Welcome To WP Contacts

87 Total Entries
ID เลขที่หนังสือ วันออกหนังสือ เรือง ชื่อ-นามสกุล-ฉายาผู้รับผิดชอบ Default Templates ลิงค์ดาวโหลด Files ดำเนินการแล้ว
89 ศธ ๖๑๑๒/ว๑ ขออนุมัติให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยฯ ของศูนย์อาเซียนศึกษา มจร. พระปลัดอภิเชฏฐ์ สุภัทรวาที
88 ศธ ๖๑๑๒/ April 5, 2016 ขออนุมัติใช้ห้องเป็นสำนักงานชั่วคราวของศูนย์อาเซียนศึกษา มจร พระปลัดอภิเชฏฐ์ สุภัทรวาที
87 ศธ ๖๑๑๒.๑/๑๑ June 5, 2017 ขออนุมัติใช้ห้อง A๔๐๐ A๔๐๑ และ A๔๐๓ A๔๐๔ พระปลัดอภิเชฏฐ์ สุภัทรวาที
86 ศธ ๖๑๑๒.๑/๑๗ June 18, 2015 ขออนุมัติดำเนินการโครงการฯแต่งตั้งคณธกรรมการ และยืมเงินทดรองจ่าย พระปลัดอภิเชฏฐ์ สุภัทรวาที
85 ศธ ๖๑๑๒.๑/๒๒ July 10, 2015 ขออนุมัติเจ้าหน้าที่บันทึกภาพนิ่งและวิดีโอในโครงการพัฒนาศักยภาพงานวิจัยฯ พระปลัดอภิเชฏฐ์ สุภัทรวาที
84 ศธ ๖๑๑๒.๑/๒๖ August 6, 2015 เชิญบรรยายเสนอแนะแนวทางในการทำวิจัยให้ก้าวไกลในประชาคมอาเซียน พระปลัดอภิเชฏฐ์ สุภัทรวาที
83 ศธ ๖๑๑๒.๑/๒๙ August 20, 2015 ขออนุมัติเจ้าหน้าที่ช่วยงานในโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยฯ ศูนย์อาเซียนศึกษา พระปลัดอภิเชฏฐ์ สุภัทรวาที
82 ศธ ๖๑๑๒.๑/๔ February 8, 2016 ขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่ายงบประชุมเฉพาะกิจประสานงานทั่วไป พระปลัดอภิเชฏฐ์ สุภัทรวาที
81 ศธ ๖๑๑๒.๑/๕ February 8, 2016 ขออนุมัติบุคลากรและยืมเงินทดรองจ่ายเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยต่างประเทศ พระปลัดอภิเชฏฐ์ สุภัทรวาที
80 ศธ ๖๑๑๒.๑/๙ February 16, 2016 ขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่ายเพื่อดำเนินการจัดทำโครงการวารสารพุทธอาเซียนศึกษา พระปลัดอภิเชฏฐ์ สุภัทรวาที
79 ศธ ๖๑๑๒.๑/๑๑ February 16, 2016 ขออนุมัติดำเนินการโครงการวารสารพุทธอาเซียนโดยแต่งตั้งคณะกรรมการ และยืมเงินทดรองจ่าย พระปลัดอภิเชฏฐ์ สุภัทรวาที
78 ศธ ๖๑๑๒.๑/๑๒ February 16, 2016 ขออนุมัติดำเนินการโครงการผลิตตำราและฐานข้อมูลวิชาการและวิจัยโดยแต่งตั้งคณะกรรมการ และยืมเงินทดรองจ่าย พระปลัดอภิเชฏฐ์ สุภัทรวาที
77 ศธ. ๖๑๑๒.๑/ว๒ June 16, 2016 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมอาเซียน พระปลัดอภิเชฏฐ์ สุภัทรวาที
76 ศธ ๖๑๑๒/ ขออนุมัติให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยฯของศูนย์อาเซียน มจร พระปลัดอภิเชฏฐ์ สุภัทรวาที
75 ศธ ๖๑๑๒/ว๑ ขออนุมัติให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยฯ ของศูนย์อาเซียนศึกษา มจร พระปลัดอภิเชฏฐ์ สุภัทรวาที
74 ศธ ๖๑๑๒/ April 5, 2016 ขออนุมัติใช้ห้องเป็นสำนักงานชั่วคราวของศูนย์อาเซียนศึกษา มจร พระปลัดอภิเชฏฐ์ สุภัทรวาที
73 ศธ ๖๑๑๒/ April 29, 2016 ขออาราธนาเข้าร่วมสัมมนารายงานความคืบหน้า/สรุป ประจำบทในโครงการผลิตตำราวิชาการฯ พระปลัดอภิเชฏฐ์ สุภัทรวาที
72 ศธ ๖๑๑๒.๑/ ขออนุมัติลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการประจำศูนย์อาเซียนศึกษา พระปลัดอภิเชฏฐ์ สุภัทรวาที
71 ศธ ๖๑๑๒.๑/ ขออนุมัติเปิดรับบุคลากรสังกัด ศูนย์อาเซียนศึกษา พระปลัดอภิเชฏฐ์ สุภัทรวาที
70 ศธ ๖๑๑๒/ โครงการผลิตตำราและฐานข้อมูลทางวิชาการและการวิจัยทางด้านพระพุทธศาสนาในอาเซียน พระปลัดอภิเชฏฐ์ สุภัทรวาที
69 ศธ ๖๑๑๒/ ขออนุมัติลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ศูนย์อาเซียนศึกษา พระปลัดอภิเชฏฐ์ สุภัทรวาที
