Latest News

/Latest News
Latest News 2015-12-02T10:52:51+00:00
2602, 2019

การประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

By | February 26th, 2019|Categories: ข่าวการศึกษาอาเซียน, ข่าวพุทธศาสนาอาเซียน, ข่าวพุทธศาสนาในอาเซียน, ข่าวมจร & อาเซียน, ข่าวศูนย์อาเซียนศึกษา|

วันพฤหัสบดีที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระราชปริยัติกวี ศ.ดร. อธิการบดี เป็นประธานการประชุมการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ณ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมีผู้บริหารระดับสูงจากส่วนงานวิทยาเขต วิทยาลัย คณะ สถาบัน สำนัก ศูนย์ เข้าร่วมประชุม ในการนี้อธิการบดีได้บรรยายสรุปสาระของการจัดวางระบบการควบคุมภายในที่มหาวิทยาลัยจะต้องดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายและให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยอธิการบดีได้มอบนโยบายการใช้ระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในเป็นกลไกสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและให้สำนักงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ประสานการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายต่อไป ข่าว : ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร รายงาน : พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที

2602, 2019

สถาบันภาษาร่วมกับศูนย์อาเซียนศึกษาจัดโครงการ English for School Students

By | February 26th, 2019|Categories: ข่าวการศึกษาอาเซียน, ข่าวพุทธศาสนาอาเซียน, ข่าวพุทธศาสนาในอาเซียน, ข่าวมจร & อาเซียน, ข่าวศูนย์อาเซียนศึกษา, ข่าวส่วนงานบริหาร, ข่าวอาเซียนสัมพันธ์|

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา สถาบันภาษาร่วมกับศูนย์อาเซียนศึกษาจัดโครงการ English for School Students เพื่อพัฒนาพระภิกษุสามเณร ให้สามารถเผยแผ่ธรรมะเป็นภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากการเรียนธรรมะที่เข้มข้นแล้วยังส่งเสริมทักษะการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมด้วย ทั้งนี้ เพื่อกระตุ้นและเป็นแรงบันดาลใจให้น้องสามเณรในการฝึกทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศที่มีความสำคัญในอนาคต โดยมีพระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ดร. ผู้อำนวยสถาบันภาษา ประธานพิธีเปิด และกล่าวให้โอวาท  ณ โรงเรียนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ต.สนับทึบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ข่าว ศูนย์อาเซียนศึกษา รายงาน : พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที    

2602, 2019

พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. เปิดงานวันวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ ๑ อย่างยิ่งใหญ่ ณ มจร วังน้อย

By | February 26th, 2019|Categories: ข่าวการศึกษาอาเซียน, ข่าวพุทธศาสนาอาเซียน, ข่าวพุทธศาสนาในอาเซียน, ข่าวมจร & อาเซียน, ข่าวศูนย์อาเซียนศึกษา, ข่าวส่วนงานบริหาร, ข่าวอาเซียนสัมพันธ์|

พระพรหมบัณฑิต (ป.ธ.๙, ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๒ เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ไทย ประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก แสดงปาฐกถาเรื่อง “เอกภาพในความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน” ในวันวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ ๑ ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ โซน D อาคารเรียนรวมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข่าว : ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร รายงาน : พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที

2602, 2019

ผู้บริหารศูนย์อาเซียนศึกษาเป็นอนุกรรมการสอบสัมภาษณ์พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่น 25

By | February 26th, 2019|Categories: ข่าวการศึกษาอาเซียน, ข่าวพุทธศาสนาอาเซียน, ข่าวพุทธศาสนาในอาเซียน, ข่าวมจร & อาเซียน, ข่าวศูนย์อาเซียนศึกษา, ข่าวส่วนงานบริหาร, ข่าวอาเซียนสัมพันธ์|

เมื่อวันที่ 16 ก.พ.62 เวลา 09.00 น. ที่ อาคารหอประชุม มวก. 48 พรรษา มจร อยุธยา ได้ร่วมเป็นอนุกรรมการสอบสัมภาษณ์สอบคัดเลือกพระผู้ที่สมัครเข้ารับการอบรม โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 25 โดยมีพระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร ประธานคณะกรรมการดำเนินงานฯ เป็นประธาน การนี้ พระศรีธวัชเมธี ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา และพระมหาสมพงษ์ สนฺตจิตฺโต, ดร. ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการและสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าอบรมในโครงการนี้ด้วย ข่าว : ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร รายงาน : พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที ภาพ : กองวิเทศสัมพันธ์ มจร

2602, 2019

พระศรีธวัชเมธี ปฏิบัติศาสนกิจต่างประเทศ สวิสเซอร์แลนด์-เยอรมันนี

By | February 26th, 2019|Categories: ข่าวการศึกษาอาเซียน, ข่าวพุทธศาสนาอาเซียน, ข่าวพุทธศาสนาในอาเซียน, ข่าวมจร & อาเซียน, ข่าวศูนย์อาเซียนศึกษา, ข่าวอาเซียนสัมพันธ์|

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา พระราชวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร ประธาน คปพ. วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แสดงพระธรรมเทศนาในปูชากถา เรื่องการบูชาปูชนียบุคคล เนื่องในงานวันบูรพาจารย์ และสมโภชครบ 19 ปี การก่อตั้งวัดพุทธวิหาร ณ วัดพุทธวิหาร เอชาลองส์ เมืองโลซานน์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ทั้งนี้ ในงานพิธีดังกล่าวมีพระเถรานุเถระจากประเทศไทย และในภาคพื้นประเทศยุโรปร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก เช่น พระเดชพระคุณพระเทพกิตติโมลี, ดร. ประธานสงฆ์วัดศรีนครินทรวราราม (องค์แสดงพระธรรมเทศนา วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์) ท่านเจ้าคุณพระราชปริยัติมุนี, รศ.ดร. คณบดีคณะพุทธศาสตร์ มจร วัดพระเชตุพนฯ พระราชวิสุทธิเวที รจภ. 7  เลขานุการ จญน. วัดปากนำ้ ภาษีเจริญ พระศรีธวัชเมธี ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา มจร วัดราชบุรณะ พระวิมลมุนี รก.รองอธิการบดี มจร วข. เชียงใหม่ วัดศรีโสดา ตลอดทั้งพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนชาวไทย ลาว กัมพูชา ศรีลังกา มาร่วมงานอย่างคับคั่ง รายงาน : พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที ภาพ: เลขาธิการรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร

1001, 2019

กรรมการสภาวิชาการ มจร อนุมัติ MOU ศูนย์อาเซียนศึกษา ร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

By | January 10th, 2019|Categories: ข่าวการศึกษาอาเซียน, ข่าวพุทธศาสนาอาเซียน, ข่าวพุทธศาสนาในอาเซียน, ข่าวมจร & อาเซียน, ข่าวศูนย์อาเซียนศึกษา, ข่าวส่วนงานบริหาร, ข่าวอาเซียนสัมพันธ์|

9 มกราคม 2562 วันนี้ พระศรีธวัชเมธี รองผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา มอบหมายให้ พระมหาสมพงษ์ สนฺตจิตฺโต, ดร. ผู้อำนวยการส่วนงานบริหารศูนย์อาเซียนศึกษาและพระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที เข้าประชุมและชี้เเจงต่อคณะกรรมการสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562 เรื่อง การทำความร่วมมือเครือข่ายอาเซียนศึกษา(MOU) ของศูนย์อาเซียนศึกษาระหว่างสำนักศิลปะเเละวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีและศูนย์วัฒนธรรมมอญ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการนี้คณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงมีมติเห็นชอบและอนุมัติความร่วมมือระดับสำนักของมหาวิทยาลัยโดยอนุวัติตามประกาศของมหาวิทยาลัยเรื่องการทำความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก พ.ศ.2553 พระมหาสมพงษ์ สนฺตจิตฺโต, ดร. กล่าวว่า ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ตั้งไว้ในแผนศูนย์อาเซียนศึกษา ระยะ 5 ปี การทำงานโดยความร่วมมือของภาคีเครือข่าย (Network) จะส่งผลให้ศูนย์อาเซียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชาคมอาเซียนได้อย่างเต็มกำลังและประสิทธิภาพพร้อมกับการเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทย

901, 2019

เชิดชู “ผู้บริหารเนเจอร์กิฟ” เป็นองค์กรต้นแบบวิถีพุทธ วิถีอาเซียน

By | January 9th, 2019|Categories: ข่าวการศึกษาอาเซียน, ข่าวพุทธศาสนาอาเซียน, ข่าวพุทธศาสนาในอาเซียน, ข่าวมจร & อาเซียน, ข่าวศูนย์อาเซียนศึกษา, ข่าวส่วนงานบริหาร, ข่าวอาเซียนสัมพันธ์|

สวัสดีปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๒ ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร เตรียมมอบรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา สังคมและประชาคมอาเซียน ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเตรียมจัดงาน ASEAN Cultural Day ครั้งที่ ๑ ในวาระการเป็นประธานอาเซียนปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยมีพระราชปริยัติกวี, ศ. ดร. อธิการบดี เป็นประธานมอบรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา สังคมและประชาคมอาเซียน โดยจะจัดขึ้นในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ โซน D อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในการนี้ ดร.กฤษฎา จ่างใจมนต์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เนเจอร์กิฟ จำกัด พร้อมด้วยภริยา คุณทัศนีย์ จ่างใจมนต์ ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการดำเนินงานให้เข้ารับรางวัลในครั้งนี้ อนึ่ง ดร.กฤษฎา จ่างใจมนต์ และ คุณทัศนีย์ จ่างใจมนต์ นั้น เป็นพุทธศาสนิกชนผู้มีศรัทธาปสาทะในพระพุทธศาสนา บำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์ต่อสังคมและประชาคมอาเซียนอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ดำรงตนเป็นแบบอย่างแก่สังคมเป็นที่ประจักษ์ สำหรับการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติครั้งนี้ยังมีผู้ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการในสาขาอื่นๆประกอบด้วยพระเถรานุเถระ พระสังฆาธิการ ยุวสงฆ์ นักวิชาการ นักวิจัย นักกิจกรรม สมาคมและองค์กรต่างๆ ที่มีผลงานโดดเด่น ทำคุณประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา สังคมและประชาคมอาเซียน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และสอดรับกับวิสัยทัศน์อาเซียน “หนึ่งวิสัยทัศน์ [...]

