Contact information

ASEAN Studies Centre MCU มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170

Call Now.

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 ดร.ลำพอง กลมกูล ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมโครงการส่งเสริมสุขภาพ และศักยภาพบุคลากรการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายคฤหัสถ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ 12 โดยมี รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม [รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป] เป็นประธาน พร้อมผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ฝ่ายคฤหัสถ์) ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 401 อาคารสำนักงานอธิการบดี เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดแข่งขันกีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ 12 “มหาจุฬาไดโนเกมส์”

ในปีนี้ มจร วิทยาเขตขอนแก่น เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน กำหนดจัดขึ้นวันที่ 23 -25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ที่สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
———
ขอบคุณที่มาภาพ Mcu Tv-Channel