Home 2018-09-18T10:58:15+00:00

Our Vision: To Be  the Learning Center for Buddhist Studies and Cross Cultural Studies in the ASEAN

“ศูนย์กลางการเรียนรู้พระพุทธศาสนาและพหุวัฒนธรรมในอาเซียน”

๑.  สร้างองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาและพหุวัฒนธรรมในอาเซียน
๒.  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ด้านพระพุทธศาสนาและพหุวัฒนธรรมในอาเซียน
๓.  บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาและพหุวัฒนธรรมในอาเซียน
๔.  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมด้านพระพุทธศาสนาและพหุวัฒนธรรมในอาเซียน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาองค์ความรู้และวิจัยด้านพระพุทธศาสนาและพหุวัฒนธรรมในอาเซียน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ด้านพระพุทธศาสนาและพหุวัฒนธรรมในอาเซียน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาการให้บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาและพหุวัฒนธรรมในอาเซียน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างเครือข่ายและพัฒนาความร่วมมือด้านศาสนา ภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมในอาเซียน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕  พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสู่มาตรฐานสากล

KPI = K : Knowledge P: Professionalism I: Innovation

K : บุคลากรมีความรู้และความสามารถ ปฏิบัติงานบนพื้นฐานข้อเท็จจริงให้ความสำคัญกับการจีดากรความรู้และมุ่งผลิตงานวิชาการที่มีคุณภาพ

P : บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ ปฏิบัติงานโดยยึดหลักวิชา พัฒนาตนเองและยึดมั่นหลักธรรมาภืบาล

I : บุคลากรมีความคิดสร้างสรรค์และเพื่อพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง

 • พัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศด้านพระพุทธศาสนาและพหุวัฒนธรรม ในประเทศ และต่างประเทศ
 • พัฒนาความร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศด้านพระพุทธศาสนาและพหุวัฒนธรรมในอาเซียนผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย
 • เผยแพร่และให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านพระพุทธศาสนาและพหุวัฒนธรรมในอาเซียน
 • ส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัย และนวัตกรรมด้านพระพุทธศาสนา และพหุวัฒนธรรมอาเซียน
 • ส่งเสริมและสนับสนุนการหาแหล่งทุนทำวิจัย และนวัตกรรมด้านพระพุทธศาสนา และพหุวัฒนธรรมอาเซียนทั้งภายในและภายนอกประเทศ
 • สำรวจและกำหนดปัญหาวิจัยด้านพระพุทธศาสนา และพหุวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาคมอาเซียน
 • สนับสนุนการทำวิจัยและการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการดำเนินงานวิจัยด้านพระพุทธศาสนา และพหุวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาคมอาเซียน
 • ส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยในประเทศ และต่างประเทศ
 • ส่งเสริมและสนับสนุนวิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์ให้พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านพระพุทธศาสนาและพหุวัฒนธรรมอาเซียน
 • สำรวจ ส่งเสริมและสนับสนุนวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ให้พัฒนาหลักสูตรด้านพระพุทธศาสนาและพหุวัฒนธรรมอาเซียน
 • เผยแพร่ผลงานของแหล่งเรียนรู้และผู้เชี่ยวชาญด้านพระพุทธศาสนาและพหุวัฒนธรรมอาเซียนในระดับขาติและนานาชาติ
 • ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเครือข่ายอาจารย์ นิสิต ศิษย์เก่า และสถานศึกษาและประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างต่อเนื่อง
 • พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านพระพุทธศาสนาและพหุวัฒนธรรมอาเซียน ในสถานศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน
 • พัฒนาการให้บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาและพหุวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 • ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งที่เป็นสมาชิกอาเซียนและที่ไม่เป็นสมาชิกอาเซียนในการให้บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาและพหุวัฒนธรรม
 • สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคล ชุมชน หรือหน่วยงาน ด้านพระพุทธศาสนาและพหุวัฒนธรรม ระหว่างประเทศอาเซียน
 • พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านศาสนา ภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียนในประเทศไทย
 • ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมด้านศาสนา ภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียนในประเทศไทย
 • พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านศาสนา ภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียนในประเทศสมาชิกอาเซียน

ศูนย์ฐานข้อมูลอาเซียนศึกษา

หลักสูตรระยะสั้น: ศูนย์ฝึกอบรม & กิจกรรม

ศูนย์ประสานงานอาเซียน

องค์ความรู้และงานวิจัยด้านอาเซียนศึกษา

หนังสือ-ศูนย์อาเซียนศึกษา

อินโฟกราฟฟิก พุทธอาเซียน Buddhist ASEAN infographic

พระพุทธศาสนาในอาเซียน Buddhism in ASEAN เล่ม 1

พระพุทธศาสนาในอาเซียน Buddhism in ASEAN เล่ม 2

เทคนิคการเขียนบทความวิชาการสู่อาเซียน

วารสารพุทธอาเซียน ปีที่ 1 เล่มที่ 1 2559

วารสารพุทธอาเซียน ปีที่ 1 เล่มที่ 2 2559

Encyclopaedia of Buddhism Volume 1

ข่าวสาร

ศูนย์อาเซียนศึกษา

การประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

...

วันพฤหัสบดีที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระราชปริยัติกวี ศ.ดร. ...

สถาบันภาษาร่วมกับศูนย์อาเซียนศึกษาจัดโครงการ English for School Students
พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. เปิดงานวันวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ ๑ อย่างยิ่งใหญ่ ณ มจร วังน้อย
ผู้บริหารศูนย์อาเซียนศึกษาเป็นอนุกรรมการสอบสัมภาษณ์พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่น 25
พระศรีธวัชเมธี ปฏิบัติศาสนกิจต่างประเทศ สวิสเซอร์แลนด์-เยอรมันนี