901, 2019

ศิลปินลาวปีติรับรางวัลทูตวัฒนธรรมอาเซียน

By | January 9th, 2019|Categories: ข่าวการศึกษาอาเซียน, ข่าวพุทธศาสนาอาเซียน, ข่าวมจร & อาเซียน, ข่าวศูนย์อาเซียนศึกษา|

ศิลปินชื่อดังจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการดำเนินการโครงการให้เข้ารับรางวัลทูตวัฒนธรรมอาเซียน ในโครงการ ASEAN Cultural Day ประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่งจัดโดยศูนย์อาเซียนศึกษาร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี MCU-ASEAN Student Networks และภาคีเครือข่าย โดยมีคนบันเทิงของ สปป.ลาว เข้ารับรางวัลครั้งนี้ด้วยกัน ๒ คน คือ นางสาวธิดารัตน์ วงษ์สิริ นางสาวลาวปี ๒๐๑๑ ปัจจุบันเป็นนักแสดง นางแบบ จบการศึกษาจากมหาลัยแห่งชาติและเป็นทูตวัฒนธรรมของประเทศลาว ตอนนี้กำลังมีผลงงานการแสดงที่ประเทศไทย และนายอินปัน บริหาร นักร้องวง overdance เจ้าของผลงานเพลง Mr หีนส้ม เป็นพิธีกร นักแสดงของประเทศลาว และดำรงตำแหน่งเป็นทูตวัฒธนธรรมของประเทศลาวด้วย จากผลงานของศิลปินทั้งสอง คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นว่าบุคคลทั้งสองเป็นพุทธศาสนิกชน ดำรงตนอยู่ศีลธรรมอันดีงาม และ มีผลงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาช่วยเหลือสาธารณกุศลอยู่เสมอ ในการนี้ ศิลปินทั้งสองท่านจะได้ร่วมเป็นสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาคมอาเซียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของประชาคมอาเซียนและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมต่อไป ข่าว: ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร รายงาน : พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที

901, 2019

ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร สร้างความร่วมมือพหุภาคีด้านเครือข่ายอาเซียนมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านพระพุทธศาสนาและพุหวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียนตามวิสัยทัศน์ (2560-2564)

By | January 9th, 2019|Categories: ข่าวการศึกษาอาเซียน, ข่าวพุทธศาสนาอาเซียน, ข่าวมจร & อาเซียน, ข่าวศูนย์อาเซียนศึกษา, ข่าวส่วนงานบริหาร|

9 มกราคม 2562 วันนี้ พระศรีธวัชเมธี รองผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา มอบหมายให้ พระมหาสมพงษ์ สนฺตจิตฺโต, ดร. ผู้อำนวยการส่วนงานบริหารศูนย์อาเซียนศึกษาและพระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที เข้าประชุมและชี้เเจงต่อคณะกรรมการสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562 เรื่อง การทำความร่วมมือเครือข่ายอาเซียนศึกษา(MOU) ของศูนย์อาเซียนศึกษาระหว่างสำนักศิลปะเเละวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีและศูนย์วัฒนธรรมมอญ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการนี้คณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงมีมติเห็นชอบและอนุมัติความร่วมมือระดับสำนักของมหาวิทยาลัยโดยอนุวัติตามประกาศของมหาวิทยาลัยเรื่องการทำความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก พ.ศ.2553 พระมหาสมพงษ์ สนฺตจิตฺโต, ดร. กล่าวว่า ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ตั้งไว้ในแผนศูนย์อาเซียนศึกษา ระยะ 5 ปี การทำงานโดยความร่วมมือของภาคีเครือข่าย (Network) จะส่งผลให้ศูนย์อาเซียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชาคมอาเซียนได้อย่างเต็มกำลังและประสิทธิภาพพร้อมกับการเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทย

1011, 2018

จีวรมหาทานสู่เมืองหลวงพระบาง โดย ศูนย์อาเซียนศึกษา

By | November 10th, 2018|Categories: ข่าวพุทธศาสนาอาเซียน, ข่าวพุทธศาสนาในอาเซียน, ข่าวมจร & อาเซียน, ข่าวศูนย์อาเซียนศึกษา, ข่าวส่วนงานบริหาร, ข่าวอาเซียนสัมพันธ์|

  จีวรมหาทานสู่เมืองหลวงพระบาง โดย ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ ร่วมกับ มูลนิธิสุวรรณโคมคำ นำทอดถวาย พิธีแห่จีวรมหาทาน 600 ไตร สู่วัดผาโอ จังหวัดหลวงพระบาง สปป.ลาว สำเร็จลุล่วงอย่างงดงามและเรียบร้อย 2 พ.ย.2561 ----------------------------------------------------- ---------เวลา 08.30 น. ขบวนแห่มหาทานจีวรอย่างยิ่งใหญ่สู่วัดผาโอโดยสามเณร 600 รูป และเยาวชนพร้อมด้วยคณะครูอาจารย์ รวมทั้งชาวหลวงพระบาง ต้อนรับคณะจากประเทศไทย ---------เวลา 09.10 น. สาธุใหญ่อ่อนแก้ว กิตติภัทโท (เจ้าอาวาสวัดผาโอและเจ้าคณะจังหวัดเมืองหลวงพระบาง) กล่าวต้อนรับคณะมหาทานจีวรจากประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วยมูลนิธิสุวรรณโคมคำ ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร. คณะครูบาอาจารย์ผู้เปี่ยมด้วยศรัทธา และผู้บริหารคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย และนิสิตนักศึกษา ---------09.30 น. ท่านพระมหายงยุทธ ธีรธมฺโม,ดร. (ประธานกรรมการมูลนิธิสุวรรณโคมคำ) นำคณะกล่าวถวายผ้าไตรจีวรถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แด่พระสงฆ์ และแก่สามเณรทั้งหลาย จากนั้นคณะกฐินร่วมกันถวายผ้าไตรจีวรและอุปกรณ์การศึกษาอย่างเรียบร้อยและทั่วถึง ---------10.00 น. จากนั้นศูนย์อาเซียนศึกษา มจร. โดยท่านพระมหาดร.สมพงษ์ สนฺตจิตฺโต (ผู้บริหารส่วนงานศูนย์อาเซียน มจร.) นำสู่การเสวนาทางวิชาการ กล่าวถึงแนวทางความร่วมมือกันด้านการศึกษาในเครือข่ายอาเซียน ---------11.00 น. แล้วเสร็จการเสวนาทางวิชาการ คณะได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพพร้อมศรัทธาจากทางบ้านได้ภัตตาหารและอื่นๆที่จำเป็นอีกด้วย “สามเณรทุกรูปต่างตื่นเต้นไม่ได้รับจีวรใหม่ และได้แสดงความขอบคุณเมตตาอารีจิตของทุกๆท่านเจ้าภาพในครั้งนี้ด้วย” ------------------------- คณะกฐินมหาทานจีวรได้กรวดน้ำรับพร พร้อมกับน้อมบุญจากมหาทานจีวรแด่ทุกท่านที่ร่วมทำบุญทั้งที่เป็นผ้าไตรและทุนทรัพย์ เป็นอันเสร็จพิธี [...]

911, 2018

เก็บตกภาพหมู่ผ้าป่าจีวรมหาทานเพื่อน้องสามเณร 600 รูป & กฐินอาเซียนสามัคคี วัดป่าผาโอ และวัดพูสี นครหลวงพระบาง ประเทศลาว

By | November 9th, 2018|Categories: ข่าวมจร & อาเซียน, ข่าวศูนย์อาเซียนศึกษา, ข่าวอาเซียนสัมพันธ์|

เก็บตกภาพหมู่ผ้าป่าจีวรมหาทานเพื่อน้องสามเณร 600 รูป & กฐินอาเซียนสามัคคี วัดป่าผาโอ และวัดพูสี นครหลวงพระบาง ประเทศลาว

1610, 2018

กลุ่มยุวสงฆ์อาเซียนสร้างพื้นที่การเรียนรู้เพื่อประชาคมอาเซียนสันติสุข

By | October 16th, 2018|Categories: ข่าวการศึกษาอาเซียน, ข่าวพุทธศาสนาอาเซียน, ข่าวพุทธศาสนาในอาเซียน, ข่าวมจร & อาเซียน, ข่าวศูนย์อาเซียนศึกษา, ข่าวส่วนงานบริหาร, ข่าวอาเซียนสัมพันธ์|

