Home 2018-07-21T04:05:17+00:00

Our Vision: To Be  the Learning Center for Buddhist Studies and Cross Cultural Studies in the ASEAN

“ศูนย์กลางการเรียนรู้พระพุทธศาสนาและพหุวัฒนธรรมในอาเซียน”

๑.  สร้างองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาและพหุวัฒนธรรมในอาเซียน
๒.  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ด้านพระพุทธศาสนาและพหุวัฒนธรรมในอาเซียน
๓.  บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาและพหุวัฒนธรรมในอาเซียน
๔.  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมด้านพระพุทธศาสนาและพหุวัฒนธรรมในอาเซียน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาองค์ความรู้และวิจัยด้านพระพุทธศาสนาและพหุวัฒนธรรมในอาเซียน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ด้านพระพุทธศาสนาและพหุวัฒนธรรมในอาเซียน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาการให้บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาและพหุวัฒนธรรมในอาเซียน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างเครือข่ายและพัฒนาความร่วมมือด้านศาสนา ภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมในอาเซียน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕  พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสู่มาตรฐานสากล

KPI = K : Knowledge P: Professionalism I: Innovation

K : บุคลากรมีความรู้และความสามารถ ปฏิบัติงานบนพื้นฐานข้อเท็จจริงให้ความสำคัญกับการจีดากรความรู้และมุ่งผลิตงานวิชาการที่มีคุณภาพ

P : บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ ปฏิบัติงานโดยยึดหลักวิชา พัฒนาตนเองและยึดมั่นหลักธรรมาภืบาล

I : บุคลากรมีความคิดสร้างสรรค์และเพื่อพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง

 • พัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศด้านพระพุทธศาสนาและพหุวัฒนธรรม ในประเทศ และต่างประเทศ
 • พัฒนาความร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศด้านพระพุทธศาสนาและพหุวัฒนธรรมในอาเซียนผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย
 • เผยแพร่และให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านพระพุทธศาสนาและพหุวัฒนธรรมในอาเซียน
 • ส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัย และนวัตกรรมด้านพระพุทธศาสนา และพหุวัฒนธรรมอาเซียน
 • ส่งเสริมและสนับสนุนการหาแหล่งทุนทำวิจัย และนวัตกรรมด้านพระพุทธศาสนา และพหุวัฒนธรรมอาเซียนทั้งภายในและภายนอกประเทศ
 • สำรวจและกำหนดปัญหาวิจัยด้านพระพุทธศาสนา และพหุวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาคมอาเซียน
 • สนับสนุนการทำวิจัยและการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการดำเนินงานวิจัยด้านพระพุทธศาสนา และพหุวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาคมอาเซียน
 • ส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยในประเทศ และต่างประเทศ
 • ส่งเสริมและสนับสนุนวิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์ให้พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านพระพุทธศาสนาและพหุวัฒนธรรมอาเซียน
 • สำรวจ ส่งเสริมและสนับสนุนวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ให้พัฒนาหลักสูตรด้านพระพุทธศาสนาและพหุวัฒนธรรมอาเซียน
 • เผยแพร่ผลงานของแหล่งเรียนรู้และผู้เชี่ยวชาญด้านพระพุทธศาสนาและพหุวัฒนธรรมอาเซียนในระดับขาติและนานาชาติ
 • ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเครือข่ายอาจารย์ นิสิต ศิษย์เก่า และสถานศึกษาและประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างต่อเนื่อง
 • พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านพระพุทธศาสนาและพหุวัฒนธรรมอาเซียน ในสถานศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน
 • พัฒนาการให้บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาและพหุวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 • ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งที่เป็นสมาชิกอาเซียนและที่ไม่เป็นสมาชิกอาเซียนในการให้บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาและพหุวัฒนธรรม
 • สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคล ชุมชน หรือหน่วยงาน ด้านพระพุทธศาสนาและพหุวัฒนธรรม ระหว่างประเทศอาเซียน
 • พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านศาสนา ภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียนในประเทศไทย
 • ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมด้านศาสนา ภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียนในประเทศไทย
 • พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านศาสนา ภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียนในประเทศสมาชิกอาเซียน

ศูนย์ฐานข้อมูลอาเซียนศึกษา

หลักสูตรระยะสั้น

เครือข่ายศูนย์อาเซียนศึกษา

ศูนย์ประสานงานอาเซียน

ศูนย์จัดเก็บฐานข้อมูลอาเซียนศึกษา

ข่าวสาร

ศูนย์อาเซียนศึกษา

ส่วนงานบริหาร

02

02

04

04

01

01

ส่วนงานวิจัย

01

01

03

03

04

04

มจร อาเซียนสัมพันธ์

ข่าวการศึกษาอาเซียน

พุทธศาสนาอาเซียน

ImageTitleCategoriesASEAN CountriesDate
ประกาศศูนย์อาเซียนศึกษา ผู้เดินทางไปสิงคโปร์คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนดJune 23, 2018
ระเบียบ ว่าด้วยการใช้ห้องประชุม วัสดุอุปกรณ์ อัตราค่าบำรุงและค่าใช้จ่ายอื่น พ.ศ. ๒๕๕๗คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนดJune 8, 2018
01ข่าวการศึกษาอาเซียน, ข่าวพุทธศาสนาในอาเซียน, ข่าวมจร & อาเซียน, ข่าวศูนย์อาเซียนศึกษา, ข่าวส่วนงานบริหาร, ข่าวส่วนงานวิจัย, ข่าวอาเซียนสัมพันธ์March 17, 2018
02ข่าวมจร & อาเซียน, ข่าวศูนย์อาเซียนศึกษา, ข่าวส่วนงานบริหาร, ข่าวอาเซียนสัมพันธ์March 16, 2016
03ข่าวส่วนงานวิจัยMarch 15, 2016
04ข่าวพุทธศาสนาในอาเซียน, ข่าวมจร & อาเซียน, ข่าวศูนย์อาเซียนศึกษา, ข่าวส่วนงานบริหาร, ข่าวส่วนงานวิจัย, ข่าวอาเซียนสัมพันธ์, คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนดMarch 15, 2016