Welcome To WP Contacts

8 Total Entries
ID รหัส ชือ กลุ่มงาน ปี สถานะ เว็บลิงค์ ตรวจสอบ Files
9 ขั้นตอนการดำเนินงานวารสารพุทธอาเซียน กลุ่มงานพัฒนาเครือข่าย 2559 Default
8 รายงานสารสนเทศ และการจัดการความรู้ (workflows) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ กลุ่มงานหนังสือเข้า-ออก Default
7 กรอบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2560-2561 กลุ่มการเงิน งบประมาณ Default
6 การจัดทำการยืมเงินทดรองจ่ายของศูนย์อาเซียนศึกษา กลุ่มการเงิน งบประมาณ Default
4 การจัดทำการเบิกค่าใช้จ่ายของศูนย์อาเซียนศึกษา กลุ่มการเงิน งบประมาณ Default
3 การจัดทำการคืนเงินทดรองจ่ายของศูนย์อาเซียนศึกษา กลุ่มการเงิน งบประมาณ Default
2 การจัดเก็บพัสดุของศูนย์อาเซียนศึกษา กลุ่มงานพัสดุ Default
1 Bob Default
Previous 1 Next