Welcome To WP Contacts

13 Total Entries
ID เลขที่ใบสั่งจ่าย เลขที่สัญญายืมเงินทดรองจ่าย ชื่อบัญชี ชื่อผู้รับผิดชอบ รายรับ-จ่าย วันที่จ่าย ประเภทรายรับ สังกัด จำนวนเงิน สกุลเงิน วันที่รับ ประเภทรายจ่าย ชาร์ตแสดงรายรับ-จ่าย Files ตรวจสอบแล้ว
13 ๑๗๙/๕๙ ๒๕๘/๕๙ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รายรับ March 16, 2016 12:00 am งบประมาณมหาวิทยาลัย งบแผ่นดิน ศูนย์อาเซียนศึกษา ๑๐๐,๐๐๐ บาทไทย THB March 14, 2016 12:00 am จ่ายค่าแจกจ่ายหนังสือ
12 ๑๒๓๘/๕๘ ๔๕๑/๕๘ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระมหาเด่นพงษ์ พุทฺธรกฺขิโต รายรับ August 5, 2015 1:00 pm งบประมาณมหาวิทยาลัย งบแผ่นดิน ศูนย์อาเซียนศึกษา ๒๘๑,๐๐๐ บาทไทย THB August 5, 2015 1:00 pm จ่ายค่าพิมพ์หนังสือ อื่นๆ
11 ๒๐๐๒/๕๙ ๓๒๙/๕๙ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระราชวรเมธี,ดร รายรับ April 28, 2016 12:00 am งบประมาณมหาวิทยาลัย งบแผ่นดิน ศูนย์อาเซียนศึกษา ๑๐๐,๐๐๐ บาทไทย THB April 28, 2016 12:00 am จ่ายค่าพิมพ์หนังสือ อื่นๆ
10 ๑๒๔๗/๕๘ ๓๘๖/๕๘ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระมหาเด่นพงษ์ พุทฺธรกฺขิโต รายรับ June 29, 2016 12:00 am งบประมาณมหาวิทยาลัย งบแผ่นดิน ส่วนงานบริหาร ศูนย์อาเซียนศึกษา ๒๘๑,๐๐๐ บาทไทย THB June 29, 2016 12:00 am จ่ายค่าแจกจ่ายหนังสือ
9 มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระมหาเด่นพงษ์ พุทฺธรกฺขิโต รายรับ March 14, 2016 12:00 am งบประมาณมหาวิทยาลัย งบแผ่นดิน ส่วนงานบริหาร ศูนย์อาเซียนศึกษา ๕๐๐,๐๐๐ บาทไทย THB March 14, 2016 12:00 am จ่ายค่าพิมพ์หนังสือ อื่นๆ
8 ๐๔๔๖/๖๐ ๑๕๐/๖๐ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระมหาเด่นพงษ์ พุทฺธรกฺขิโต รายรับ December 27, 2016 12:00 am งบประมาณมหาวิทยาลัย งบแผ่นดิน ส่วนงานบริหาร ศูนย์อาเซียนศึกษา ๑๙๐,๐๐๐ บาทไทย THB December 27, 2016 12:00 am จ่ายค่าพิมพ์หนังสือ อื่นๆ
7 ๑๙๒๔/๕๙ ๒๙๘/๕๙ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระราชวรเมธี,ดร รายรับ April 11, 2016 12:00 am งบประมาณมหาวิทยาลัย งบแผ่นดิน ศูนย์อาเซียนศึกษา ๒๔๐,๐๐๐ บาทไทย THB April 11, 2016 12:00 am จ่ายค่าพิมพ์หนังสือ อื่นๆ
6 ๕๔๒/๕๙ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระราชวรเมธี,ดร รายรับ July 26, 2016 12:00 am งบประมาณมหาวิทยาลัย งบแผ่นดิน ส่วนงานบริหาร ศูนย์อาเซียนศึกษา ๕๐๐,๐๐๐ บาทไทย THB July 26, 2016 12:00 am จ่ายค่าพิมพ์หนังสือ อื่นๆ
5 ๕๔๓/๕๙ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระราชวรเมธี,ดร รายรับ July 28, 2016 12:00 am งบประมาณมหาวิทยาลัย งบแผ่นดิน ส่วนงานบริหาร ศูนย์อาเซียนศึกษา ๖๐๐,๐๐๐ บาทไทย THB July 26, 2016 12:00 am จ่ายค่าพิมพ์หนังสือ อื่นๆ
4 ๒๕๓๑/๕๙ ๖๔๔/๕๙ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระราชวรเมธี,ดร รายรับ August 22, 2016 12:00 am งบประมาณมหาวิทยาลัย งบแผ่นดิน ศูนย์อาเซียนศึกษา ๓๐๐,๐๐๐ บาทไทย THB August 22, 2016 12:00 am จ่ายค่าพิมพ์หนังสือ อื่นๆ
3 ๑๙๓๗/๕๙ ๓๐๓/๕๙ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระมหาเด่นพงษ์ พุทฺธรกฺขิโต รายรับ April 18, 2016 12:00 am งบประมาณมหาวิทยาลัย งบแผ่นดิน ส่วนงานบริหาร ศูนย์อาเซียนศึกษา ๕๐๐,๐๐๐ บาทไทย THB April 18, 2016 12:00 am จ่ายค่าพิมพ์หนังสือ อื่นๆ
2 ๐๔๔๕/๖๐ ๑๔๙/๖๐ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระมหาเด่นพงษ์ พุทฺธรกฺขิโต รายรับ December 27, 2016 12:00 am งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย ส่วนงานบริหาร ศูนย์อาเซียนศึกษา ๒๖๐,๐๐๐ บาทไทย THB December 27, 2016 12:00 am จ่ายค่าพิมพ์หนังสือ อื่นๆ
1 ๑๙๓๖/๕๙ ๓๐๒/๕๙ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระมหาเด่นพงษ์ พุทฺธรกฺขิโต รายรับ April 18, 2016 12:00 am งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย ส่วนงานบริหาร ศูนย์อาเซียนศึกษา ๑๑๐,๐๐๐ บาทไทย THB April 18, 2016 12:00 am จ่ายค่าพิมพ์หนังสือ อื่นๆ
Previous 1 Next