68 ศธ ๖๑๑๒/ ขอเชิญส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารพุทธอาเซียนศึกษา พระปลัดอภิเชฏฐ์ สุภัทรวาที
67 ไม่มี October 28, 2014 ผลการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาฐานข้อมูล ASEAN Cilation Index ณ โรงแรมออลิเดย์อินไม้ขาวบีช รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต อรเนตร บุญนาค
66 ไม่ทราบ December 8, 2014 รายงานผลการต้อนรับ Prof.Dr. John Solt from Howard Uniersity And Mr. Tetsuya Taguchi Dean of Culture and Information Science Doshisha Uiversity อรเนตร บุญนาค
65 ศธ ๖๑๑๒/๑๑ June 10, 2017 ขออนุมัติลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ พระปลัดอภิเชฏฐ์ สุภัทรวาที
64 ศธ ๖๑๑๒.๑/๖ June 16, 2015 ขออนุมัติยกเว้นเงินค่าบำรุงห้องประชุม พระปลัดอภิเชฏฐ์ สุภัทรวาที
63 ๖๑๑๒/๔ September 30, 2014 รายงานผลการไปสัมมนาวิชาการ อาเซียนวีค ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต พระปลัดอภิเชฏฐ์ สุภัทรวาที
62 ศธ ๖๑๑๒.๑/๑ November 17, 2014 ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตของศูนย์อาเซียนศึกษา พระปลัดอภิเชฏฐ์ สุภัทรวาที
61 ศธ ๖๑๑๒.๑/๒๗ August 6, 2015 ส่งข้อมูลทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณร่ายจ่ายประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ พระปลัดอภิเชฏฐ์ สุภัทรวาที
60 ศธ ๖๑๑๒.๑/๑๗ June 18, 2015 ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ แต่งตั้งคณะกรรมการ และยืมเงินทดลองจ่าย พระปลัดอภิเชฏฐ์ สุภัทรวาที
59 ศธ ๖๑๑๒.๑/๒๐ July 10, 2015 ขออนุมัติเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในโครงการของมหาวิทยาลัย พระปลัดอภิเชฏฐ์ สุภัทรวาที
58 ศธ ๖๑๑๒.๑/๒๒ July 10, 2015 ขออนุมัติเจ้าหน้าที่บันทึกภาพนิ่งและวิดีโอในโครงการพัฒนาศักยภาพงานวิจัยฯ พระปลัดอภิเชฏฐ์ สุภัทรวาที
57 ศธ ๖๑๑๒.๑/๒๖ August 6, 2015 เชิญบรรยายเสนอแนะแนวทางในการทำวิจัยให้ก้าวไกลในประชาคมอาเซียน พระปลัดอภิเชฏฐ์ สุภัทรวาที
56 ศธ ๖๑๑๒.๑/๒๗ August 6, 2015 ส่งข้อมูลทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณร่ายจ่ายประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ พระปลัดอภิเชฏฐ์ สุภัทรวาที
55 ศธ ๖๑๑๒.๑/๒๙ August 20, 2015 ขออนุมัติเจ้าหน้าที่ช่วยงานในโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยฯ ศูนย์อาเซียนศึกษา พระปลัดอภิเชฏฐ์ สุภัทรวาที
54 ศธ ๖๑๑๒.๑/๓๑ August 20, 2015 ขออนุมัติเจ้าหน้าที่ช่วยงานในโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยฯ ศูนย์อาเซียนศึกษา พระปลัดอภิเชฏฐ์ สุภัทรวาที
53 ศธ ๖๑๑๒/๖ November 21, 2015 จัดทำแผนงานดำเนินการรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเพือขอรับงบประมาณประจำปี ๒๕๕๙ พระปลัดอภิเชฏฐ์ สุภัทรวาที
52 ศธ ๖๑๑๒/๑ January 22, 2016 ขออนุมัติโครงการวารสารพุทธอาเซียน พระปลัดอภิเชฏฐ์ สุภัทรวาที
51 ศธ ๖๑๑๒/๒ January 26, 2016 โครงการผลิตตำราและฐานข้อมูลทางวิชาการและการวิจัยทางด้านพระพุทธศาสนาในอาเซียน พระปลัดอภิเชฏฐ์ สุภัทรวาที
50 ศธ ๖๑๑๒/๓ January 29, 2016 ขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่ายเพื่อเข้าร่วมจัดนิทรรศการ พระปลัดอภิเชฏฐ์ สุภัทรวาที
Previous 1 2 3 Next