ศูนย์อาเซียนศึกษา : กลุ่มยุวสงฆ์อาเซียนสร้างพื้นที่การเรียนรู้เพื่อประชาคมอาเซียนสันติสุข นับเป็นครั้งที่ ๕ แล้วที่พระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจของศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ภายใต้โครงการนิสิตปฏิบัติศาสนกิจของมหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์การสร้างความร่วมมือด้านศาสนา ภาษา และศิลปวัฒนธรรมอาเซียนของศูนย์อาเซียนศึกษา ที่มุ่งผลักดันให้ศูนย์อาเซียนศึกษาเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชาคมอาเซียน ได้ลงพื้นที่ในเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร ทำกิจกรรมร่วมกับกลุ่มเเรงงานพม่า ที่มีเครือข่ายนิสิตอาเซียนกลุ่มชาติพันธ์ปะโอประสานความร่วมมือให้มีกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมา ศูนย์อาเซียนศึกษาและเครือข่ายนิสิตอาเซียน มจร ได้จัดกิจกรรมร่วมกันมาแล้ว เช่น กิจกรรมประเพณีทำบุญชาวปะโอ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทยกิจกรรม ASEAN Share และกิจกรรมครั้งใหญ่ที่รวมชาวปะโอมากที่สุดคือกิจกรรมวันชาติของชาวปะโอ ซึ่งจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อรำลึกวีรชนและบรรพบุรุษของชาวปะโอ พระธนผล วรสีหพโล นิสิตผู้ทำงานในพื้นที่ กล่าวว่า ตนได้รับเมตตาจากพระราชวรเมธี รศ. ดร. ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษาให้ปฏิบัติศาสนกิจในฐานะนิสิตของมหาวิทยาลัยที่ศูนย์อาเซียนศึกษา เป็นระยะเวลา ๑ ปีการศึกษา ทั้งนี้ เมื่อเข้ามาปฏิบัติงานก็ได้รับมอบหมายจาก พระมหาสมพงษ์ สนฺตจิตฺโต, ดร. ผู้อำนวยการส่วนงานบริหารให้ประสานงานเครือข่ายนิสิตอาเซียนทำให้ได้มีโอกาสลงพื้นที่พบปะกับผู้คนมากมายที่มาจากหลากหลายชาติพันธ์ไม่ว่าจะเป็น จีน พม่า ลาว กัมพูชา ในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทย จึงเกิดความคิดที่จะกิจกรรมร่วมกับตัวเเทนของกลุ่มชาติพันธ์ต่างๆขึ้น จากกิจกรรมเล็กๆก็กลายเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ โดยใช้พื้นที่แคมป์หรือที่พักของชาวแรงงานห้องหนึ่งจัดเป็นห้องเรียน ห้องประชุม มีหนังสือภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ห้องพระสำหรับใช้ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาด้วย เป็นพื้นที่เล็กๆแต่เต็มไปด้วยความกระตือรือร้น การเรียนรู้ พระธนผล กล่าวทิ้งท้ายว่า ตนได้เห็นการเป็นแบ่งปัน การใช้ชีวิตในอีกมุมหนึ่ง วัฒนธรรม เป็นสิ่งน่าชื่นชมอย่างยิ่ง ด้าน Ashin Sandana ตัวเเทนผู้ประสานงานนิสิตชาวปะโอ ระบุว่า การทำงานร่วมกับศูนย์อาเซียนศึกษาที่ผ่านมาเป็นโอกาสที่ดีสำหรับชาวแรงงานทุกคน ในอนาคตได้วางแผนกิจกรรมไว้หลายโครงการ เพื่อจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวแรงงานพม่าที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและในเขตบางบอนให้มากขึ้น และขอขอบคุณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและศูนย์อาเซียนศึกษา [...]

810, 2018

Vice- Director to ASC as a delegate of Thailand Supreme Sangha visiting Vietnam

By | October 8th, 2018|Categories: ข่าวการศึกษาอาเซียน, ข่าวพุทธศาสนาอาเซียน, ข่าวพุทธศาสนาในอาเซียน, ข่าวมจร & อาเซียน, ข่าวศูนย์อาเซียนศึกษา, ข่าวอาเซียนสัมพันธ์|

Vietnam- 30 September to 5 October 2018 – At the invitation by Vietnam Government and Thailand Supreme Sangha Council designated Phra Srithawatchamedhi, For an acting director to ASEAN Studies Centre as a delegate to Vietnam Buddhist University,Tam Bao temple and Buddhist Assoc of Kien Giang province, South Vietnam at Hochimin. An unofficial meeting was held and finished at 8 pm and followed by the monks blessing to the accommodation host [...]

810, 2018

KM : Tea Talk for Learning and Sharing : ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ ThaiJO จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย

By | October 8th, 2018|Categories: ข่าวมจร & อาเซียน, ข่าวศูนย์อาเซียนศึกษา, ข่าวส่วนงานบริหาร|

KM : Tea Talk for Learning and Sharing : ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ ThaiJO จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย เมื่อวันที่ 4 ตลาคม 2561 วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ (IBSC) หลักสูตรสันติศึกษา และวารสารพุทธอาเซียนศึกษา จัดกิจกรรม Tea Talk for Learning and Sharing เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการวารสารออน์ไลน์ โดยมีพระปลัดสมชาย ปโยโค, ดร. เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับวารสารของส่วนงานและเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการวารสารอิเล็กทรอนิกส์ Thai Journal Online (ThaiJO) ___ ข่าว : ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร ภาพ : พระมหาวัชระ โสมา รายงาน : พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที

810, 2018

ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร จัดทำแผนปฏิบัติการเร่งรัด (Quick Win) สู่การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ศูนย์อาเซียนศึกษา

By | October 8th, 2018|Categories: ข่าวมจร & อาเซียน, ข่าวศูนย์อาเซียนศึกษา|

Strategic Thinking Session เพื่อการจัดทำแผนปฏิบัติการเร่งรัด (Quick Win) สู่การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ศูนย์อาเซียนศึกษา : การพัฒนาระบบบริหารจัดการและเตรียมบุคลากรให้พร้อมในศตวรรษที่ ๒๑ จากข้อสั่งการของพระราชวรเมธี ,รศ. ดร. รองอธิการบดีฝ่านบริหาร ในการประชุมบุคลากรภายใต้กำกับรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ มอบหมายให้ศูนย์อาเซียนศึกษาเร่งรัดและพัฒนาระบบบริหารจัดการตามกรอบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ส่วนงานบริหาร ศูนย์อาเซียนศึกษา จึงได้จัดกิจกรรม Strategic Thinking Session การประชุม ระดมความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญต่างๆ ของศูนย์อาเซียนศึกษา นอกจากนี้ พระมหาสมพงษ์ สนฺตจิตฺโต, ดร. ผู้อำนวยการส่วนงานบริหารได้ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะว่า “การพัฒนาและเตรียมคนสู่ศตวรรษ ที่ ๒๑ ขอให้เน้นเรื่องธรรมาภิบาล การอำนวยความสะดวก (Ease of Doing Business) เพราะเรื่องที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน คือ ๑) ขั้นตอน ๒) การใช้เอกสารมากเกินความจำเป็นให้ส่วนงานสนองนโยบายมหาวิทยาลัย Paper Less และ ๓) การติดต่อสื่อสารที่สะดวกและทันสมัย ทั้งนี้ได้เน้นย้ำถึง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายระดับปฏิบัติการ (Agenda) และภาระงานตามอำนาจหน้าที่ (Function) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน จัดทําแผนงาน และ Road Map การดําเนินงาน และทุกกิจกรรมดำเนินการต้องตอบโจทย์สังคม วิสัยทัศน์อาเซียน และมหาวิทยาลัยคือพัฒนาจิตใจและสังคม ในการนี้ได้มอบหมายให้พระปลัดอภิเชษฐ์ [...]

810, 2018

พระมหาสมพงษ์ สนฺตจิตฺโต, ดร. ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร ศูนย์อาเซียนศึกาษา เป็นประธานการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) งานวิจัยดุษฎีนิพนธ์

By | October 8th, 2018|Categories: ข่าวการศึกษาอาเซียน, ข่าวมจร & อาเซียน, ข่าวศูนย์อาเซียนศึกษา, ข่าวส่วนงานบริหาร|

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2561 พระมหาสมพงษ์ สนฺตจิตฺโต, ดร. ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร ศูนย์อาเซียนศึกาษา เป็นประธานการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) งานวิจัยดุษฎีนิพนธ์ ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที รายงาน

810, 2018

ดร.ลำพอง กลมกูล ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมโครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรฝ่ายคฤหัสถ์

By | October 8th, 2018|Categories: ข่าวมจร & อาเซียน, ข่าวศูนย์อาเซียนศึกษา, ข่าวส่วนงานวิจัย|

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 ดร.ลำพอง กลมกูล ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมโครงการส่งเสริมสุขภาพ และศักยภาพบุคลากรการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายคฤหัสถ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ 12 โดยมี รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม [รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป] เป็นประธาน พร้อมผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ฝ่ายคฤหัสถ์) ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 401 อาคารสำนักงานอธิการบดี เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดแข่งขันกีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ 12 "มหาจุฬาไดโนเกมส์" ในปีนี้ มจร วิทยาเขตขอนแก่น เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน กำหนดจัดขึ้นวันที่ 23 -25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ที่สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น --------- ขอบคุณที่มาภาพ Mcu Tv-Channel

310, 2018

พระบัวเข็ม จากรามัญสู่ไทย ความเชื่อแห่งสายน้ำ

By | October 3rd, 2018|Categories: ข่าวพุทธศาสนาอาเซียน, ข่าวพุทธศาสนาในอาเซียน, ข่าวมจร & อาเซียน, ข่าวศูนย์อาเซียนศึกษา, ข่าวอาเซียนสัมพันธ์|

