ข่าวการศึกษาอาเซียน

/ข่าวการศึกษาอาเซียน

กลุ่มยุวสงฆ์อาเซียนสร้างพื้นที่การเรียนรู้เพื่อประชาคมอาเซียนสันติสุข

2018-10-16T04:55:56+00:00

ศูนย์อาเซียนศึกษา : กลุ่มยุวสงฆ์อาเซียนสร้างพื้นที่การเรียนรู้เพื่อประชาคมอาเซียนสันติสุข นับเป็นครั้งที่ ๕ แล้วที่พระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจของศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ภายใต้โครงการนิสิตปฏิบัติศาสนกิจของมหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์การสร้างความร่วมมือด้านศาสนา ภาษา และศิลปวัฒนธรรมอาเซียนของศูนย์อาเซียนศึกษา ที่มุ่งผลักดันให้ศูนย์อาเซียนศึกษาเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชาคมอาเซียน ได้ลงพื้นที่ในเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร ทำกิจกรรมร่วมกับกลุ่มเเรงงานพม่า ที่มีเครือข่ายนิสิตอาเซียนกลุ่มชาติพันธ์ปะโอประสานความร่วมมือให้มีกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมา ศูนย์อาเซียนศึกษาและเครือข่ายนิสิตอาเซียน มจร ได้จัดกิจกรรมร่วมกันมาแล้ว เช่น กิจกรรมประเพณีทำบุญชาวปะโอ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทยกิจกรรม ASEAN Share และกิจกรรมครั้งใหญ่ที่รวมชาวปะโอมากที่สุดคือกิจกรรมวันชาติของชาวปะโอ ซึ่งจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อรำลึกวีรชนและบรรพบุรุษของชาวปะโอ พระธนผล วรสีหพโล นิสิตผู้ทำงานในพื้นที่ กล่าวว่า ตนได้รับเมตตาจากพระราชวรเมธี รศ. ดร. ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษาให้ปฏิบัติศาสนกิจในฐานะนิสิตของมหาวิทยาลัยที่ศูนย์อาเซียนศึกษา เป็นระยะเวลา ๑ ปีการศึกษา ทั้งนี้ เมื่อเข้ามาปฏิบัติงานก็ได้รับมอบหมายจาก พระมหาสมพงษ์ สนฺตจิตฺโต, ดร. ผู้อำนวยการส่วนงานบริหารให้ประสานงานเครือข่ายนิสิตอาเซียนทำให้ได้มีโอกาสลงพื้นที่พบปะกับผู้คนมากมายที่มาจากหลากหลายชาติพันธ์ไม่ว่าจะเป็น จีน พม่า ลาว กัมพูชา ในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทย จึงเกิดความคิดที่จะกิจกรรมร่วมกับตัวเเทนของกลุ่มชาติพันธ์ต่างๆขึ้น จากกิจกรรมเล็กๆก็กลายเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ โดยใช้พื้นที่แคมป์หรือที่พักของชาวแรงงานห้องหนึ่งจัดเป็นห้องเรียน ห้องประชุม มีหนังสือภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ห้องพระสำหรับใช้ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาด้วย เป็นพื้นที่เล็กๆแต่เต็มไปด้วยความกระตือรือร้น การเรียนรู้ พระธนผล กล่าวทิ้งท้ายว่า ตนได้เห็นการเป็นแบ่งปัน การใช้ชีวิตในอีกมุมหนึ่ง วัฒนธรรม เป็นสิ่งน่าชื่นชมอย่างยิ่ง ด้าน Ashin Sandana ตัวเเทนผู้ประสานงานนิสิตชาวปะโอ ระบุว่า การทำงานร่วมกับศูนย์อาเซียนศึกษาที่ผ่านมาเป็นโอกาสที่ดีสำหรับชาวแรงงานทุกคน ในอนาคตได้วางแผนกิจกรรมไว้หลายโครงการ เพื่อจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวแรงงานพม่าที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและในเขตบางบอนให้มากขึ้น และขอขอบคุณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและศูนย์อาเซียนศึกษา เป็นอย่างสูงที่ให้ความอนุเคราะห์และร่วมมือในกิจกรรมของกลุ่มด้วยดีเสมอมา --- ข่าว :ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร รายงาน : พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที ภาพ : Ashin Sandana  

