ๊าเจริญ
22 ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ปี 2559 วารสารพุทธอาเซียน (ฉบับรวม ฉบับที่ 2) ส่วนงานบริหาร ศูนย์อาเซียนศึกษา
4 ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ปี 2559 พม่า: พระอึดอัดที่วัดมนูหะ การสื่อสารทางการเมืองและตัวตน มัลลิกา ภูมะธน
2 ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ปี 2559 ดาวนักษัตรในอาเซียน: ความสัมพันธ์ทางศาสนาและวัฒนธรรม พระมหายงยุทธ ธีรธมฺโม
3 ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ปี 2559 การพัฒนาวิถีชีวิตชุมชนในพื้นที่ชายแดนเพื่อความยั่งยืนของชุมชน ศึกษากรณี 3 จังหวัดชายแดนอีสานใต้ พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป
19 ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ปี 2559 การสะเดาะเคราะห์ ค้ำโพธิ์คค้ำไฮของชาวจังหวัดบุรีรัมย์ ธนันต์ชัย พัฒนะสิงห์ พระปลัดวีระชนม์ เขมวีโร, ทิพย์ ขันแก้ว
14 ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ปี 2559 พุทธศิลป์: ถิ่นไทย ศิลปกรรมเพื่อพระพุทธศาสนา ชยาภรณ์ สุขประเสริฐ
18 ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ปี 2559 มาตรการของรัฐเพื่อการรับมือภัยพิบัติในภูมิภาคอาเซียน จิดาภา เร่งมีศรีสุข พระเดชขจร ขนฺติธโร พระมหาสมเด็จ มหาสมิทฺธิ
7 ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ปี 2559 Social Community of Sustainable Development in Northeastern India Venerable Kangchai Mog
8 ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ปี 2559 The ASEAN Studies Instruction to Develop the Cross – Cultural Skill of Learners in The 21st Century129 Chananporn Areekul Chananporn Areekul
October 5, 2017 11:40 pm
12 ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ปี 2559 ธรรมยุติกนิกายในกัมพูชา: ความสัมพันธ์ทางศาสนาและการเมืองระหว่างไทยกัมพูชา พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร พิเชฐ ทั่งโต ธัชวรรธน์ หนูแก้ว
October 5, 2017 11:40 pm
23 ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 ปี 2561 ประกาศ อนุมัติวารสารพุทธอาเซียนศึกษา 2559
24 ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 ปี 2561 รายการตรวจสอบความคืบหน้าการพัฒนาบทความวิชาการ วิจัย
25 ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 ปี 2561 เกณฑ์การให้คะแนน วารสารพุทธอาเซียน และวารสารอื่นๆ
26 ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 ปี 2561 ขั้นตอนการดำเนินงานวารสารพุทธอาเซียน
Previous 1 Next