พระบัวเข็ม จากรามัญสู่ไทย ความเชื่อแห่งสายน้ำ พระบัวเข็มจากรามัญสู่ฉาน เทศกาลสำคัญช่วงออกพรรษา​กับขบวนเรือที่ยิ่งใหญ่งดงาม สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักที่สุดในรัฐฉานคือ"อินเล" เป็นทะเลสาบในดินแดนแห่งเทือกเขาที่สวยงาม ที่นี่จะมีเทศกาลประจำปีที่ยิ่งใหญ่ชื่อว่า "เทศกาล Phaung Daw Oo Pagoda" เพื่อบูชาพระบัวเข็ม เทศกาลนี้จัดขึ้นในช่วงออกพรรษาเดือนตุลาคมของทุกๆปี ไฮไลน์ของงานคือขบวนอัญเชิญพระพุทธรูปบัวเข็มสี่องค์ลงขบวนเรือแห่ไปรอบทะเลสาบเป็นเวลากว่า18 วันและการแข่งขันใช้ขาพายเรือของชาวบ้านในแต่ละชุมชน พระบัวเข็ม เป็นที่ศรัทธานิยมกันมากในหมู่ชาวมอญ ชาวพม่าและชาวไต สำหรับในสยามนั้น ความศรัทธาในพระบัวเข็มค่อยๆเผยแพร่เข้ามาในสยามสมัยรัตนโกสินทร์ช่วงรัชกาลที่ 3 ถึงรัชกาลที่ 4 พระบัวเข็ม อุบัติขึ้นด้วยการนำติดตัวเข้าสู่ แผ่นดินสยามโดย “พระภิกษุชาวมอญ” รูปหนึ่ง นำมาถวายแด่ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 4 ขณะทรงผนวชเป็นพระภิกษุ ฉายา “พระวชิรภิกขุ” ไม่มีเอกสารใดระบุนามของพระภิกษุชาวมอญรูปนั้นว่าจะใช่ “พระซาย” ฉายา “พุทฺธวํโส” หรือไม่ พระซายคือผู้สร้างความเลื่อมใสศรัทธาให้แก่ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 4 จนถึงขนาดขออุปสมบทใหม่ใน วงศ์พระสงฆ์มอญ(รามัญนิกาย) เมื่อ พ.ศ.2372 นำไปสู่การตั้งคณะธรรมยุตขึ้นในปี พ.ศ.2376 ต่อมารัชกาลที่ 4 ได้นำพระบัวเข็มองค์นั้นเข้าเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบพิธีขอฝนหรือ “พระพิรุณศาสตร์” ทำให้ชาวสยามเชื่อกันว่า พระบัวเข็มมีพุทธคุณในแง่เป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ ____ ขอบคุณข้อมูลและภาพขากเพจเชียงตุงอยู่ดีกินหวาน ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที รายงาน

2509, 2018

MCU For AEC, For Unity and Peace

By | September 25th, 2018|Categories: ข่าวการศึกษาอาเซียน, ข่าวพุทธศาสนาอาเซียน, ข่าวพุทธศาสนาในอาเซียน, ข่าวมจร & อาเซียน, ข่าวศูนย์อาเซียนศึกษา, ข่าวส่วนงานบริหาร, ข่าวอาเซียนสัมพันธ์|

Dhamma Sunday School and Basic Thai language were conducted on September 23, 2018. Spearheaded by 3 intern students under MCU Student Internship Program, ASEAN Studies Centre, 30 ASEAN immigrant workers participated in the short courses in Bang Bon District, Bangkok, Thailand. .... News: ASEAN & Education & Buddhism Reported by: Ethan Stofford Photo by: Phra Thanaphol Warasihapalo and Phramaha Wachara Soma

2009, 2018

International MCU ASEAN Student Network Meeting on ASEAN Youth Leadership on Thursday, September 20, 2018.

By | September 20th, 2018|Categories: ข่าวการศึกษาอาเซียน, ข่าวมจร & อาเซียน, ข่าวศูนย์อาเซียนศึกษา, ข่าวส่วนงานบริหาร, ข่าวอาเซียนสัมพันธ์|

ASEAN Studies Centre holds an official meeting for the 1st International MCU ASEAN Student Network Meeting on ASEAN Youth Leadership, from 4:00 - 5:00 pm at 4th Floor, Peace Room, Mahachulalongkronrajavidayalaya University. It is an annual event bringing together MCU students and international students, as well as staff, to learn, exchange ideas, innovate and collaborate to support the young student in their personal and professional development. The meeting seeks to [...]

1909, 2018

ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัยนำเสนอผลงานวิชาการต่างประเทศ

By | September 19th, 2018|Categories: ข่าวการศึกษาอาเซียน, ข่าวมจร & อาเซียน, ข่าวศูนย์อาเซียนศึกษา, ข่าวส่วนงานวิจัย|

ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร ขอเชิญชวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และผู้สนใจ ส่งบทคัดย่อบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเข้าร่วมนำเสนอผลงานที่ Thủ Dầu Một University, [https://tdmu.edu.vn/] Thu Dau Mot City, Binh Duong Province, VietNam ในหัวข้อเรื่อง The International Annual Conference on South East Vietnam Outlook 2018, "Developing high quality human resource: Asian Experience and Lesson learned for Ho Chi Minh metropolitan area" ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 7-8 ธันวาคม 2561 นี้ มีหัวข้อเกี่ยวกับ การศึกษา เศรษฐศาสตร์ สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม การเมืองการปกครอง และวิทยาศาสตร์ สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ ดร.ลำพอง กลมกูล โทร. 092-2511212 ท่านสามารถส่งบทคัดย่อและประวัติอย่างย่อเป็นภาษาอังกฤษได้ที่ E-mail: research.mcu@gmail.com [ภายในวันศุกร์ 25 กันยายน 2561]

1809, 2018

High-level Religious Leaders’ Conference for Alliance of Religions at Inch’ŏn South Korea on 18th Sept 2018

By | September 18th, 2018|Categories: ข่าวการศึกษาอาเซียน, ข่าวพุทธศาสนาอาเซียน, ข่าวพุทธศาสนาในอาเซียน, ข่าวมจร & อาเซียน, ข่าวศูนย์อาเซียนศึกษา, ข่าวอาเซียนสัมพันธ์|

Prof. Dr. Phra Rajpariyattikavi, the rector of Mahachulalongkronrajavidayalaya University has designated Phra Rajavaramedhi, Dr.,vice - rector for administration and Phra Srithawatchamedhi,vice- director of ASEAN Studies Centre as representative in attending the 4th Annual Commemoration of September 18th World Alliance of Religious's Peace Summit : International Conference on Heavenly Culture, World peace, Restoration of Light (HWWPL) in Seoul, Republic of Korea. รายงานการปฏิบัติศาสนกิจต่างประเทศ ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ พระราชวรเมธี, รศ.ดร. [...]

1409, 2018

สถิติจำนวนวัดทั่วประเทศไทย

By | September 14th, 2018|Categories: ข่าวพุทธศาสนาอาเซียน, ข่าวพุทธศาสนาในอาเซียน|

จำนวนวัดทั่วประเทศไทย 41,205 วัด -มหานิกาย 37,366 วัด -ธรรมยุต 3,803 วัด -จีนนิกาย 15 วัด -อนัมนิกาย 21 วัด •พระอารามหลวง 310 วัด -มหานิกาย 247 วัด -ธรรมยุต 63 วัด •วัดราษฎร์ 40,895 วัด -มหานิกาย 37,119 วัด -ธรรมยุต 3,740 วัด -จีนนิกาย 15 วัด -อนัมนิกาย 21 วัด วัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา 24,648 วัด วัดที่ยังไม่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา 16,557 วัด -------------------------------------------- ข้อมูล พศ. วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

1409, 2018

จากสามเณรผู้ใคร่ในการศึกษา  สู่พระมหาเถระผู้เป็นปราชญ์แห่งยุค

By | September 14th, 2018|Categories: ข่าวพุทธศาสนาในอาเซียน, ข่าวมจร & อาเซียน, ข่าวศูนย์อาเซียนศึกษา, ข่าวอาเซียนสัมพันธ์|

จากสามเณรผู้ใคร่ในการศึกษา สู่พระมหาเถระผู้เป็นปราชญ์แห่งยุค เนื่องในโอกาสอันเป็นมงคล วันคล้ายวันอายุวัฒนมงคล ครบ ๖๓ ปี พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๒ เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร ประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต นามเดิมชื่อ ประยูร มีฤกษ์ เกิดเมื่อวันที่ 17 เดือนกันยายน พ.ศ. 2498 เป็นชาวจังหวัดสุพรรณบุรี บรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุ 11 ปี ต่อมาในปี พ.ศ. 2519 ท่านสำเร็จการศึกษาขั้นสูงสุด ในด้านบาลีของการศึกษาศึกษาของคระสงฆ์ไทย คือสอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค ขณะเป็นสามเณรและได้รับการอุปสมบท ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมราชูปถัมภ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ในฐานะนาคหลวง สองปีต่อมา ท่านได้รับปริญญาตรีพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาปรัชญา เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หลังจากนั้น ท่านได้เข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเดลี ประเทศอินเดีย ได้รับประกาศนียบัตรภาษาฝรั่งเศส ปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาปรัชญา วิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอกของท่านซึ่งเขียน เป็นภาษาอังกฤษและได้รับการตีพิมพ์ในชื่อเรื่องว่า “อนัตตาในปรัชญาอัตถิภาวนิยม ของซาตร์และในพุทธศาสนาดั้งเดิม” มีการพิมพ์ซ้ำหลายครั้ง หลังจากที่จบปริญญาเอก ท่านได้เป็นอาจารย์ประจำที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยระยะหนึ่ง ในปี 2529 ท่านได้รับอนุมัติจากมหาเถรสมาคม ให้ไปเป็นพระธรรมทูต ประจำวัดธัมมาราม ชิคาโก สหรัฐอเมริกา และกลับมารับตำแหน่งผู้อำนวยการกองวิชาการ และเป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยท่านแรก [...]

