Home 2019-04-25T03:09:46+00:00

Our Vision: To Be  the Learning Center for Buddhist Studies and Cross Cultural Studies in the ASEAN

“ศูนย์กลางการเรียนรู้พระพุทธศาสนาและพหุวัฒนธรรมในอาเซียน”

๑.  สร้างองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาและพหุวัฒนธรรมในอาเซียน
๒.  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ด้านพระพุทธศาสนาและพหุวัฒนธรรมในอาเซียน
๓.  บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาและพหุวัฒนธรรมในอาเซียน
๔.  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมด้านพระพุทธศาสนาและพหุวัฒนธรรมในอาเซียน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาองค์ความรู้และวิจัยด้านพระพุทธศาสนาและพหุวัฒนธรรมในอาเซียน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ด้านพระพุทธศาสนาและพหุวัฒนธรรมในอาเซียน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาการให้บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาและพหุวัฒนธรรมในอาเซียน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างเครือข่ายและพัฒนาความร่วมมือด้านศาสนา ภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมในอาเซียน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕  พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสู่มาตรฐานสากล

KPI = K : Knowledge P: Professionalism I: Innovation

K : บุคลากรมีความรู้และความสามารถ ปฏิบัติงานบนพื้นฐานข้อเท็จจริงให้ความสำคัญกับการจีดากรความรู้และมุ่งผลิตงานวิชาการที่มีคุณภาพ

P : บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ ปฏิบัติงานโดยยึดหลักวิชา พัฒนาตนเองและยึดมั่นหลักธรรมาภืบาล

I : บุคลากรมีความคิดสร้างสรรค์และเพื่อพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง

 • พัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศด้านพระพุทธศาสนาและพหุวัฒนธรรม ในประเทศ และต่างประเทศ
 • พัฒนาความร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศด้านพระพุทธศาสนาและพหุวัฒนธรรมในอาเซียนผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย
 • เผยแพร่และให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านพระพุทธศาสนาและพหุวัฒนธรรมในอาเซียน
 • ส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัย และนวัตกรรมด้านพระพุทธศาสนา และพหุวัฒนธรรมอาเซียน
 • ส่งเสริมและสนับสนุนการหาแหล่งทุนทำวิจัย และนวัตกรรมด้านพระพุทธศาสนา และพหุวัฒนธรรมอาเซียนทั้งภายในและภายนอกประเทศ
 • สำรวจและกำหนดปัญหาวิจัยด้านพระพุทธศาสนา และพหุวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาคมอาเซียน
 • สนับสนุนการทำวิจัยและการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการดำเนินงานวิจัยด้านพระพุทธศาสนา และพหุวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาคมอาเซียน
 • ส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยในประเทศ และต่างประเทศ
 • ส่งเสริมและสนับสนุนวิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์ให้พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านพระพุทธศาสนาและพหุวัฒนธรรมอาเซียน
 • สำรวจ ส่งเสริมและสนับสนุนวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ให้พัฒนาหลักสูตรด้านพระพุทธศาสนาและพหุวัฒนธรรมอาเซียน
 • เผยแพร่ผลงานของแหล่งเรียนรู้และผู้เชี่ยวชาญด้านพระพุทธศาสนาและพหุวัฒนธรรมอาเซียนในระดับขาติและนานาชาติ
 • ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเครือข่ายอาจารย์ นิสิต ศิษย์เก่า และสถานศึกษาและประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างต่อเนื่อง
 • พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านพระพุทธศาสนาและพหุวัฒนธรรมอาเซียน ในสถานศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน
 • พัฒนาการให้บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาและพหุวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 • ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งที่เป็นสมาชิกอาเซียนและที่ไม่เป็นสมาชิกอาเซียนในการให้บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาและพหุวัฒนธรรม
 • สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคล ชุมชน หรือหน่วยงาน ด้านพระพุทธศาสนาและพหุวัฒนธรรม ระหว่างประเทศอาเซียน
 • พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านศาสนา ภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียนในประเทศไทย
 • ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมด้านศาสนา ภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียนในประเทศไทย
 • พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านศาสนา ภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียนในประเทศสมาชิกอาเซียน

ศูนย์ฐานข้อมูลอาเซียนศึกษา

หลักสูตรระยะสั้น: ศูนย์ฝึกอบรม & กิจกรรม

ศูนย์ประสานงานอาเซียน

องค์ความรู้และงานวิจัยด้านอาเซียนศึกษา

หนังสือ-ศูนย์อาเซียนศึกษา

อินโฟกราฟฟิก พุทธอาเซียน Buddhist ASEAN infographic

พระพุทธศาสนาในอาเซียน Buddhism in ASEAN เล่ม 1

พระพุทธศาสนาในอาเซียน Buddhism in ASEAN เล่ม 2

เทคนิคการเขียนบทความวิชาการสู่อาเซียน

วารสารพุทธอาเซียน ปีที่ 1 เล่มที่ 1 2559

วารสารพุทธอาเซียน ปีที่ 1 เล่มที่ 2 2559

Encyclopaedia of Buddhism Volume 1

วารสารพุทธอาเซียนศึกษา เล่มที่ ๓ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑ ม.ค.-มิ.ย.๖๐

วารสารพุทธอาเซียนศึกษา เล่มที่ ๔ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒ ก.ค.-ธ.ค.๖๐

ข่าวสาร

ศูนย์อาเซียนศึกษา

...

วันพฤหัสบดีที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระราชปริยัติกวี ศ.ดร. ...

มจร อาเซียนสัมพันธ์

อาเซียนสัมพันธ์

ข่าวการศึกษาอาเซียน

พุทธศาสนาอาเซียน