ครบรอบ ๒๐๙ ปี แห่งวันคล้ายวันประสูติ

/, ข่าวพุทธศาสนาในอาเซียน/ครบรอบ ๒๐๙ ปี แห่งวันคล้ายวันประสูติ

วันนี้ วันศุกร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑
ครบรอบ ๒๐๙ ปี แห่งวันคล้ายวันประสูติ

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์

สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๘ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ อดีตเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต อดีตเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

2018-09-14T10:32:53+00:00