กลุ่มยุวสงฆ์อาเซียนสร้างพื้นที่การเรียนรู้เพื่อประชาคมอาเซียนสันติสุข 2018-10-16T04:55:56+00:00

Vice- Director to ASC as a delegate of Thailand Supreme Sangha visiting Vietnam

2018-10-08T05:34:00+00:00

Vietnam- 30 September to 5 October 2018 – At the invitation by Vietnam Government and Thailand Supreme Sangha Council designated Phra Srithawatchamedhi, For an acting director to ASEAN Studies Centre as a delegate to Vietnam Buddhist University,Tam Bao temple and Buddhist Assoc of Kien Giang province, South Vietnam at Hochimin. An unofficial meeting was held and finished at 8 pm and followed by the monks blessing to the accommodation host owner of Victory hotel. On 3 October 2018, to perform chanting in the dedication of merit to the late President Tran Dao Quang and general secretary of communist party Mr. Do [...]

Vice- Director to ASC as a delegate of Thailand Supreme Sangha visiting Vietnam 2018-10-08T05:34:00+00:00

พระมหาสมพงษ์ สนฺตจิตฺโต, ดร. ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร ศูนย์อาเซียนศึกาษา เป็นประธานการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) งานวิจัยดุษฎีนิพนธ์

2018-10-08T05:19:18+00:00

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2561 พระมหาสมพงษ์ สนฺตจิตฺโต, ดร. ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร ศูนย์อาเซียนศึกาษา เป็นประธานการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) งานวิจัยดุษฎีนิพนธ์ ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที รายงาน

พระมหาสมพงษ์ สนฺตจิตฺโต, ดร. ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร ศูนย์อาเซียนศึกาษา เป็นประธานการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) งานวิจัยดุษฎีนิพนธ์ 2018-10-08T05:19:18+00:00

MCU For AEC, For Unity and Peace

2018-09-25T07:17:50+00:00

Dhamma Sunday School and Basic Thai language were conducted on September 23, 2018. Spearheaded by 3 intern students under MCU Student Internship Program, ASEAN Studies Centre, 30 ASEAN immigrant workers participated in the short courses in Bang Bon District, Bangkok, Thailand. .... News: ASEAN & Education & Buddhism Reported by: Ethan Stofford Photo by: Phra Thanaphol Warasihapalo and Phramaha Wachara Soma

MCU For AEC, For Unity and Peace 2018-09-25T07:17:50+00:00

International MCU ASEAN Student Network Meeting on ASEAN Youth Leadership on Thursday, September 20, 2018.

2018-09-20T09:13:13+00:00

ASEAN Studies Centre holds an official meeting for the 1st International MCU ASEAN Student Network Meeting on ASEAN Youth Leadership, from 4:00 - 5:00 pm at 4th Floor, Peace Room, Mahachulalongkronrajavidayalaya University. It is an annual event bringing together MCU students and international students, as well as staff, to learn, exchange ideas, innovate and collaborate to support the young student in their personal and professional development. The meeting seeks to complement students’ study experiences by opening up a rare opportunity to ask the important questions of who, what, how and why of life and work. Topics include establishing the purpose and [...]

