มส.มีมติเสนอพระนาม’สมเด็จสังฆราชองค์ที่ 10′ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เป็นบุคคลสำคัญของโลก

/, ข่าวพุทธศาสนาในอาเซียน/มส.มีมติเสนอพระนาม’สมเด็จสังฆราชองค์ที่ 10′ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เป็นบุคคลสำคัญของโลก

5 ก.ย.61 นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม ในฐานะรองโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า จากการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมได้รับทราบตามที่สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร กรรมการ มส.ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต และผู้อำนวยการมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปภัมภ์ เสนอมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิมหามกุฏฯ ในการเสนอพระนามสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส สมเด็จพระสังฆราชเจ้า สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 10 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นบุคคลสำคัญของโลก ต่อองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) เนื่องในโอกาสครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ ในปี 2564

ดังนั้น เพื่อเป็นการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณที่พระองค์ทรงมีพระคุณูปการทั้งด้านการศาสนา การบริหารการจัดการคณะสงฆ์ และการศึกษาของประเทศชาติ ทรงเป็นผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.) ทรงพัฒนาหลักสูตรนักธรรม ทั้งยังทรงมีพระนิพนธ์ด้านวิชาการทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ปรากฎทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ทางคณะสงฆ์คณะธรรมยุต และมูลนิธิมหามกุฏฯ จึงมีมติในการเสนอพระนามสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรสฯ ขึ้นเป็นบุคคลสำคัญของโลก

“สมเด็จพระวันรัต ยังได้แจ้งต่อ มส.ด้วยว่า ได้มีการแจ้งเรื่องดังกล่าวไปยังนายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา และทางนายชัยพฤกษ์ ได้ประสานสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ได้รับทราบแล้ว ทางคณะกรรมการแห่งชาติฯ แนะนำว่าควรมีการจัดทำข้อมูลประกอบการพิจารณาเสนอมายังคณะกรรมการแห่งชาติฯภายในเดือน ก.ย.นี้ จากนั้นทางคณะกรรมการแห่งชาติฯ จะมอบแบบฟอร์มการเสนอพระนามเข้ารับการพิจารณาเป็นภาษาอังกฤษ และกำหนดให้ยื่นแบบฟอร์มในเดือน พ.ย.2561 ก่อนที่คณะกรรมการแห่งชาติฯ จะพิจารณา เพื่อเสนอต่อยูเนสโกในเดือน ม.ค.2562 และเดือน ต.ค.-พ.ย.2562 ทางยูเนสโกจะประกาศรายชื่อบุคคลสำคัญของโลก และตารางเหตุการณ์สำคัญของโลกที่สมควรเฉลิมฉลองประจำปี พ.ศ.2563-2564 โดยขณะนี้ทางสมเด็จพระวันรัต ได้มีการจัดตั้งคณะทำงานในการรวบรวมข้อมูลเสนอพระนามสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรสฯ แล้ว” นายสิปป์บวร กล่าว

2018-09-14T11:27:46+00:00