1409, 2018

เครื่องราชอิสริยาภรณ์กรณีคณะสงฆ์กัมพูชา

By | September 14th, 2018|Categories: ข่าวพุทธศาสนาอาเซียน, ข่าวพุทธศาสนาในอาเซียน|

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ที่กัมพูชานอกจากการพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์แล้วยังมีการพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แด่พระสงฆ์อีกด้วย  

1409, 2018

มส.มีมติเสนอพระนาม’สมเด็จสังฆราชองค์ที่ 10′ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เป็นบุคคลสำคัญของโลก

By | September 14th, 2018|Categories: ข่าวพุทธศาสนาอาเซียน, ข่าวพุทธศาสนาในอาเซียน|

5 ก.ย.61 นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม ในฐานะรองโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า จากการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมได้รับทราบตามที่สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร กรรมการ มส.ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต และผู้อำนวยการมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปภัมภ์ เสนอมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิมหามกุฏฯ ในการเสนอพระนามสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส สมเด็จพระสังฆราชเจ้า สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 10 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นบุคคลสำคัญของโลก ต่อองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) เนื่องในโอกาสครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ ในปี 2564 ดังนั้น เพื่อเป็นการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณที่พระองค์ทรงมีพระคุณูปการทั้งด้านการศาสนา การบริหารการจัดการคณะสงฆ์ และการศึกษาของประเทศชาติ ทรงเป็นผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.) ทรงพัฒนาหลักสูตรนักธรรม ทั้งยังทรงมีพระนิพนธ์ด้านวิชาการทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ปรากฎทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ทางคณะสงฆ์คณะธรรมยุต และมูลนิธิมหามกุฏฯ จึงมีมติในการเสนอพระนามสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรสฯ ขึ้นเป็นบุคคลสำคัญของโลก "สมเด็จพระวันรัต ยังได้แจ้งต่อ มส.ด้วยว่า ได้มีการแจ้งเรื่องดังกล่าวไปยังนายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา และทางนายชัยพฤกษ์ ได้ประสานสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ได้รับทราบแล้ว ทางคณะกรรมการแห่งชาติฯ แนะนำว่าควรมีการจัดทำข้อมูลประกอบการพิจารณาเสนอมายังคณะกรรมการแห่งชาติฯภายในเดือน ก.ย.นี้ [...]

1409, 2018

ระบบสมณศักดิ์พัดยศคณะสงฆ์กัมพูชา

By | September 14th, 2018|Categories: ข่าวศูนย์อาเซียนศึกษา|

#พัดยศสมเด็จพระมหาสังฆราชมหานิกาย-ธรรมยุต #พัดยศสมเด็จพระสังฆนายก #พัดยศสมเด็จพระราชาคณะชั้นเอก-กิตติยศ #พัดยศพระราชาคณะชั้นเอก-โท-ตรี-จัตวา-กิตติยศ ราชอาณาจักรกัมพูชา ๑.พัดยศ สมเด็จพระอัครมหาสังฆราชธิบดี กิตติอุเทสบัณฑิต เทพ วงศ์ สมเด็จพระสังฆราชคณะมหานิกาย ๒.พัดยศ สมเด็จพระอภิสิริสุคนธามหาสังฆราชาธิบดี กิตติอุเทศบัณฑิต บัว ครี่ สมเด็จพระสังฆราชคณะธรรมยุต ๓.พัดยศ สมเด็จพระมหาสุเมธาธิบดี กิตติอุเทสบัณฑิต นนท์ เเง็ต สมเด็จพระสังฆนายก ๔.พัดยศพระราชาคณะชั้นเอกเเละกิตติยศ ๔.๑ ชั้นเอก มี ๑ รูปคือ สมเด็จพระธรรมลิขิต สมเด็จพระสังฆนายกรองรูปที่๑ สมเด็จพระอธิบดีเถรสภาสงฆ์ (សម្ដេចព្រះអធិបតី ថេរសភាសង្ឃ​) ๔.๒ ชั้นกิตติยศ มี ๑๑ รูปคือ ๑.สมเด็จพระโพธิวงศ์ สมเด็จพระสังฆนายกรองรูปที่๒ ๒.สมเด็จพระวันรัต สมเด็จพระสังฆนายกรองรูปที่๓ ๓.สมเด็จพระพุฒาจารย์ สมเด็จพระสังฆนายกรองรูปที่๑ คณะธรรมยุต ๔.สมเด็จพระมงคลเทพาจารย์ สมเด็จพระสังฆนายกรองรูปที่๒ คณะธรรมยุต ๕.สมเด็จพระอุดมปัญญา ๖.สมเด็จพระอุดมวงศา ๗.สมเด็จพระอุดมจริยา อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงฆ์สีหนุ ๘.สมเด็จพระมหาอริยวงศ์ ๙.สมเด็จพระอุดมมุนี เจีย สำอาง ๑๐.สมเด็จพระพุทธชัยมุนี ฆึม สน ประธานเลขาธิการคณะสังฆนายก ๑๑.สมเด็จพระสากยะมุนี สา เรือน ๕.พัดยศพระราชาคณะชั้นเอก ๖.พัดยศพระราชาคณะชั้นโท ๗.พัดยศพระราชาคณะชั้นตรี ๘.พัดยศพระราชาคณะชั้นจัตวาเเละกิตติยศ *หมายเหตุ - [...]

1409, 2018

โปรดให้ นายกลิน ที. เดวีส์ (Glyn T. Davies) เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เฝ้าถวายสักการะ

By | September 14th, 2018|Categories: ข่าวพุทธศาสนาอาเซียน, ข่าวพุทธศาสนาในอาเซียน|

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดให้ นายกลิน ที. เดวีส์ (Glyn T. Davies) เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เฝ้าถวายสักการะ และกราบทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม. สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช :ภาพ

1409, 2018

ครบรอบ ๒๐๙ ปี แห่งวันคล้ายวันประสูติ

By | September 14th, 2018|Categories: ข่าวพุทธศาสนาอาเซียน, ข่าวพุทธศาสนาในอาเซียน|Tags: |

วันนี้ วันศุกร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ ครบรอบ ๒๐๙ ปี แห่งวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๘ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ อดีตเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต อดีตเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

1409, 2018

บทบาทของพระสงฆ์และการเทศนาสั่งสอนประชาชนในระบอบใหม่

By | September 14th, 2018|Categories: ข่าวพุทธศาสนาอาเซียน, ข่าวพุทธศาสนาในอาเซียน|Tags: , |

นายพูมี วงวิจิต ได้เคยกล่าวถึงบทบาทของพระสงฆ์และการเทศนาสั่งสอนประชาชนในระบอบใหม่ไว้ว่า “... พระสงฆ์ควรที่จะศึกษาเรื่องการเมืองเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏวัติที่เกิดขึ้น ซึ่งจะทำให้พระสงฆ์สามารถปฏิบัติงานเคียงคู่กับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองได้... พระสงฆ์ที่เทศนาสั่งสอนประชาชนในเขตชนบทต้องเข้าใจประชาชนที่มาฟังเทศน์ และต้องเลือกคำสอนที่เหมาะสมที่จะให้แก่ประชาชน เพื่อที่จะเปลี่ยนแนวความคิดของพวกเขา ถ้าเทศนาเกี่ยวกับเรื่องพุทธศาสนาในยุคโบราณเพียงอย่างเดียว จะทำให้ประชาชนไม่เข้าใจและไม่สามารถเห็นถึงความสัมพันธ์ที่จะนำมาใช้กับความเป็นจริงในปัจจุบันได้ ทั้งนี้พระสงฆ์ควรจะผสมเรื่องราวทางการเมืองปัจจุบัน และเรื่องพุทธศาสนาเข้าไปในการเทศนาแต่ละครั้งด้วย ตัวอย่างเช่น นโยบายของพรรค และรัฐบาล ซึ่งต้องการให้พระสงฆ์เทศนา สั่งสอนประชาชน กระตุ้นให้ประชาชน เข้าใจนโยบายทั้งหมดของพรรคและรัฐบาล ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกับคำสอนของพระพุทธเจ้า ประชาชนจะต้องปฏิบัติตาม ดังนั้นจะไม่มีคนที่เกียจคร้าน ขโมย คนหลอกลวงในประเทศของเรา จะมีแต่คนที่ขยันทำางานให้ประเทศเจริญรุ่งเรือง ถ้าพระสงฆ์สามารถทำได้เช่นนี้ นั้นหมายความว่าพระสงฆ์มีส่วนช่วยต่อการฟื้นฟู ทางเศรษฐกิจ”

1309, 2018

การประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

By | September 13th, 2018|Categories: ข่าวมจร & อาเซียน, ข่าวศูนย์อาเซียนศึกษา, ข่าวส่วนงานบริหาร, ข่าวส่วนงานวิจัย|

วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ พระศรีธวัชเมธี รองผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรและเจ้าหน้าที่  เข้าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมกองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีพระเมธีธรรมาจารย์ ,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เป็นประธานการประชุม   พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที รายงาน

1109, 2018

Speech Contest on 79th Anniversary Celebration to honor Ven. Ottama : The Light of Asia by MCU-ASEAN Student Network

By | September 11th, 2018|Categories: ข่าวการศึกษาอาเซียน, ข่าวพุทธศาสนาอาเซียน, ข่าวพุทธศาสนาในอาเซียน, ข่าวมจร & อาเซียน, ข่าวศูนย์อาเซียนศึกษา, ข่าวส่วนงานบริหาร, ข่าวอาเซียนสัมพันธ์|

Speech Contest on 79th Anniversary Celebration of Ven Ottama : The Light of Asia by MCU-ASEAN Student Network The 79th Anniversary Celebration of The Most. Ven. Ottama, The Light of Asia, The Pioneer Sayadaw of Myanmar Independence Struggles conducted by Arakan Student Monks Association (A.S.M.A) at Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Thailand on 08 September 2018 (Saturday). The representative of all ethics including Burmese particularly took part in the Ceremony. The pamphlet of Ven Ottama’s [...]