มจร อาเซียนสัมพันธ์

อาเซียนสัมพันธ์

ข่าวการศึกษาอาเซียน

พุทธศาสนาอาเซียน

ImageTitleCategoriesASEAN CountriesDate
การประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ข่าวการศึกษาอาเซียน, ข่าวพุทธศาสนาอาเซียน, ข่าวพุทธศาสนาในอาเซียน, ข่าวมจร & อาเซียน, ข่าวศูนย์อาเซียนศึกษาFebruary 26, 2019
สถาบันภาษาร่วมกับศูนย์อาเซียนศึกษาจัดโครงการ English for School Studentsข่าวการศึกษาอาเซียน, ข่าวพุทธศาสนาอาเซียน, ข่าวพุทธศาสนาในอาเซียน, ข่าวมจร & อาเซียน, ข่าวศูนย์อาเซียนศึกษา, ข่าวส่วนงานบริหาร, ข่าวอาเซียนสัมพันธ์February 26, 2019
พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. เปิดงานวันวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ ๑ อย่างยิ่งใหญ่ ณ มจร วังน้อยข่าวการศึกษาอาเซียน, ข่าวพุทธศาสนาอาเซียน, ข่าวพุทธศาสนาในอาเซียน, ข่าวมจร & อาเซียน, ข่าวศูนย์อาเซียนศึกษา, ข่าวส่วนงานบริหาร, ข่าวอาเซียนสัมพันธ์February 26, 2019
ผู้บริหารศูนย์อาเซียนศึกษาเป็นอนุกรรมการสอบสัมภาษณ์พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่น 25ข่าวการศึกษาอาเซียน, ข่าวพุทธศาสนาอาเซียน, ข่าวพุทธศาสนาในอาเซียน, ข่าวมจร & อาเซียน, ข่าวศูนย์อาเซียนศึกษา, ข่าวส่วนงานบริหาร, ข่าวอาเซียนสัมพันธ์February 26, 2019
พระศรีธวัชเมธี ปฏิบัติศาสนกิจต่างประเทศ สวิสเซอร์แลนด์-เยอรมันนีข่าวการศึกษาอาเซียน, ข่าวพุทธศาสนาอาเซียน, ข่าวพุทธศาสนาในอาเซียน, ข่าวมจร & อาเซียน, ข่าวศูนย์อาเซียนศึกษา, ข่าวอาเซียนสัมพันธ์February 26, 2019
กรรมการสภาวิชาการ มจร อนุมัติ MOU ศูนย์อาเซียนศึกษา ร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏกาญจนบุรีข่าวการศึกษาอาเซียน, ข่าวพุทธศาสนาอาเซียน, ข่าวพุทธศาสนาในอาเซียน, ข่าวมจร & อาเซียน, ข่าวศูนย์อาเซียนศึกษา, ข่าวส่วนงานบริหาร, ข่าวอาเซียนสัมพันธ์January 10, 2019
เชิดชู “ผู้บริหารเนเจอร์กิฟ” เป็นองค์กรต้นแบบวิถีพุทธ วิถีอาเซียนข่าวการศึกษาอาเซียน, ข่าวพุทธศาสนาอาเซียน, ข่าวพุทธศาสนาในอาเซียน, ข่าวมจร & อาเซียน, ข่าวศูนย์อาเซียนศึกษา, ข่าวส่วนงานบริหาร, ข่าวอาเซียนสัมพันธ์January 9, 2019
ศิลปินลาวปีติรับรางวัลทูตวัฒนธรรมอาเซียนข่าวการศึกษาอาเซียน, ข่าวพุทธศาสนาอาเซียน, ข่าวมจร & อาเซียน, ข่าวศูนย์อาเซียนศึกษาJanuary 9, 2019
ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร สร้างความร่วมมือพหุภาคีด้านเครือข่ายอาเซียนมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านพระพุทธศาสนาและพุหวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียนตามวิสัยทัศน์ (2560-2564)ข่าวการศึกษาอาเซียน, ข่าวพุทธศาสนาอาเซียน, ข่าวมจร & อาเซียน, ข่าวศูนย์อาเซียนศึกษา, ข่าวส่วนงานบริหารJanuary 9, 2019
จีวรมหาทานสู่เมืองหลวงพระบาง โดย ศูนย์อาเซียนศึกษาข่าวพุทธศาสนาอาเซียน, ข่าวพุทธศาสนาในอาเซียน, ข่าวมจร & อาเซียน, ข่าวศูนย์อาเซียนศึกษา, ข่าวส่วนงานบริหาร, ข่าวอาเซียนสัมพันธ์November 10, 2018
เก็บตกภาพหมู่ผ้าป่าจีวรมหาทานเพื่อน้องสามเณร 600 รูป & กฐินอาเซียนสามัคคี วัดป่าผาโอ และวัดพูสี นครหลวงพระบาง ประเทศลาวข่าวมจร & อาเซียน, ข่าวศูนย์อาเซียนศึกษา, ข่าวอาเซียนสัมพันธ์November 9, 2018
กลุ่มยุวสงฆ์อาเซียนสร้างพื้นที่การเรียนรู้เพื่อประชาคมอาเซียนสันติสุขข่าวการศึกษาอาเซียน, ข่าวพุทธศาสนาอาเซียน, ข่าวพุทธศาสนาในอาเซียน, ข่าวมจร & อาเซียน, ข่าวศูนย์อาเซียนศึกษา, ข่าวส่วนงานบริหาร, ข่าวอาเซียนสัมพันธ์October 16, 2018
Vice- Director to ASC as a delegate of Thailand Supreme Sangha visiting Vietnamข่าวการศึกษาอาเซียน, ข่าวพุทธศาสนาอาเซียน, ข่าวพุทธศาสนาในอาเซียน, ข่าวมจร & อาเซียน, ข่าวศูนย์อาเซียนศึกษา, ข่าวอาเซียนสัมพันธ์October 8, 2018
