กฐินอาเซียนสามัคคี

กฐินอาเซียนสามัคคี

จัดโดยศูนย์อาเซียนศึกษาร่วมกับมูลนิธิสุวรรณโคมคำ

ขอเชิญร่วมทำบุญถวายจีวร ๖๐๐ ผืน พร้อมบริวารกฐินและอุปกรณ์การศึกษา แด่สามเณร ๖๐๐ รูป
ณ วัดผาโอ, แขวงหลวงพระบาง, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว)

วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ ~ ๑๒.๐๐ น.
ร่วมเดินทางไประหว่างวันที่ ๓๐ ตุลาคม – ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

สามารถร่วมบริจาคได้ที่ พระมหาวัชระ วชิรญาโณ/
พระธนพล วรสีหพโล

๖ วัน ๕ คืน รับจำนวนจำกัด ๓๐ รูป/คน เท่านั้น!

**
รายละเอียดเพิ่มเติม ร่วมเดินทางและเป็นเจ้าภาพ
ติดต่อได้ที่ ส่วนงานบริหาร ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร
พระมหาวัชระ วชิรญาโณ ๐๙๙ ๐๐๖ ๓๔๔๙
พระธนพล วรสีหพโล ๐๖๒ ๖๑๔ ๕๔๙๕
นางสาว สุมาลี คงคา ๐๙๐ ๙๓๑ ๒๖๙๔

admin

admin

Translate »