1009, 2018

Come to learn, Leave to serve : ผลงานดีเด่นนิสิตฝึกงาน ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร

By | September 10th, 2018|Categories: ข่าวมจร & อาเซียน, ข่าวศูนย์อาเซียนศึกษา, ข่าวส่วนงานบริหาร, ข่าวอาเซียนสัมพันธ์|

Come to learn, Leave to serve : ผลงานดีเด่นนิสิตฝึกงาน ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร พระมหาวัชระ โสมา นิสิตผู้เข้าร่วมโครงการนิสิตปฏิบัติศาสนกิจของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปัจุบันกำลังศึกษาที่คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และกำลังปฏิบัติศาสนกิจในศูนย์อาเซียนศึกษา มจร เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา พระมหาวัชระ โสมา ได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพฯ ให้ออกแบบหนังสือชีวิตและผลงานของ พระเทพเมธี (สมเกียรติ โกวิโท,ป.ธ. ๙) เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ราชวรามหาวิหาร กรุงเทพฯ โดยคณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามฯพร้อมใจจัดทำขึ้นเพื่อเป็นมหาเถรานุสรณ์ในดิถีสมัยอายุวัฒนมงคล ๗๕ ปี ของพระเทพเมธี สำหรับโครงการปฏิบัติศาสนกิจก่อนจบการศึกษาของนิสิตนั้นมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีนโยบายให้นิสิตทุกรูปออกปฏิบัติงานเพื่อให้นิสิตเรียนรู้ประสบการณ์จริงและ สามารถนำความรู้ด้านพระพุทธศาสนาประยุกต์ใช้กับศาสตร์สมัยใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พระมหาวัชระ โสมา เล่าว่า แรกเริ่มตั้งใจจะฝึกสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแต่ด้วยการเดินทางไม่สะดวกจึงเลือกเข้ามาฝึกงานที่ศูนย์อาเซียนศึกษา เพราะเห็นว่าเป็นองค์กรที่ทันสมัยและอาเซียนศึกษาอยู่ในความสนใจมาตลอด ในการเรียนรู้งานที่ศูนย์อาเซียนศึกษา พระมหาวัชระ โสมา กล่าวว่า การปฏิบัติงานในสำนักงาน พระมหาสมพงษ์ สนฺตจิตฺโต, ดร. ผู้อำนวยการส่วนงานบริหารจะเป็นพระอาจารย์ผู้คอยดูแลและแนะนำให้เรียนรู้งานต่างๆ ตั้งเเต่งานเอกสาร การเขียนโครงการ และการเงิน เป็นต้น ส่วนงานโครงการและการประสาน ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา มอบหมายให้พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที เป็นผู้แนะนำงานให้ ซึ่งพระอาจารย์ได้ทำหน้าที่เป็นอย่างดี ยิ่งเฉพาะการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่ต้องทำงานด้วยความกระตือรือร้น ยังจำคำพระอาจารย์สอนอยู่เสมอว่าต้องอาศัยทีมและความเชื่อมั่น (T and T) เมื่อได้รับการติดต่อจากพระมหาชุมพร นิติสาโร [...]

1009, 2018

คณะสงฆ์วัดญาณเวศกวัน โดยมีพระมงคลธีรคุณ เป็นประธาน ร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีอาเซียน

By | September 10th, 2018|Categories: ข่าวการศึกษาอาเซียน, ข่าวพุทธศาสนาอาเซียน, ข่าวมจร & อาเซียน, ข่าวศูนย์อาเซียนศึกษา, ข่าวส่วนงานบริหาร, ข่าวอาเซียนสัมพันธ์|

ในความเมตตาของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม และคณะสงฆ์วัดญาณเวศกวัน โดยมีพระมงคลธีรคุณ เป็นประธาน ร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าไตรจีวร บริขาร ทุนการศึกษาหนังสืออุปกรณ์การเรียน และปัจจัยอื่นๆอันสมควรแก่สมณบริโภคให้กับสามเณร 600 รูป ในโครงการกฐินอาเซียนสามัคคีของศูนย์อาเซียนศึกษา ทอดถวาย ณ วัดผาโอ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม ถึง 4 พฤศจิกายน 2561 ___ โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม : กฐินอาเซียนสามัคคี ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร มูลนิธิสุวรรณโคมคำ ผู้ประสานงาน : พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที โทร. 063-8893547, พระมหาวัชระ โสมา โทร 0990063449. ติดต่อร่วมบุญด้วยกันได้นะครับ

909, 2018

ผู้แทนม.สงฆ์”มจร”เข้าร่วมประชุมผู้นำสันติภาพโลกที่กรุงโซล

By | September 9th, 2018|Categories: ข่าวการศึกษาอาเซียน, ข่าวพุทธศาสนาอาเซียน, ข่าวมจร & อาเซียน, ข่าวศูนย์อาเซียนศึกษา, ข่าวส่วนงานบริหาร, ข่าวอาเซียนสัมพันธ์|

ผู้แทนม.สงฆ์"มจร"เข้าร่วมประชุมผู้นำสันติภาพโลกที่กรุงโซล วันที่ 29 ส.ค.2561 พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที  ศูนย์อาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) เปิดเผยว่า พระมหาสมพงษ์ สนฺตจิตฺโต ,ดร. ผอ.ส่วนงานบริหารศูนย์อาเซียนศึกษา และพระมหาประยูร โชติวโร ผอ.กองกิจการนิสิต เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ เข้าร่วมประชุมร่วมกับองค์กรสหพันธ์สันติภาพสากล (Universal Peace Federation) องค์กรที่ปรึกษาพิเศษคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (UN) ในหัวข้อหลักของการประชุม " The International Leadership Conference" ที่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ทั้งนี้มีตัวแทนจากสมาชิกสภาผู้แทนราฐษฎร และผู้นำศาสนาต่างๆ เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลก ทั้งนี้พระวิเทศปุญญาภรณ์ หรือเจ้าคุณสวีเดน เจ้าอาวาสวัดพุทธาราม ประเทศสวีเดน ที่เข้าร่วมประชุมด้วยเปิดเผยว่า ได้เข้าร่วมประชุมผู้นำสันติภาพ  ที่กรุงโชลประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 26-30 ส.ค.  โดยเช้าวันที่ 28 ส.ค. ก่อนการบรรยายจะเริ่มขึ้นได้รับนิมนต์ให้บรรยายนำด้านจิตวิญญาณโดยได้นำหลักวิปัสสนาและเมตตาภาวนาให้ผู้นำทุกศาสนาได้ปฏิบัติและผู้นำจากทั่วโลกหลับตาสงบบำเพ็ญวิปัสสนา เป็นที่ประทับใจของที่ประชุมจนได้รับเสียงอนุโมทนาปรบมือกึกก้องห้องประชุม "นับว่าเป็นการนำพระพุทธศาสนาสู่การยอมรับในเวทีโลกในครั้งนี้ เมื่อบรรยายเสร็จ ประธานสันติภาพสากล Dr.Thomas G.Walsh.Chairman, UPF Internationalได้ยืนขึ้นและกล่าวยกย่องและกล่าวขอบคุณที่อาตมาได้สร้างพลังสันติภาพและนำความสงบมาสู่จิตใจของผู้นำที่มาจากร้อยกว่าประเทศทั่วโลก"  พระวิเทศปุญญาภรณ์กล่าว ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าคุณสวีเดนนั้นเป็นพระหนุ่มที่ทำงานสันติภาพมาเป็นเวลานาน ร่วมกับองค์กรสันติภาพสากลจนได้รับรางวัลสันติภาพ และรางวัลอื่นหลายรางวัล ปัจจุบันตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพุทธาราม ประเทศสวีเดน และเป็นเลขานุการสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปสมัยที่2 ล่าสุดได้รับเลือกให้เป็นประธานจัดงานมอบรางวัลสันติภาพเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ณ สตอกโฮล์ม ชิตตี้ฮอล [...]