International MCU ASEAN Student Network Meeting on ASEAN Youth Leadership on Thursday, September 20, 2018. 2018-09-20T09:13:13+00:00

ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัยนำเสนอผลงานวิชาการต่างประเทศ

2018-09-19T06:15:49+00:00

ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร ขอเชิญชวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และผู้สนใจ ส่งบทคัดย่อบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเข้าร่วมนำเสนอผลงานที่ Thủ Dầu Một University, [https://tdmu.edu.vn/] Thu Dau Mot City, Binh Duong Province, VietNam ในหัวข้อเรื่อง The International Annual Conference on South East Vietnam Outlook 2018, "Developing high quality human resource: Asian Experience and Lesson learned for Ho Chi Minh metropolitan area" ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 7-8 ธันวาคม 2561 นี้ มีหัวข้อเกี่ยวกับ การศึกษา เศรษฐศาสตร์ สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม การเมืองการปกครอง และวิทยาศาสตร์ สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ ดร.ลำพอง กลมกูล โทร. 092-2511212 ท่านสามารถส่งบทคัดย่อและประวัติอย่างย่อเป็นภาษาอังกฤษได้ที่ E-mail: research.mcu@gmail.com [ภายในวันศุกร์ 25 กันยายน 2561]

ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัยนำเสนอผลงานวิชาการต่างประเทศ 2018-09-19T06:15:49+00:00

High-level Religious Leaders’ Conference for Alliance of Religions at Inch’ŏn South Korea on 18th Sept 2018

2018-09-18T10:00:45+00:00

Prof. Dr. Phra Rajpariyattikavi, the rector of Mahachulalongkronrajavidayalaya University has designated Phra Rajavaramedhi, Dr.,vice - rector for administration and Phra Srithawatchamedhi,vice- director of ASEAN Studies Centre as representative in attending the 4th Annual Commemoration of September 18th World Alliance of Religious's Peace Summit : International Conference on Heavenly Culture, World peace, Restoration of Light (HWWPL) in Seoul, Republic of Korea. รายงานการปฏิบัติศาสนกิจต่างประเทศ ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ พระราชวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เดินทางพร้อมด้วยพระศรีธวัชเมธี รองผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา เป็นผู้แทนองค์อธิการและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมงานสัมมนานานาชาติ Heavenly Culture, World peace, Restoration of Light (HWWPL) ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้   ข่าว: ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รายงาน: พระธนผล วรสีหพโล และพระมหาวัชระ โสมา ภาพ : พระศรีธวัชเมธี ภาษาอังกฤษ [...]

High-level Religious Leaders’ Conference for Alliance of Religions at Inch’ŏn South Korea on 18th Sept 2018 2018-09-18T10:00:45+00:00

Speech Contest on 79th Anniversary Celebration to honor Ven. Ottama : The Light of Asia by MCU-ASEAN Student Network

2018-09-11T02:50:36+00:00

Speech Contest on 79th Anniversary Celebration of Ven Ottama : The Light of Asia by MCU-ASEAN Student Network The 79th Anniversary Celebration of The Most. Ven. Ottama, The Light of Asia, The Pioneer Sayadaw of Myanmar Independence Struggles conducted by Arakan Student Monks Association (A.S.M.A) at Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Thailand on 08 September 2018 (Saturday). The representative of all ethics including Burmese particularly took part in the Ceremony. The pamphlet of Ven Ottama’s honorable biography was contributed to all attendees. President of A.S.M.A warmly welcomed all the representatives of Invited ethnics : (1) Mon Buddhist Students Society M C U. (2) Myanmar Monk Students [...]

Speech Contest on 79th Anniversary Celebration to honor Ven. Ottama : The Light of Asia by MCU-ASEAN Student Network 2018-09-11T02:50:36+00:00

คณะสงฆ์วัดญาณเวศกวัน โดยมีพระมงคลธีรคุณ เป็นประธาน ร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีอาเซียน

2018-09-10T09:57:24+00:00

ในความเมตตาของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม และคณะสงฆ์วัดญาณเวศกวัน โดยมีพระมงคลธีรคุณ เป็นประธาน ร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าไตรจีวร บริขาร ทุนการศึกษาหนังสืออุปกรณ์การเรียน และปัจจัยอื่นๆอันสมควรแก่สมณบริโภคให้กับสามเณร 600 รูป ในโครงการกฐินอาเซียนสามัคคีของศูนย์อาเซียนศึกษา ทอดถวาย ณ วัดผาโอ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม ถึง 4 พฤศจิกายน 2561 ___ โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม : กฐินอาเซียนสามัคคี ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร มูลนิธิสุวรรณโคมคำ ผู้ประสานงาน : พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที โทร. 063-8893547, พระมหาวัชระ โสมา โทร 0990063449. ติดต่อร่วมบุญด้วยกันได้นะครับ

