การศึกษา ภาษา

Home/การศึกษา ภาษา

วิเคราะห์แหล่งทุนวิจัย

2020-10-07T05:27:32+00:00

วิเคราะห์แหล่งทุนวิจัย  โดย ดร.พระมหาเกียงศักดิ์ อินทปัญโญ วัดสุทธิวราราม กรุงเทพ การเขียนข้อเสนอโครงกาวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัยจากหน่วยให้ทุนวิจัยต่างๆ ผู้วิจัยจำเป็นต้องวิเคราะห์ ลักษณะผู้ให้ทุน กรอบการวิจัยที่ผู้ให้ทุนประกาศรับ และสำรวจความเชี่ยวชาญของผู้วิจัยที่จะสอดคล้องกับ กรอบวิจัยที่แหล่งทุนวิจัยนั้นต้องการ วันนี้ขอนำเสนอ PMU หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) แหล่งทุนนี้ เน้นการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน โดยเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียได้มีโอกาสเข้ามาร่วมกันคิด วางแผน กำหนด ลงมือดำเนินการและการวัดผลในกิจกรรมเพื่อการ พัฒนาอย่างมีกลยุทธ์ด้านการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ แพลตฟอร์มที่น่าสนใจ คือแพลตฟอร์มที่ 3 ซึ่งเป็นการวิจัยและ นวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ในโปรแกรมที่ 10 ยกระดับความสามารถการแข่งขันและ วางรากฐานทางเศรษฐกิจ จากการสำรวจกรอบประเด็นวิจัยที่ บพข ประกาศกรอบนโยบาย ซึ่งเน้นการส่งเสริมอุตสาหกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งกรอบวิจัยที่นักวิจัยของ มจร. พอจะนำมากำหนดเป็นประเด็นเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อเบียดตัวเองให้ได้รับทุนวิจัยจาก PMU นี้ มีประเด็นน่าสนใจดังนี้ กรอบวิจัยที่ 5. การท่องเที่ยวและ เศรษฐกิจสร้างสรรค์: การพัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยวและ ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ ฐานราก 5.1 พัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นสินค้าสร้างสรรค์หรือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพื่อพัฒนา สินค้าสร้างสรรค 5.2 พัฒนารูปแบบธุรกิจ เช่น Creative Startups และ Social Enterprise 5.3 พัฒนาการท่องเที่ยวท้องถิ่น การท่องเที่ยวเมืองรอง และย่านสร้างสรรค์ 5.4 การศึกษาด้านการตลาด โดยการสร้างอัตลักษณ์แบรนด์การท่องเที่ยว 5.5 การวิเคราะห์จัดกลุ่มนักท่องเที่ยว และการกำหนดกลยุทธ์การตลาดการ ท่องเที่ยวกลุ่มเฉพาะ 5.6 พัฒนาระบบมาตรฐานการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 5.7 พัฒนาระบบบัญชีต้นทุนทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว ที่สำคัญ กรอบวิจัยที่ 6. การท่องเที่ยวเชิง สุขภาพ (Wellness tourism) ประกอบด้วย - การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Medical Tourism) - การท่องเที่ยวบริการสุขภาพ (Spa & Wellness Tourism) การท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) - [...]

วิเคราะห์แหล่งทุนวิจัย2020-10-07T05:27:32+00:00

ฉากถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้า : จิตรกรรมฝาผนัง วัดไทรอารีรักษ์

2020-10-07T05:06:02+00:00

ฉากถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้า : จิตรกรรมฝาผนัง วัดไทรอารีรักษ์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี วันนี้นับเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของชาวพุทธ ที่มีหลายๆท่านได้โพส ข้อความต่างๆ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า วันอัฏฐมีบูชา คือวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (หลังเสด็จดับขันธปรินิพพานได้ 8 วัน) ถือตรงกับวันแรม 8 ค่ำ เดือนวิสาขะ (เดือน 6 ของไทย) ด้วยความสำคัญของวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้านี้เองจึงเป็นตอนสำคัญที่มักปรากฏในจิตรกรรมฝาผนังในวัดหลายๆ แห่ง เช่นที่วัดไทรอารีรักษ์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี มีการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง แสดงฉากสำคัญ เช่น ขบวนแห่พระบรมศพ ของพระพุทธเจ้า และฉากถวายพระเพลิงพระบรมศพ นอกจากนั้นยังแสดงภาพมโหรสพ สมโภชเอิกเกริก เช่น การแสดงหนังใหญ่จากวัดขนอน วงปี่พาทย์มอญ หุ่นละครเล็ก โรงหุ่น ภาพจิตรกรรมดังกล่าวจึงเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงคติความเชื่อที่ชาวมอญมีความยึดมั่นในพระพุทธศาสนาและยังเชื่อมโยงไปสู่ประเพณีการจัดงานศพพระสงฆ์ ที่ชาวมอญให้ความสำคัญและสืบทอดมาจนทุกวันนี้... แอดมิน :เม้ยกวาญฮะกอ ที่มาภาพ : www.voicetv.co.th ,th.readme.me

ฉากถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้า : จิตรกรรมฝาผนัง วัดไทรอารีรักษ์2020-10-07T05:06:02+00:00

หนังสือความรู้เกี่ยวกับมอญนนทบุรี และอื่นๆ โดย ดร.พิศาล บุญผูก

2018-06-25T08:25:13+00:00

หนังสือความรู้เกี่ยวกับมอญนนทบุรี และอื่นๆ โดย ดร.พิศาล บุญผูก ในแวดวงวิชาการ และความรู้เกี่ยวกับมอญแล้ว อาจารย์ ดร.พิศาล บุญผูก นับว่าเป็นบุคคลสำคัญ ท่านหนึ่ง เพราะท่านได้เขียนตำรา หนังสือ และแปลคัมภีร์ภาษามอญ ไว้มากมายหลายเล่ม วันนี้แอดมินขอแนะนำ หนังสือที่จัดพิมพ์เผยแพร่ ไว้ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยต่างๆ และตามห้องสมุดประชาชน (หนังสือไม่มีจำหน่าย) ผู้ที่สนใจสามารถไปค้นคว้าในห้องสมุดใกล้บ้าน รายชื่อหนังสือ เช่น 1. เครื่องปั้นดินเผานนทบุรี 2. ปี่พาทย์มอญรำ 3. ภูมินามอำเภอปากเกร็ด 4. วัดในอำเภอปากเกร็ด 5. วัดในอำเภอไทรน้อย 6. ภูมินามอำเภอไทรน้อย 7.พระอาจารย์อะเฟาะ : เทพกวีศรีชาวมอญ แอดมิน : เม้ยกวาญฮะกอ

หนังสือความรู้เกี่ยวกับมอญนนทบุรี และอื่นๆ โดย ดร.พิศาล บุญผูก2018-06-25T08:25:13+00:00

Kuthodaw Pagoda

2018-06-25T06:52:53+00:00

Each of the hundreds of marble tablets that surround Myanmar's Kuthodaw Pagoda make up a page of Buddhist teachings. Take a walking tour through the largest book in the world.

Kuthodaw Pagoda2018-06-25T06:52:53+00:00

บนถนนสู่มัณฑเลย์ เรื่องเล่าจากชาวดิน 

2018-06-24T09:40:28+00:00

แนะนำหนังสือครับ :) หนังสือ บนถนนสู่มัณฑเลย์ เรื่องเล่าจากชาวดิน :) ตอนแรกก็คิดว่าคงเป็นงานเขียนเรื่องสั้นธรรมดาๆ แอดมินกะว่าหยิบมาอ่านเพื่อฆ่าเวลาเรื่อยเปื่อย แต่ที่ไหนได้หนังสือเล่มนี้ช่างมีเสน่ห์และไม่เหมือนเล่มไหนที่เคยอ่านมาจริงๆ หนังสือ บนถนนสู่มัณฑเลย์ เรื่องเล่าจากชาวดินเล่มนี้ เขียนโดยคุณ เมียะ ตัน ติน นักเขียนร่วมสมัยชาวพม่า เป็นงานเขียนประเภทแนวเหมือนจริง ที่เกิดจากการที่ผู้เขียนได้มีโอกาสพบปะกับผู้คนหลากหลายสาขาอาชีพระหว่างการเดินสายบรรยายด้านวรรณกรรมและนำมาถ่ายทอดในรูปของการสัมภาษณ์ที่บอกเล่าถึง ชีวิต ความรัก ความใฝ่ฝัน รอยยิ้ม และน้ำตา ที่ล้วนมีสีสันและลักษณะเฉพาะ ซึ่งผู้เขียนได้นำมาเขียนรวมเข้าด้วยกันเป็นผลงานชิ้นนี้ ทำให้ผู้อ่านสามารถมองเห็นสภาพชีวิตของชาวพม่าอันเรียบง่ายและไม่ได้ต่างไปจากชีวิตของคนชนชาติอื่นแต่อย่างใดเลย ปล.หนังสือเล่มนี้ไม่ได้แปลจากภาษาพม่าต้นฉบับนะครับ แต่แปลมาจากฉบับแปลภาษาอังกฤษอีกทอดหนึ่งนะครับ

บนถนนสู่มัณฑเลย์ เรื่องเล่าจากชาวดิน 2018-06-24T09:40:28+00:00
Go to Top