Contact information

ASEAN Studies Centre MCU มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170

Call Now.

วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ พระศรีธวัชเมธี รองผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรและเจ้าหน้าที่  เข้าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมกองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีพระเมธีธรรมาจารย์ ,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เป็นประธานการประชุม

 

พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที
รายงาน