โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับพระวิปัสสนาจารย์ รุ่นที่ 3/2563

Just in : 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 สถาบันวิปัสสนาธุระร่วมกับสถาบันภาษา มจร ได้มีการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับพระวิปัสสนาจารย์ รุ่นที่ 3/2563

            ในการนี้ มีผู้เข้าสอบสัมภาษณ์จำนวน 19 รูป/คน โดยได้รับเมตตาจาก พระครูศรีสิทธิบัณฑิต, ดร. ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล เป็นประธานกรรมการสอบสัมภาษณ์ พระมหาสมพงษ์ สนฺตจิตฺโต, ดร. รองผู้อำนวยการสถาบันภาษาฝ่ายวิชาการ เป็นกรรมการ และพระมหาจีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ, ผศ.ดร. รองผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ

 

ข่าว : ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร

รายงาน : พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที

admin

admin

Translate »