กิจกรรมบรรยายวิชาการสาธารณะเรื่อง ไตดำ: รากเหง้าสังคมไทยและวัฒนธรรมอาเซียน

Just in : วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ศูนย์อาเซียนศึกษาร่วมกับภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มจร จัดกิจกรรมบรรยายวิชาการสาธารณะเรื่อง ไตดำ: รากเหง้าสังคมไทยและวัฒนธรรมอาเซียน โดยมี รศ.ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร ,รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา วิเทศสัมพันธ์ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม I-Mind อาคารพระพรหมบัณฑิต วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ
ข่าว : ศูนย์อาเซียนศึกษา

Ethan Stofford

Translate »