คณะสงฆ์วัดญาณเวศกวัน โดยมีพระมงคลธีรคุณ เป็นประธาน ร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีอาเซียน 2018-09-10T09:57:24+00:00

ผู้แทนม.สงฆ์”มจร”เข้าร่วมประชุมผู้นำสันติภาพโลกที่กรุงโซล

2018-09-11T02:57:17+00:00

ผู้แทนม.สงฆ์"มจร"เข้าร่วมประชุมผู้นำสันติภาพโลกที่กรุงโซล วันที่ 29 ส.ค.2561 พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที  ศูนย์อาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) เปิดเผยว่า พระมหาสมพงษ์ สนฺตจิตฺโต ,ดร. ผอ.ส่วนงานบริหารศูนย์อาเซียนศึกษา และพระมหาประยูร โชติวโร ผอ.กองกิจการนิสิต เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ เข้าร่วมประชุมร่วมกับองค์กรสหพันธ์สันติภาพสากล (Universal Peace Federation) องค์กรที่ปรึกษาพิเศษคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (UN) ในหัวข้อหลักของการประชุม " The International Leadership Conference" ที่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ทั้งนี้มีตัวแทนจากสมาชิกสภาผู้แทนราฐษฎร และผู้นำศาสนาต่างๆ เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลก ทั้งนี้พระวิเทศปุญญาภรณ์ หรือเจ้าคุณสวีเดน เจ้าอาวาสวัดพุทธาราม ประเทศสวีเดน ที่เข้าร่วมประชุมด้วยเปิดเผยว่า ได้เข้าร่วมประชุมผู้นำสันติภาพ  ที่กรุงโชลประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 26-30 ส.ค.  โดยเช้าวันที่ 28 ส.ค. ก่อนการบรรยายจะเริ่มขึ้นได้รับนิมนต์ให้บรรยายนำด้านจิตวิญญาณโดยได้นำหลักวิปัสสนาและเมตตาภาวนาให้ผู้นำทุกศาสนาได้ปฏิบัติและผู้นำจากทั่วโลกหลับตาสงบบำเพ็ญวิปัสสนา เป็นที่ประทับใจของที่ประชุมจนได้รับเสียงอนุโมทนาปรบมือกึกก้องห้องประชุม "นับว่าเป็นการนำพระพุทธศาสนาสู่การยอมรับในเวทีโลกในครั้งนี้ เมื่อบรรยายเสร็จ ประธานสันติภาพสากล Dr.Thomas G.Walsh.Chairman, UPF Internationalได้ยืนขึ้นและกล่าวยกย่องและกล่าวขอบคุณที่อาตมาได้สร้างพลังสันติภาพและนำความสงบมาสู่จิตใจของผู้นำที่มาจากร้อยกว่าประเทศทั่วโลก"  พระวิเทศปุญญาภรณ์กล่าว ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าคุณสวีเดนนั้นเป็นพระหนุ่มที่ทำงานสันติภาพมาเป็นเวลานาน ร่วมกับองค์กรสันติภาพสากลจนได้รับรางวัลสันติภาพ และรางวัลอื่นหลายรางวัล ปัจจุบันตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพุทธาราม ประเทศสวีเดน และเป็นเลขานุการสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปสมัยที่2 ล่าสุดได้รับเลือกให้เป็นประธานจัดงานมอบรางวัลสันติภาพเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ณ สตอกโฮล์ม ชิตตี้ฮอล ประเทศสวีเดน และจะเป็นประธานจัดงานสันติภาพที่สวีเดนอีกในปี2562/2019    

ผู้แทนม.สงฆ์”มจร”เข้าร่วมประชุมผู้นำสันติภาพโลกที่กรุงโซล 2018-09-11T02:57:17+00:00