ตลาดเช้าหลวงพระบาง

สะบายดีหลวงพระบาง
หลวงพระบางเป็นเมืองมรดกโลก ที่ส่วนสำคัญต่อการท่องเที่ยวทั้งเป็นอุตสาหกรรมและแหล่งรายได้หลักของหลวงพระบาง ที่มีเอกลักษณ์ในเรื่องธรรมชาติ ความสงบ วิถีทางวัฒนธรรมทางศาสนา ประเพณี และวัตถุทางศาสนากับการท่องเที่ยว ที่สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายและวัฒนธรรมในการดำเนินชีวิตที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์และการจัดวางทางประวัติศาสตร์ที่เหมาะสม
ตลาดคือพื้นที่ที่สำคัญที่สุดของผู้คนทุกกลุ่ม ทุกชนชั้น ตลอดถึงเครือข่ายพ่อค้าวาณิชจากนานาประเทศในภูมิภาคที่เดินทางข้ามพรมแดนเพื่อการค้า ตลาดจึงกลายเป็นพื้นที่ของการกินอยู่และบ่งบอกถึงชีวิตผู้คนได้ชัดเจนที่สุด เหตุนี้จึงทำให้ตลาดเช้าหลวงพระบางกลายเป็น landmark ที่สำคัญแห่งหนึ่งของเอเชีย
II ข้อมูลจากงานวิชาการ
  (1) Buddhisaro, P. R., Thangto, P., Klomkul, L. (2021). การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและศาสนาในประเทศอาเซียน: กรณีศึกษาหลวงพระ บาง สปป. ลาว. The Journal of Institute of Trainer Monk Development, 2(1), 106-128.
  (2) Jetsadachaiyut, P., Sermcheep, A. (2021). “ไค” พืชภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การกลายเป็นอาหารอัตลักษณ์ในเมืองมรดกโลกหลวงพระบางและผล กระทบจากการพัฒนา. Academic Journal of Humanities and Social Sciences Burapha University, 29(2), 135-159.
  (3) วัชราภรณ์ สรุภี, ฉลองศรี พิมลสมพงศ์. (2017). การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแบบเนิบช้าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กรณีศึกษาเมืองน่าน ประเทศไทยและเมืองหลวงพระบางประเทศ สปป. ลาว. JOURNAL OF SOUTHERN TECHNOLOGY, 10(1), 1-9.
___
Facebook : Mcu Asean
Twitter : ascmcu
IG: ascmcu

Ethan Stofford

Translate »