กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนโครงการและการบริหารโครงการให้มีประสิทธิภาพ

//กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนโครงการและการบริหารโครงการให้มีประสิทธิภาพ

ส่วนงานบริหาร ศูนย์อาเซียนศึกษาได้ดำเนินการจัด “กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนโครงการและการบริหารโครงการให้มีประสิทธิภาพ” ให้แก่บุคลากร เจ้าหน้าที่ศูนย์อาเซียนศึกษา ตามแผนพัฒนาบุคลากร ในวันอังคาร ที่ 14 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง A400 ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งมี พระมหาสมพงษ์ สนฺตจิตฺโต, ดร. ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร เป็นประธาน และดร.รุ่งโรจน์ ศิริพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันภาษา เป็นวิทยากร

 

2018-09-09T08:01:08+00:00