KM : Tea Talk for Learning and Sharing : ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ ThaiJO จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทยข่าวมจร & อาเซียน, ข่าวศูนย์อาเซียนศึกษา, ข่าวส่วนงานบริหารOctober 8, 2018
ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร จัดทำแผนปฏิบัติการเร่งรัด (Quick Win) สู่การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ศูนย์อาเซียนศึกษาข่าวมจร & อาเซียน, ข่าวศูนย์อาเซียนศึกษาOctober 8, 2018
พระมหาสมพงษ์ สนฺตจิตฺโต, ดร. ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร ศูนย์อาเซียนศึกาษา เป็นประธานการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) งานวิจัยดุษฎีนิพนธ์ข่าวการศึกษาอาเซียน, ข่าวมจร & อาเซียน, ข่าวศูนย์อาเซียนศึกษา, ข่าวส่วนงานบริหารOctober 8, 2018
ดร.ลำพอง กลมกูล ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมโครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรฝ่ายคฤหัสถ์ข่าวมจร & อาเซียน, ข่าวศูนย์อาเซียนศึกษา, ข่าวส่วนงานวิจัยOctober 8, 2018
พระบัวเข็ม จากรามัญสู่ไทย ความเชื่อแห่งสายน้ำข่าวพุทธศาสนาอาเซียน, ข่าวพุทธศาสนาในอาเซียน, ข่าวมจร & อาเซียน, ข่าวศูนย์อาเซียนศึกษา, ข่าวอาเซียนสัมพันธ์October 3, 2018
MCU For AEC, For Unity and Peaceข่าวการศึกษาอาเซียน, ข่าวพุทธศาสนาอาเซียน, ข่าวพุทธศาสนาในอาเซียน, ข่าวมจร & อาเซียน, ข่าวศูนย์อาเซียนศึกษา, ข่าวส่วนงานบริหาร, ข่าวอาเซียนสัมพันธ์September 25, 2018
International MCU ASEAN Student Network Meeting on ASEAN Youth Leadership on Thursday, September 20, 2018.ข่าวการศึกษาอาเซียน, ข่าวมจร & อาเซียน, ข่าวศูนย์อาเซียนศึกษา, ข่าวส่วนงานบริหาร, ข่าวอาเซียนสัมพันธ์September 20, 2018
ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัยนำเสนอผลงานวิชาการต่างประเทศข่าวการศึกษาอาเซียน, ข่าวมจร & อาเซียน, ข่าวศูนย์อาเซียนศึกษา, ข่าวส่วนงานวิจัยSeptember 19, 2018
High-level Religious Leaders’ Conference for Alliance of Religions at Inch’ŏn South Korea on 18th Sept 2018ข่าวการศึกษาอาเซียน, ข่าวพุทธศาสนาอาเซียน, ข่าวพุทธศาสนาในอาเซียน, ข่าวมจร & อาเซียน, ข่าวศูนย์อาเซียนศึกษา, ข่าวอาเซียนสัมพันธ์September 18, 2018
สถิติจำนวนวัดทั่วประเทศไทยข่าวพุทธศาสนาอาเซียน, ข่าวพุทธศาสนาในอาเซียนSeptember 14, 2018
จากสามเณรผู้ใคร่ในการศึกษา  สู่พระมหาเถระผู้เป็นปราชญ์แห่งยุคข่าวพุทธศาสนาในอาเซียน, ข่าวมจร & อาเซียน, ข่าวศูนย์อาเซียนศึกษา, ข่าวอาเซียนสัมพันธ์September 14, 2018
เครื่องราชอิสริยาภรณ์กรณีคณะสงฆ์กัมพูชาข่าวพุทธศาสนาอาเซียน, ข่าวพุทธศาสนาในอาเซียนSeptember 14, 2018
มส.มีมติเสนอพระนาม'สมเด็จสังฆราชองค์ที่ 10' แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เป็นบุคคลสำคัญของโลกข่าวพุทธศาสนาอาเซียน, ข่าวพุทธศาสนาในอาเซียนSeptember 14, 2018
ระบบสมณศักดิ์พัดยศคณะสงฆ์กัมพูชาข่าวศูนย์อาเซียนศึกษาSeptember 14, 2018
โปรดให้ นายกลิน ที. เดวีส์ (Glyn T. Davies) เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เฝ้าถวายสักการะข่าวพุทธศาสนาอาเซียน, ข่าวพุทธศาสนาในอาเซียนSeptember 14, 2018
ครบรอบ ๒๐๙ ปี แห่งวันคล้ายวันประสูติข่าวพุทธศาสนาอาเซียน, ข่าวพุทธศาสนาในอาเซียนสังฆราชSeptember 14, 2018
บทบาทของพระสงฆ์และการเทศนาสั่งสอนประชาชนในระบอบใหม่ข่าวพุทธศาสนาอาเซียน, ข่าวพุทธศาสนาในอาเซียนลาว, อาเซียนSeptember 14, 2018
การประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ข่าวมจร & อาเซียน, ข่าวศูนย์อาเซียนศึกษา, ข่าวส่วนงานบริหาร, ข่าวส่วนงานวิจัยSeptember 13, 2018
Speech Contest on 79th Anniversary Celebration to honor Ven. Ottama : The Light of Asia by MCU-ASEAN Student Networkข่าวการศึกษาอาเซียน, ข่าวพุทธศาสนาอาเซียน, ข่าวพุทธศาสนาในอาเซียน, ข่าวมจร & อาเซียน, ข่าวศูนย์อาเซียนศึกษา, ข่าวส่วนงานบริหาร, ข่าวอาเซียนสัมพันธ์September 11, 2018
Come to learn, Leave to serve : ผลงานดีเด่นนิสิตฝึกงาน ศูนย์อาเซียนศึกษา มจรข่าวมจร & อาเซียน, ข่าวศูนย์อาเซียนศึกษา, ข่าวส่วนงานบริหาร, ข่าวอาเซียนสัมพันธ์September 10, 2018
คณะสงฆ์วัดญาณเวศกวัน โดยมีพระมงคลธีรคุณ เป็นประธาน ร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีอาเซียนข่าวการศึกษาอาเซียน, ข่าวพุทธศาสนาอาเซียน, ข่าวมจร & อาเซียน, ข่าวศูนย์อาเซียนศึกษา, ข่าวส่วนงานบริหาร, ข่าวอาเซียนสัมพันธ์September 10, 2018
ผู้แทนม.สงฆ์"มจร"เข้าร่วมประชุมผู้นำสันติภาพโลกที่กรุงโซลข่าวการศึกษาอาเซียน, ข่าวพุทธศาสนาอาเซียน, ข่าวมจร & อาเซียน, ข่าวศูนย์อาเซียนศึกษา, ข่าวส่วนงานบริหาร, ข่าวอาเซียนสัมพันธ์September 9, 2018
นิสิตคณะครุศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ ๔ เข้าศึกษาดูงานส่วนงานบริหาร ศูนย์อาเซียนศึกษา มจรข่าวการศึกษาอาเซียน, ข่าวส่วนงานบริหารSeptember 9, 2018
"ศูนย์อาเซียนศึกษามจร"ทำBig Dataพุทธและพหุสังคมวัฒนธรรมอาเซียนข่าวศูนย์อาเซียนศึกษาSeptember 9, 2018
ASC-Database of Buddhist Studies and Asian Sociocultural Information (ASC-DBASI)ข่าวการศึกษาอาเซียน, ข่าวส่วนงานบริหารSeptember 9, 2018
สารานุกรมพระพุทธศาสนา เล่ม 1-8 จัดพิมพ์โดยศรีลังกา รวบรวมไว้ในฐานข้อมูลทางพระพุทธศาสนาโดยศูนย์อาเซียนศึกษา มจรข่าวการศึกษาอาเซียน, ข่าวส่วนงานบริหารSeptember 9, 2018
MCU-ASC: Learning Centre of Buddhism and Multicultural in ASEAN Communityข่าวการศึกษาอาเซียน, ข่าวมจร & อาเซียน, ข่าวส่วนงานบริหาร, ข่าวอาเซียนสัมพันธ์September 9, 2018
ศูนย์อาเซียนศึกษาร่วมกับเครือข่ายนิสิตอาเซียนจัดอบรมหลักสูตรภาษาไทยพื้นฐานและสอนธรรมะวันอาทิตย์ ( Dhamma On Sunday) ให้แก่แรงงานชาวต่างชาติข่าวศูนย์อาเซียนศึกษา, ข่าวส่วนงานบริหาร, ข่าวอาเซียนสัมพันธ์September 9, 2018
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนโครงการและการบริหารโครงการให้มีประสิทธิภาพข่าวส่วนงานบริหารSeptember 9, 2018
กฐินอาเซียนสามัคคีข่าวพุทธศาสนาในอาเซียน, ข่าวศูนย์อาเซียนศึกษา, ข่าวส่วนงานบริหาร, ข่าวอาเซียนสัมพันธ์กฐิน, บริหาร, ลาว, ส่วนงาน, ส่วนงานบริหาร, อาเซียน, เครือข่ายSeptember 9, 2018
โครงสร้างมูลนิธิพุทธศาสนาเถรวาทเขมรในเวียดนามใต้ วาระที่ 6 2018-2020ข่าวศูนย์อาเซียนศึกษา, ข่าวส่วนงานบริหาร, ข่าวอาเซียนสัมพันธ์September 9, 2018
พระปลัดอภิเชษฐ์ เป็นผู้เเทนคณะสงฆ์สัมโมทนียกถา ณ อาคารหอฉัน มจรข่าวส่วนงานบริหารSeptember 9, 2018
Laos Student Organization Meetingข่าวมจร & อาเซียน, ข่าวส่วนงานบริหาร, ข่าวอาเซียนสัมพันธ์September 9, 2018
ASEAN 51st ANNIVERSARYข่าวอาเซียนสัมพันธ์September 9, 2018
New Rector Appointed by H.H. Supreme Patriarch of Thailandข่าวมจร & อาเซียนSeptember 9, 2018
ประกาศศูนย์อาเซียนศึกษา ผู้เดินทางไปสิงคโปร์คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนดJune 23, 2018
ระเบียบ ว่าด้วยการใช้ห้องประชุม วัสดุอุปกรณ์ อัตราค่าบำรุงและค่าใช้จ่ายอื่น พ.ศ. ๒๕๕๗คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนดJune 8, 2018