ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัยนำเสนอผลงานวิชาการต่างประเทศ

/, ข่าวมจร & อาเซียน, ข่าวศูนย์อาเซียนศึกษา, ข่าวส่วนงานวิจัย/ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัยนำเสนอผลงานวิชาการต่างประเทศ

ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร ขอเชิญชวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และผู้สนใจ ส่งบทคัดย่อบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเข้าร่วมนำเสนอผลงานที่ Thủ Dầu Một University, [https://tdmu.edu.vn/] Thu Dau Mot City, Binh Duong Province, VietNam ในหัวข้อเรื่อง The International Annual Conference on South East Vietnam Outlook 2018, “Developing high quality human resource: Asian Experience and Lesson learned for Ho Chi Minh metropolitan area” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 7-8 ธันวาคม 2561 นี้ มีหัวข้อเกี่ยวกับ การศึกษา เศรษฐศาสตร์ สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม การเมืองการปกครอง และวิทยาศาสตร์ สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ ดร.ลำพอง กลมกูล โทร. 092-2511212 ท่านสามารถส่งบทคัดย่อและประวัติอย่างย่อเป็นภาษาอังกฤษได้ที่ E-mail: research.mcu@gmail.com [ภายในวันศุกร์ 25 กันยายน 2561]

2018-09-19T06:15:49+00:00