ระบบสมณศักดิ์พัดยศคณะสงฆ์กัมพูชา

//ระบบสมณศักดิ์พัดยศคณะสงฆ์กัมพูชา

#พัดยศสมเด็จพระมหาสังฆราชมหานิกาย-ธรรมยุต
#พัดยศสมเด็จพระสังฆนายก
#พัดยศสมเด็จพระราชาคณะชั้นเอก-กิตติยศ
#พัดยศพระราชาคณะชั้นเอก-โท-ตรี-จัตวา-กิตติยศ ราชอาณาจักรกัมพูชา

๑.พัดยศ สมเด็จพระอัครมหาสังฆราชธิบดี กิตติอุเทสบัณฑิต เทพ วงศ์ สมเด็จพระสังฆราชคณะมหานิกาย

๒.พัดยศ สมเด็จพระอภิสิริสุคนธามหาสังฆราชาธิบดี กิตติอุเทศบัณฑิต บัว ครี่ สมเด็จพระสังฆราชคณะธรรมยุต

๓.พัดยศ สมเด็จพระมหาสุเมธาธิบดี กิตติอุเทสบัณฑิต นนท์ เเง็ต สมเด็จพระสังฆนายก

๔.พัดยศพระราชาคณะชั้นเอกเเละกิตติยศ

๔.๑ ชั้นเอก มี ๑ รูปคือ สมเด็จพระธรรมลิขิต สมเด็จพระสังฆนายกรองรูปที่๑ สมเด็จพระอธิบดีเถรสภาสงฆ์ (សម្ដេចព្រះអធិបតី ថេរសភាសង្ឃ​)

๔.๒ ชั้นกิตติยศ มี ๑๑ รูปคือ

๑.สมเด็จพระโพธิวงศ์ สมเด็จพระสังฆนายกรองรูปที่๒

๒.สมเด็จพระวันรัต สมเด็จพระสังฆนายกรองรูปที่๓

๓.สมเด็จพระพุฒาจารย์ สมเด็จพระสังฆนายกรองรูปที่๑ คณะธรรมยุต

๔.สมเด็จพระมงคลเทพาจารย์ สมเด็จพระสังฆนายกรองรูปที่๒ คณะธรรมยุต

๕.สมเด็จพระอุดมปัญญา

๖.สมเด็จพระอุดมวงศา

๗.สมเด็จพระอุดมจริยา อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงฆ์สีหนุ

๘.สมเด็จพระมหาอริยวงศ์

๙.สมเด็จพระอุดมมุนี เจีย สำอาง

๑๐.สมเด็จพระพุทธชัยมุนี ฆึม สน ประธานเลขาธิการคณะสังฆนายก

๑๑.สมเด็จพระสากยะมุนี สา เรือน

๕.พัดยศพระราชาคณะชั้นเอก

๖.พัดยศพระราชาคณะชั้นโท

๗.พัดยศพระราชาคณะชั้นตรี

๘.พัดยศพระราชาคณะชั้นจัตวาเเละกิตติยศ

*หมายเหตุ – ๑-๒-๓-๔.๑ ใช้ราชาศัพท์
– ๑-๒-๓ พัดยศพิเศษประดับตราแผ่นดิน

-สามเณรศรราม จันทร์จำรัตร ป. รวบรวมข้อมูล

2018-09-14T11:28:01+00:00