Come to learn, Leave to serve : ผลงานดีเด่นนิสิตฝึกงาน ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร

/, ข่าวศูนย์อาเซียนศึกษา, ข่าวส่วนงานบริหาร, ข่าวอาเซียนสัมพันธ์/Come to learn, Leave to serve : ผลงานดีเด่นนิสิตฝึกงาน ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร

Come to learn, Leave to serve : ผลงานดีเด่นนิสิตฝึกงาน ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร

พระมหาวัชระ โสมา นิสิตผู้เข้าร่วมโครงการนิสิตปฏิบัติศาสนกิจของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปัจุบันกำลังศึกษาที่คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และกำลังปฏิบัติศาสนกิจในศูนย์อาเซียนศึกษา มจร

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา พระมหาวัชระ โสมา ได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพฯ ให้ออกแบบหนังสือชีวิตและผลงานของ พระเทพเมธี (สมเกียรติ โกวิโท,ป.ธ. ๙) เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ราชวรามหาวิหาร กรุงเทพฯ โดยคณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามฯพร้อมใจจัดทำขึ้นเพื่อเป็นมหาเถรานุสรณ์ในดิถีสมัยอายุวัฒนมงคล ๗๕ ปี ของพระเทพเมธี

สำหรับโครงการปฏิบัติศาสนกิจก่อนจบการศึกษาของนิสิตนั้นมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีนโยบายให้นิสิตทุกรูปออกปฏิบัติงานเพื่อให้นิสิตเรียนรู้ประสบการณ์จริงและ สามารถนำความรู้ด้านพระพุทธศาสนาประยุกต์ใช้กับศาสตร์สมัยใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พระมหาวัชระ โสมา เล่าว่า แรกเริ่มตั้งใจจะฝึกสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแต่ด้วยการเดินทางไม่สะดวกจึงเลือกเข้ามาฝึกงานที่ศูนย์อาเซียนศึกษา เพราะเห็นว่าเป็นองค์กรที่ทันสมัยและอาเซียนศึกษาอยู่ในความสนใจมาตลอด

ในการเรียนรู้งานที่ศูนย์อาเซียนศึกษา พระมหาวัชระ โสมา กล่าวว่า การปฏิบัติงานในสำนักงาน พระมหาสมพงษ์ สนฺตจิตฺโต, ดร. ผู้อำนวยการส่วนงานบริหารจะเป็นพระอาจารย์ผู้คอยดูแลและแนะนำให้เรียนรู้งานต่างๆ ตั้งเเต่งานเอกสาร การเขียนโครงการ และการเงิน เป็นต้น

ส่วนงานโครงการและการประสาน ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา มอบหมายให้พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที เป็นผู้แนะนำงานให้ ซึ่งพระอาจารย์ได้ทำหน้าที่เป็นอย่างดี ยิ่งเฉพาะการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่ต้องทำงานด้วยความกระตือรือร้น ยังจำคำพระอาจารย์สอนอยู่เสมอว่าต้องอาศัยทีมและความเชื่อมั่น (T and T)

เมื่อได้รับการติดต่อจากพระมหาชุมพร นิติสาโร เลขานุการวัดอรุณราชวราราม มายังศูนย์อาเซียนศึกษาเพื่อให้ช่วยจัดทำหนังสือชีวิตและผลงานของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเล่มดังกล่าวตนมีความยินดีเป็นอย่างมากที่พระอาจารย์เห็นความสามารถและไว้วางใจให้รับผิดชอบ ซึ่งถือว่าเป็นงานใหญ่เพราะเป็นประวัติศาสตร์ของวัดอรุณฯด้วย แต่อย่างไรก็ดี หนังสือเล่มนี้ ไม่อาจสำเร็จได้เพราะตนคนเดียว ยังมีผู้อยู่เบื้องหลังอีกหลายคนที่ทำให้หนังสือเล่มนี้เสร็จสมบรูณ์ได้ จึงต้องขออนุโมทนาวิรยะอุตสาหะของทุกๆคนมาในที่นี้ด้วย

ในท้ายสุด พระมหาวัชระ โสมา กล่าวขอบคุณ ผู้บริหารศูนย์อาเซียนศึกษา ที่ได้ให้ตนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร มหาวิทยาลัยที่มีโครงการดีๆให้นิสิตเช่นนี้ และพระเทพเมธี ตลอดถึงคณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามที่เปิดโอกาสให้ได้รับผิดชอบงานสำคัญครั้งนี้ด้วย

พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที
ศูนย์อาเซียนศึกษา
รายงาน

2018-09-10T11:01:08+00:00