การประชุมคณะกรรมการจัดทำวิดีโอประชาสัมพันธ์สถาบันภาษา

just in : วันอังคารที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ พระมหาจีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ,ผศ.ดร. รองผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา มอบหมายให้ พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาทีร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดทำวิดีโอประชาสัมพันธ์สถาบันภาษาเพื่อรองรับการประชุมวันวิสาขบูชาโลกและสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนพระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ โดยมี พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันภาษาเป็นประธาน ณ ห้องประชุมสถาบันภาษา อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ข่าว : ศูนย์อาเซียนศึกษา

admin

admin

Translate »