Contact information

ASEAN Studies Centre MCU มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170

Call Now.
ข่าวการศึกษาอาเซียน ข่าวพุทธศาสนาอาเซียน ข่าวศูนย์อาเซียนศึกษา

ศูนย์อาเซียนศึกษารวบรวมบทความวิชาการและบทความวิจัยการประชุมวิชาการนานาชาติ “ASIAN Values in the Process of Integration and Development”

ศูนย์อาเซียนศึกษารวบรวมบทความวิชาการและบทความวิจัยฉบับเต็มที่คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมนำเสนอบทความในการประชุมวิชาการนานาชาติ ในหัวข้อ “ASIAN Values in the Process of Integration and Development” เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ณ University of Social Sciences

ข่าวการศึกษาอาเซียน ข่าวพุทธศาสนาอาเซียน ข่าวศูนย์อาเซียนศึกษา

อธิการบดี มจร ชี้เเจงแนวทางการบริหาร มจร ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน

หากมหาจุฬามุ่งเน้นพัฒนาทั้งบุคลากรให้รู้เท่าทันและใช้เทคโนโลยีการบริหาร จัดการเรียนการสอน แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ของมหาวิทยาลัยก็ยิ่งชัดเจนขึ้น  พระราชปริยัติกวี ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระราชปริยัติกวี ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้บันทึกเทปพิเศษรายการ “อธิการบดีพบประชาคมชาวมหาจุฬา” ณ สำนักงานอธิการบดี มจร ซึ่งเป็นการมอบแนวทางการบริหารงานในสถานการณ์ปัจจุบันแก่ประชาคมมหาจุฬาผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์ มุ่งให้ผู้บริหาร คณาจารณ์ เจ้าหน้าที่ของมหาจุฬา ใช้ระบบออนไลน์เต็มรูปแบบในการทำงานประจำและการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย   ในส่วนการป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดไวรัส

ข่าวการศึกษาอาเซียน ข่าวพุทธศาสนาอาเซียน ข่าวศูนย์อาเซียนศึกษา

ผู้บริหารศูนย์อาเซียนศึกษาร่วมอบรมโครงการ Professional Development Project on English Proficiency Enhancement for Instructors

Just in : วันศุกร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ รศ.ดร.พระเทพเวที รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เมตตาเป็นประธานมอบวุฒิบัตรและกล่าวปิดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ ( Professional Development Project on English Proficiency Enhancement for lnstructors)

ข่าวการศึกษาอาเซียน ข่าวพุทธศาสนาอาเซียน ข่าวศูนย์อาเซียนศึกษา ข่าวอาเซียนสัมพันธ์

ศูนย์อาเซียนศึกษาประกาศผลผู้ชนะเลิศการประกวด ASEAN Logo Competition 2020

วันที่ 5 มีนาคม 2563 ณ สำนักงานศูนย์อาเซียนศึกษา พระศรีธวัชเมธี ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา เป็นประธานถวายทุนการศึกษารางวัลชนะเลิศการประกวดแข่งขันตราสัญลักษณ์ศูนย์อาเซียนศึกษา (ASEAN Logo Competition 2020) จำนวน 2,000 บาท การจัดทำตราสัญลักษณ์ใหม่นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ และการจัดทำของที่ระลึกของศูนย์อาเซียนศึกษาในโอกาสอื่นๆต่อไป ในส่วนของการจัดกิจกรรมแข่งขัน

ข่าวพุทธศาสนาอาเซียน ข่าวศูนย์อาเซียนศึกษา

ยิ่งใหญ่ หนึ่งเดียวที่เมืองสองแคว โครงการ ASEAN Cultural Day ครั้งที่ 2

วันที่ 31 มกราคม 2563 พระราชรัตนสุธี, ดร. เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก,ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช เป็นประธานเปิดโครงการ ASEAN Cultural Day ครั้งที่ 2 ณ บึงปากอ่าว ต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก โดยมีพระมหาจีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ,ผศ.ดร.รองผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา

ข่าวการศึกษาอาเซียน ข่าวพุทธศาสนาอาเซียน ข่าวศูนย์อาเซียนศึกษา

การประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระราชปริยัติกวี ศ.ดร. อธิการบดี เป็นประธานการประชุมการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ณ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมีผู้บริหารระดับสูงจากส่วนงานวิทยาเขต วิทยาลัย คณะ สถาบัน

ข่าวการศึกษาอาเซียน ข่าวพุทธศาสนาอาเซียน ข่าวศูนย์อาเซียนศึกษา ข่าวอาเซียนสัมพันธ์

สถาบันภาษาร่วมกับศูนย์อาเซียนศึกษาจัดโครงการ English for School Students

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา สถาบันภาษาร่วมกับศูนย์อาเซียนศึกษาจัดโครงการ English for School Students เพื่อพัฒนาพระภิกษุสามเณร ให้สามารถเผยแผ่ธรรมะเป็นภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากการเรียนธรรมะที่เข้มข้นแล้วยังส่งเสริมทักษะการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมด้วย ทั้งนี้ เพื่อกระตุ้นและเป็นแรงบันดาลใจให้น้องสามเณรในการฝึกทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศที่มีความสำคัญในอนาคต โดยมีพระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ดร. ผู้อำนวยสถาบันภาษา ประธานพิธีเปิด

ข่าวการศึกษาอาเซียน ข่าวพุทธศาสนาอาเซียน ข่าวศูนย์อาเซียนศึกษา ข่าวอาเซียนสัมพันธ์

พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. เปิดงานวันวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ ๑ อย่างยิ่งใหญ่ ณ มจร วังน้อย

พระพรหมบัณฑิต (ป.ธ.๙, ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๒ เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ไทย ประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก แสดงปาฐกถาเรื่อง “เอกภาพในความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน” ในวันวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ ๑ ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ โซน D อาคารเรียนรวมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ข่าวการศึกษาอาเซียน ข่าวพุทธศาสนาอาเซียน ข่าวศูนย์อาเซียนศึกษา ข่าวอาเซียนสัมพันธ์

ผู้บริหารศูนย์อาเซียนศึกษาเป็นอนุกรรมการสอบสัมภาษณ์พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่น 25

เมื่อวันที่ 16 ก.พ.62 เวลา 09.00 น. ที่ อาคารหอประชุม มวก. 48 พรรษา มจร อยุธยา ได้ร่วมเป็นอนุกรรมการสอบสัมภาษณ์สอบคัดเลือกพระผู้ที่สมัครเข้ารับการอบรม โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 25 โดยมีพระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร