— ระบบจัดการสารสนเทศ 2018-09-15T09:06:57+00:00


ระบบจัดการสารสนเทศส่วนงานบริหาร

ระบบจัดเก็บหนังสือเข้า

ระบบจัดเก็บหนังสือออก

ระบบจัดการเงิน งบประมาณ

ระบบจัดการวัสดุ และครุภัณฑ์

ระบบจัดการวารการประชุม

ระบบจัดการโครงการ & กิจกรรม

ระบบจัดการเดินทาง-ประเทศอาเซียน

ระบบฐานข้อมูลติดต่อ

ระบบจัดการเครือข่าย & MOU

ระบบจัดการแผน

ระบบจัดการ QA

ระบบจัดการ KM

ระบบจัดการ RM

ระบบจัดการผลงานของบุคคล-ส่วนงานบริหาร

ระบบจัดทำหลักสูตรระยะสั้น