ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร จัดทำแผนปฏิบัติการเร่งรัด (Quick Win) สู่การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ศูนย์อาเซียนศึกษา

Strategic Thinking Session เพื่อการจัดทำแผนปฏิบัติการเร่งรัด (Quick Win) สู่การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ศูนย์อาเซียนศึกษา : การพัฒนาระบบบริหารจัดการและเตรียมบุคลากรให้พร้อมในศตวรรษที่ ๒๑

จากข้อสั่งการของพระราชวรเมธี ,รศ. ดร. รองอธิการบดีฝ่านบริหาร ในการประชุมบุคลากรภายใต้กำกับรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ มอบหมายให้ศูนย์อาเซียนศึกษาเร่งรัดและพัฒนาระบบบริหารจัดการตามกรอบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ส่วนงานบริหาร ศูนย์อาเซียนศึกษา จึงได้จัดกิจกรรม Strategic Thinking Session การประชุม ระดมความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญต่างๆ ของศูนย์อาเซียนศึกษา

นอกจากนี้ พระมหาสมพงษ์ สนฺตจิตฺโต, ดร. ผู้อำนวยการส่วนงานบริหารได้ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะว่า “การพัฒนาและเตรียมคนสู่ศตวรรษ ที่ ๒๑ ขอให้เน้นเรื่องธรรมาภิบาล การอำนวยความสะดวก (Ease of Doing Business) เพราะเรื่องที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน คือ ๑) ขั้นตอน ๒) การใช้เอกสารมากเกินความจำเป็นให้ส่วนงานสนองนโยบายมหาวิทยาลัย Paper Less และ ๓) การติดต่อสื่อสารที่สะดวกและทันสมัย

ทั้งนี้ได้เน้นย้ำถึง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายระดับปฏิบัติการ (Agenda) และภาระงานตามอำนาจหน้าที่ (Function) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน จัดทําแผนงาน และ Road Map การดําเนินงาน และทุกกิจกรรมดำเนินการต้องตอบโจทย์สังคม วิสัยทัศน์อาเซียน และมหาวิทยาลัยคือพัฒนาจิตใจและสังคม

ในการนี้ได้มอบหมายให้พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที เป็นเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการเร่งรัด (Quick Win) ของส่วนงาน


ข่าว : ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร
ภาพ : พระมหาวัชระ โสมา
รายงาน : นางสาวมุกรวี ฉิมพะเนาว์

admin

admin

Translate »