909, 2018

นิสิตคณะครุศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ ๔ เข้าศึกษาดูงานส่วนงานบริหาร ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร

By | September 9th, 2018|Categories: ข่าวการศึกษาอาเซียน, ข่าวส่วนงานบริหาร|

ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร ต้อนรับนิสิตคณะครุศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ ๔ เข้าศึกษาดูงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรในสำนักงาน การนี้พระมหาสมพงษ์ สนฺตจิตฺโต, ดร. ผู้อำนวยการส่วนงานบริหารศูนย์อาเซียนศึกษาให้การต้อนรับและแนะนำให้นิสิตเรียนรู้กระบวนการการทำงานในสถานที่จริงเพื่อให้นิสิตเกิดความคิดสร้างสรรค์ และสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในส่วนกิจกรรมเชิงปฏิบัติการพระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาทีได้เป็นวิทยากรกระบวนการ(Workshop)นำนิสิตฝึกการร่างบันทึกข้อความ ศึกษารูปแบบจดหมายภาษาอังกฤษ(Official Correspondence) และฝึกการใช้ภาษาเชิงสร้างสรรค์ในการประชาสัมพันธ์องค์กร (Creative Writing in English for Public Relation Organization) ในนามผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ศูนย์อาเซียนศึกษา ขออนุโมทนาคณะนิสิตทุกรูป/คน และพระมหาภัทรวิญช์ ปญฺญาวชิโร อาจารย์ประจำรายวิชาที่สนับสนุนนิสิตให้เรียนรู้ในครั้งนี้

909, 2018

“ศูนย์อาเซียนศึกษามจร”ทำBig Dataพุทธและพหุสังคมวัฒนธรรมอาเซียน

By | September 9th, 2018|Categories: ข่าวศูนย์อาเซียนศึกษา|

วันที่ 4 ก.ย.2561 พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) เปิดเผยว่า ศูนย์อาเซียน มจร ได้มุ่งมั่นพัฒนาไม่หยุดนิ่งเพื่อเป็นฐานข้อมูลที่เชื่อมประชาคมอาเซียน ให้มหาจุฬาพร้อมกับการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี พ.ศ. 2562 : ASC-Database of Buddhist Studies and Asian Sociocultural Information (ASC-DBASI) ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร ดำเนินงานจัดทำฐานข้อมูล ด้านพระพุทธศาสนาและพหุสังคมวัฒนธรรมอาเซียน (Database of Buddhist Studies and Asian Sociocultural Information) โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนสังคมอย่างยั่งยืนผ่าน 3 แนวทาง ได้แก่ 1.ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาด้านพระพุทธศาสนาและพหุวัฒนธรรมด้านอาเซียน  2.ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทางด้านศิลปวัฒนธรรมและความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน 3.พัฒนาองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาและพหุวัฒนธรรมอาเซียน พระปลัดอภิเชษฐ์  กล่าวด้วยว่า ทั้งนี้ ระบบฐานข้อมูลอาเซียนศึกษา ยังรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศและสื่อต่างๆ ที่เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียนได้แก่หนังสือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-books) ภาพถ่าย สื่อ วิดีทัศน์ ASEANTUBE เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้ามาใช้บริการได้ โดยสามารถติดตามข้อมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  http://asc.mcu.ac.th/database/?page_id=14499

909, 2018

ASC-Database of Buddhist Studies and Asian Sociocultural Information (ASC-DBASI)

By | September 9th, 2018|Categories: ข่าวการศึกษาอาเซียน, ข่าวส่วนงานบริหาร|

ศูนย์อาเซียน มจร มุ่งมั่นพัฒนาไม่หยุดนิ่งเพื่อเป็นฐานข้อมูลที่เชื่อมประชาคมอาเซียน ให้มหาจุฬาพร้อมกับการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี พ.ศ. 2562 : ASC-Database of Buddhist Studies and Asian Sociocultural Information (ASC-DBASI) ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร ดำเนินงานจัดทำฐานข้อมูลด้านพระพุทธศาสนาและพหุสังคมวัฒนธรรมอาเซียน (Database of Buddhist Studies and Asian Sociocultural Information) โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนสังคมอย่างยั่งยืนผ่าน 3 แนวทาง ได้แก่ 1.ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาด้านพระพุทธศาสนาและพหุวัฒนธรรมด้านอาเซียน 2.ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทางด้านศิลปวัฒนธรรมและความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน 3.พัฒนาองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาและพหุวัฒนธรรมอาเซียน ทั้งนี้ ระบบฐานข้อมูลอาเซียนศึกษา ยังรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศและสื่อต่างๆ ที่เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียนได้แก่หนังสือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-books) ภาพถ่าย สื่อ วิดีทัศน์ ASEANTUBE เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้ามาใช้บริการได้ ข้อมูลเพิ่มเติม : http://asc.mcu.ac.th/database/?page_id=14499 ___ พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร รายงาน

909, 2018

สารานุกรมพระพุทธศาสนา เล่ม 1-8 จัดพิมพ์โดยศรีลังกา รวบรวมไว้ในฐานข้อมูลทางพระพุทธศาสนาโดยศูนย์อาเซียนศึกษา มจร

By | September 9th, 2018|Categories: ข่าวการศึกษาอาเซียน, ข่าวส่วนงานบริหาร|

สารานุกรมพระพุทธศาสนา เล่ม 1-8 จัดพิมพ์โดยศรีลังกา รวบรวมไว้ในฐานข้อมูลทางพระพุทธศาสนาโดยศูนย์อาเซียนศึกษา มจร ข้อมูลเพิ่มเติม : http://asc.mcu.ac.th/database/?page_id=14499 ....... Encyclopaedia of Buddhism, 8 Volumes Published by the Government of Sri Lanka Vol. 1: https://www.buddhasasana.net/…/Sri-Lanka-Encyclopaedia-of-B… Vol. 2: https://www.buddhasasana.net/…/Sri-Lanka-Encyclopaedia-of-B… Vol. 3: https://www.buddhasasana.net/…/Sri-Lanka-Encyclopaedia-of-B… Vol. 4: https://www.buddhasasana.net/…/Sri-Lanka-Encyclopaedia-of-B… Vol. 5: https://www.buddhasasana.net/…/Sri-Lanka-Encyclopaedia-of-B… Vol. 6: https://www.buddhasasana.net/…/Sri-Lanka-Encyclopaedia-of-B… Vol. 7: https://www.buddhasasana.net/…/Sri-Lanka-Encyclopaedia-of-B… Vol. 8: https://www.buddhasasana.net/…/Sri-Lanka-Encyclopaedia-of-B…

909, 2018

MCU-ASC: Learning Centre of Buddhism and Multicultural in ASEAN Community

By | September 9th, 2018|Categories: ข่าวการศึกษาอาเซียน, ข่าวมจร & อาเซียน, ข่าวส่วนงานบริหาร, ข่าวอาเซียนสัมพันธ์|

MCU-ASC: Learning Centre of Buddhism and Multicultural in ASEAN Community ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร ร่วมกับเครือข่ายนิสิตอาเซียนกลุ่มชาติพันธ์ชาวปะโอได้ส่งพระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ๒ รูป คือ พระธนผล วรสีหพโล และพระมหาวัชระ โสมา ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีชุมชนแรงงานชาวพม่าอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยเพื่อเปิดมุมมองในการศึกษาพหุวัฒนธรรมอาเซียนจากมุมล่างและเสนอมุมองอาเซียนในอีกมิติร่วมกับพี่น้องแรงงานชาวปะโอและพระสงฆ์ชาวปะโอซึ่งบางส่วนเป็นพระนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระนิสิตนอกจากทำหน้าที่ศึกษาเล่าเรียนในระดับอุดมศึกษายังทำหน้าที่อนุเคราะห์ชาวโลก(พหุชนหิตาย โลกานุกมฺปาย) อันเป็นการทำกิจของสมณะให้บริบูรณ์ตามพุทธดำรัส ทั้งนี้ พระนิสิตได้ทำกิจกรรมร่วมกับกลุ่มชาวแรงงานที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว อาทิ การทำบุญตักบาตรตามประเพณีชาวปะโอและการอบรมภาษาอังกฤษและภาษาไทยเบื้องต้นซึ่งจัดขึ้นทุกวันอาทิตย์ อันเป็นการส่งเสริมวิสัยทัศน์อาเซียนด้านการพัฒนามนุษย์ โดยให้ประชากรสามารถเข้าถึงโอกาสในการพัฒนาด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษา การเรียนรู้ตลอดชีวิต การฝึกอบรม เป็นต้น ตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาศูนย์อาเซียนศึกษา มจร จัดโครงการนำร่อง(pilot project) ร่วมกับเครือข่ายนิสิตอาเซียน (MCU-ASEAN Student Network) เป็นระยะ มากกว่า 5 โครงการมีการประชุมเพื่อหารือความร่วมมือและเสนอแนวทางการดำเนินการกิจกรรม/โครงการต่างๆร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ ในปีนี้ประชาคมอาเซียนฉลองการก่อตั้ง 51 ปีความร่วมมือแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และการเตรียมความพร้อมการเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทย ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร จึงขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมต่างๆให้ปรากฎรูปธรรมซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการนำอาเซียนบรรลุวิสัยทัศน์อาเซียน 2020 (พ.ศ. 2563) โดยกำหนดให้อาเซียนมีวิสัยทัศน์สู่ภายนอก มีสันติสุข และมีการเชื่อมโยงเข้าด้วยกันในการเป็นหุ้นส่วนในสิ่งแวดล้อมของประชาธิปไตยและอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน การพัฒนาที่มีพลวัตร และการรวมตัวทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดและในสังคมที่เอื้ออาทร ที่ระลึกถึงสายสัมพันธ์แน่นแฟ้นทางประวัติศาสตร์ ตระหนักถึงความสำคัญของมรดกทางวัฒนธรรมที่มีร่วมกันและเชื้อมโยงในอัตลักษณ์ของภูมิภาค _______ พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที ศูนย์อาเซียนศึกษา รายงาน [...]

