Monthly Archives: November 2018

//November

จีวรมหาทานสู่เมืองหลวงพระบาง โดย ศูนย์อาเซียนศึกษา

2018-11-10T02:52:28+00:00

  จีวรมหาทานสู่เมืองหลวงพระบาง โดย ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ ร่วมกับ มูลนิธิสุวรรณโคมคำ นำทอดถวาย พิธีแห่จีวรมหาทาน 600 ไตร สู่วัดผาโอ จังหวัดหลวงพระบาง สปป.ลาว สำเร็จลุล่วงอย่างงดงามและเรียบร้อย 2 พ.ย.2561 ----------------------------------------------------- ---------เวลา 08.30 น. ขบวนแห่มหาทานจีวรอย่างยิ่งใหญ่สู่วัดผาโอโดยสามเณร 600 รูป และเยาวชนพร้อมด้วยคณะครูอาจารย์ รวมทั้งชาวหลวงพระบาง ต้อนรับคณะจากประเทศไทย ---------เวลา 09.10 น. สาธุใหญ่อ่อนแก้ว กิตติภัทโท (เจ้าอาวาสวัดผาโอและเจ้าคณะจังหวัดเมืองหลวงพระบาง) กล่าวต้อนรับคณะมหาทานจีวรจากประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วยมูลนิธิสุวรรณโคมคำ ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร. คณะครูบาอาจารย์ผู้เปี่ยมด้วยศรัทธา และผู้บริหารคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย และนิสิตนักศึกษา ---------09.30 น. ท่านพระมหายงยุทธ ธีรธมฺโม,ดร. (ประธานกรรมการมูลนิธิสุวรรณโคมคำ) นำคณะกล่าวถวายผ้าไตรจีวรถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แด่พระสงฆ์ และแก่สามเณรทั้งหลาย จากนั้นคณะกฐินร่วมกันถวายผ้าไตรจีวรและอุปกรณ์การศึกษาอย่างเรียบร้อยและทั่วถึง ---------10.00 น. จากนั้นศูนย์อาเซียนศึกษา มจร. โดยท่านพระมหาดร.สมพงษ์ สนฺตจิตฺโต (ผู้บริหารส่วนงานศูนย์อาเซียน มจร.) นำสู่การเสวนาทางวิชาการ กล่าวถึงแนวทางความร่วมมือกันด้านการศึกษาในเครือข่ายอาเซียน ---------11.00 น. แล้วเสร็จการเสวนาทางวิชาการ คณะได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพพร้อมศรัทธาจากทางบ้านได้ภัตตาหารและอื่นๆที่จำเป็นอีกด้วย “สามเณรทุกรูปต่างตื่นเต้นไม่ได้รับจีวรใหม่ และได้แสดงความขอบคุณเมตตาอารีจิตของทุกๆท่านเจ้าภาพในครั้งนี้ด้วย” ------------------------- คณะกฐินมหาทานจีวรได้กรวดน้ำรับพร พร้อมกับน้อมบุญจากมหาทานจีวรแด่ทุกท่านที่ร่วมทำบุญทั้งที่เป็นผ้าไตรและทุนทรัพย์ เป็นอันเสร็จพิธี ที่สุดบันทึกภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก -----คณะขอเรียนเชิญทุกท่านที่ร่วมบุญจีวรมาและขอเชิญอนุโมทนาบุญร่วมกันในมหาทานจีวรครั้งนี้------- ---------------------------------------------------- -ในนามมูลนิธิสุวรรณโคมคำและศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยา ขอขอบคุณในเมตตาธรรมและกรุณาธรรมของญาติธรรมทุกท่านทั้งในไทยและต่างประเทศ เช่น สิงคโปร์ ฮ่องกง เยอรมัน เวียดนาม ฮอลแลนด์ มาเลเซีย สโลวาเกีย ลาว มาเก๊า แอฟริกาใต้ ฯลฯ ซึ่งได้สนับสนุนกิจกรรมมหาทานจีวรและกฐินทานในครั้งนี้ ณ วัดผาโอ และวัดถ้ำพูสี เมืองหลวงพระบาง สปป.ลาว "จัวน้อยตื่นเต้นและดีใจมากที่ได้จีวรใหม่" (สาธุใหญ่อ่อนแก้ว กิตฺติภทฺโท เจ้าคณะจังหวัดหลวงพระบาง กล่าว) ขออานิสงส์จากมหาทานจีวรและกฐินทานในครั้งนี้ [...]

จีวรมหาทานสู่เมืองหลวงพระบาง โดย ศูนย์อาเซียนศึกษา 2018-11-10T02:52:28+00:00

เก็บตกภาพหมู่ผ้าป่าจีวรมหาทานเพื่อน้องสามเณร 600 รูป & กฐินอาเซียนสามัคคี วัดป่าผาโอ และวัดพูสี นครหลวงพระบาง ประเทศลาว

2018-11-09T08:44:18+00:00

เก็บตกภาพหมู่ผ้าป่าจีวรมหาทานเพื่อน้องสามเณร 600 รูป & กฐินอาเซียนสามัคคี วัดป่าผาโอ และวัดพูสี นครหลวงพระบาง ประเทศลาว

เก็บตกภาพหมู่ผ้าป่าจีวรมหาทานเพื่อน้องสามเณร 600 รูป & กฐินอาเซียนสามัคคี วัดป่าผาโอ และวัดพูสี นครหลวงพระบาง ประเทศลาว 2018-11-09T08:44:18+00:00