909, 2018

ศูนย์อาเซียนศึกษาร่วมกับเครือข่ายนิสิตอาเซียนจัดอบรมหลักสูตรภาษาไทยพื้นฐานและสอนธรรมะวันอาทิตย์ ( Dhamma On Sunday) ให้แก่แรงงานชาวต่างชาติ

By | September 9th, 2018|Categories: ข่าวศูนย์อาเซียนศึกษา, ข่าวส่วนงานบริหาร, ข่าวอาเซียนสัมพันธ์|

ศูนย์อาเซียนศึกษา ร่วมกับเครือข่ายนิสิตอาเซียนจัดอบรมหลักสูตรภาษาไทยพื้นฐานและสอนธรรมะวันอาทิตย์ ( Dhamma On Sunday) ให้แก่แรงงานชาวพม่าเพื่อส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เข้าถึงระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ ส่งเสริมให้นิสิตเรียนรู้พหุวัฒนธรรม ลดความท้าทายด้านสังคมวัฒนธรรมให้ทุกประเทศมีความภูมิใจในการเป็นพลเมืองอาเซียน (ASEAN Citizenship) ซึ่งสนองวิสัยทัศน์อาเซียนด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community :ASCC) ที่ต้องมุ่งลดช่องว่างการพัฒนา พระธนผล วรสีหพโล นิสิตปฏิบัติศาสนกิจที่ลงพื้นที่ กล่าวว่า ตนเองเป็นนิสิตปฏิบัติศาสนกิจของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปฏิบัติงานที่ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร ร่วมกับเพื่อนๆอีก 3 รูป/คน แต่ละคนได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานที่ต่างกันตามความถนัดและความสนใจ ซึ่งตนเองได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษาให้เป็นผู้ประสานงานกับเครือข่ายนิสิตซึ่งมีมากถึง 10 เครือข่ายจากประเทศใน CLMV การทำงานร่วมกับกลุ่มเครือข่ายนิสิตได้ทำให้เรียนรู้พหุวัฒนธรรมจากหน่วยเล็กๆ แม้จะไม่ใช่ทั้งหมดแต่การรักษาอัตลักษณ์ตัวตนในอีกพื้นที่หนึ่งซึ่งไม่ใช่ homeland หรือถิ่นฐานบ้านเกิดเป็นสิ่งที่น่าชื่นชม เช่น การทำบุญในพระพุทธศาสนาของชาวปะโอ ในด้านพิธีกรรมได้เห็นความตั้งใจอย่างมั่นคงของชาวบ้านที่ไม่มีสิ่งใดผสม มันคือความงดงามที่ได้สัมผัส และท่านยังสอนธรรมะทั้งพุทธประวัติ ธรรมะ คล้ายๆกับโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ของไทย สำหรับท่านเป็นเรื่องน่าชื่นชมที่คนเหล่านี้ทำงานเป็นแรงงาน เมื่อว่างเว้นจากการทำงาน " วัด" กับ "พระ" คือสิ่งหล่อหลอมและรวมจิตใจของพวกเขา ส่วนนางสาวสุมาลี คงคา นิสิตคณะพุทธศาสตร์สาขาวิชาปรัชญา เป็นนักศึกษาที่โอนหน่วยกิตจากวิทยาลัยอาชีวจุลมณี ศรีษะเกษ ปัจจุบันเป็นนิสิตปี 3 ของ มจร กล่าวว่า ตนเองฝึกงานในศูนย์อาเซียนศึกษามา 2 ปีโดยอาจารย์แม่ชีระเบียบ ถิรญาณีแนะนำให้มาช่วยงานด้านเอกสาร และเป็นผู้ช่วยพระอาจารย์ในการบันทึกการประชุม กระทั่งปีนี้พระอาจารย์มอบหมายให้ช่วยสอนภาษาไทยเบื้องต้นให้กับพระนิสิต จนได้ร่วมลงพื้นที่กับพระอาจารย์ธนผล วรสีหพโล ทำให้ตนเองได้ฝึกฝนและเรียนรู้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ในช่วงแรกรู้สึกว่าลำบากแต่พอผ่านไปได้ระยะหนึ่ง [...]

909, 2018

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนโครงการและการบริหารโครงการให้มีประสิทธิภาพ

By | September 9th, 2018|Categories: ข่าวส่วนงานบริหาร|

ส่วนงานบริหาร ศูนย์อาเซียนศึกษาได้ดำเนินการจัด "กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนโครงการและการบริหารโครงการให้มีประสิทธิภาพ" ให้แก่บุคลากร เจ้าหน้าที่ศูนย์อาเซียนศึกษา ตามแผนพัฒนาบุคลากร ในวันอังคาร ที่ 14 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง A400 ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งมี พระมหาสมพงษ์ สนฺตจิตฺโต, ดร. ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร เป็นประธาน และดร.รุ่งโรจน์ ศิริพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันภาษา เป็นวิทยากร  

909, 2018

กฐินอาเซียนสามัคคี

By | September 9th, 2018|Categories: ข่าวพุทธศาสนาในอาเซียน, ข่าวศูนย์อาเซียนศึกษา, ข่าวส่วนงานบริหาร, ข่าวอาเซียนสัมพันธ์|Tags: , , , , , , |

กฐินอาเซียนสามัคคี จัดโดยศูนย์อาเซียนศึกษาร่วมกับมูลนิธิสุวรรณโคมคำ ขอเชิญร่วมทำบุญถวายจีวร ๖๐๐ ผืน พร้อมบริวารกฐินและอุปกรณ์การศึกษา แด่สามเณร ๖๐๐ รูป ณ วัดผาโอ, แขวงหลวงพระบาง, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ ~ ๑๒.๐๐ น. ร่วมเดินทางไประหว่างวันที่ ๓๐ ตุลาคม - ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สามารถร่วมบริจาคได้ที่ พระมหาวัชระ วชิรญาโณ/ พระธนพล วรสีหพโล ๖ วัน ๕ คืน รับจำนวนจำกัด ๓๐ รูป/คน เท่านั้น! ** รายละเอียดเพิ่มเติม ร่วมเดินทางและเป็นเจ้าภาพ ติดต่อได้ที่ ส่วนงานบริหาร ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร พระมหาวัชระ วชิรญาโณ ๐๙๙ ๐๐๖ ๓๔๔๙ พระธนพล วรสีหพโล ๐๖๒ ๖๑๔ ๕๔๙๕ นางสาว สุมาลี คงคา ๐๙๐ ๙๓๑ ๒๖๙๔

909, 2018

โครงสร้างมูลนิธิพุทธศาสนาเถรวาทเขมรในเวียดนามใต้ วาระที่ 6 2018-2020

By | September 9th, 2018|Categories: ข่าวศูนย์อาเซียนศึกษา, ข่าวส่วนงานบริหาร, ข่าวอาเซียนสัมพันธ์|

909, 2018

พระปลัดอภิเชษฐ์ เป็นผู้เเทนคณะสงฆ์สัมโมทนียกถา ณ อาคารหอฉัน มจร

By | September 9th, 2018|Categories: ข่าวส่วนงานบริหาร|

พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที เจ้าหน้าที่ศูนย์อาเซียนศึกษา เป็นผู้เเทนผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่กล่าวสัมโมทนียกถา ณ อาคารหอฉัน โดยมีพระสงฆ์ที่เป็นพระนิสิตเถรวาท 84 รูป/พระนิสิตมหายาน 23 รูป รวมทั้งสิ้น 113 รูป ทำภัตกิจ  เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลได้แก่ คุณฐิติรัตน์ พัวไพบูลย์ คุณพีระพล เสรีกุล และครอบครัว ณ อาคารหอฉันชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพโดย: นาควโร รัตนภูมิ 19/8/2018/เวลา 11.00 น.  

909, 2018

ASEAN 51st ANNIVERSARY

By | September 9th, 2018|Categories: ข่าวอาเซียนสัมพันธ์|

Since its foundation in 1967, ASEAN had made extraordinary progress in preserving peace and security, promoting economic cooperation and integration as well as social development. ASEAN Studies Centre,MCU joins the celebration on occasion of the 51st anniversary of the signing of the Declaration establishing the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN).

909, 2018

New Rector Appointed by H.H. Supreme Patriarch of Thailand

By | September 9th, 2018|Categories: ข่าวมจร & อาเซียน|

The Patriarch Command issued by His Holiness Somdet Phra Ariyavangsagatayana, the Supreme Patriarch of Thailand graciously appointed the Most Ven.Prof.Dr. Phra Rajapariyatkavi as the Rector of Mahachulalongkornrajavidyalaya University. Welcome to the ceremony on 17th August 2018. Time 10:00 am at Vipassana Institute building, MCU Wangnoi, Ayutthaya

2306, 2018

ประกาศศูนย์อาเซียนศึกษา ผู้เดินทางไปสิงคโปร์

By | June 23rd, 2018|Categories: คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด|

ประกาศ_มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัผู้เดินทางไปสิงคโปร์

806, 2018

ระเบียบ ว่าด้วยการใช้ห้องประชุม วัสดุอุปกรณ์ อัตราค่าบำรุงและค่าใช้จ่ายอื่น พ.ศ. ๒๕๕๗

By | June 8th, 2018|Categories: คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด|

ระเบียบ ว่าด้วยการใช้ห้องประชุม วัสดุอุปกรณ์ อัตราค่าบำรุงและค่าใช้จ่ายอื่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ดาวโหลด

COURSES

EVENTS

LATEST NEWS

Join Over 1,000 Students Enjoying ASEAN Education Now

Become Part of ASEAN Studies Centre