Welcome To WP Contacts

39 Total Entries
ID รหัส ชื่อโครงการ & กิจกรรม ปี วัตถุประสงค์ เริ่ม-สิ้นสุด (วัน-เดือน-ปี) สถานที่ ผู้รับผิดชอบ จำนวน ส่วนงาน งบประมาณ ตัวชี้วัด ตรวจสอบแล้ว Files สถานะ
39 โครงการพัฒนาเครือข่ายด้านอาเซียนศึกษา (Network of ASEAN Studies) โปรดระบุ ส่วนงานบริหาร ส่วนงานบริหาร
ระยะวางแผนโครงการ (Project Planning)
38 พิธีรับพระบัญชา โปรดระบุ 17-08-61
โปรดระบุ
37 วันบุรพาจารย์และวันการจัดการความรู้ ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันพุธที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โปรดระบุ 18-07-61
โปรดระบุ
36 สภามหาวิทยาลัย มจร ตั้งอธิการบดีรูปใหม่ พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. โปรดระบุ 24-08-61
โปรดระบุ
35 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และพิธีสามีจิกรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ณ อาคารหอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา โปรดระบุ 07-08-61
โปรดระบุ
34 วันบูรพาจารย์ & KM Day โปรดระบุ 18-07-61 หอประชุม มวก ส่วนงานบริหาร
...
โปรดระบุ
33 ประกันคุณภาพการศึกษาประจำปี 2560 โปรดระบุ 18-07-61 ส่วนงานบริหาร ส่วนงานบริหาร
...
โปรดระบุ
32 หลักสูตรระยะสั้นพุทธอาเซียนศึกษา โปรดระบุ
โปรดระบุ
31 โครงการผลิตตำราและฐานข้อมูลทางวิชาการและการวิจัยทางด้านพระพุทธศาสนาในอาเซียน ศูนยอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ 2559 ศูนย์อาเซียน มจร
...
ระยะดำเนินโครงการ (Project Execution)
30 โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพื่อความก้าวหน้าในประชาคมอาเซียน 2559 ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร
ระยะปิดโครงการ (Project Closing)
29 โครงการผลิตตำราและฐานข้อมูลทางวิชาการและการวิจัยทางด้านพระพุทธศาสนาในอาเซียน 2559 ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร
ระยะปิดโครงการ (Project Closing)
28 โครงการวารสารพุทธอาเซียนศึกษา 2559 ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร
โปรดระบุ
27 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการเขียนบทความวิชาการสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ระยะที่ ๑ วันที่ ๕-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙(ภาษาไทย) ระยะที่ ๒ วันที่ ๑๕-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙(ภาษาอังกฤษ) 2559 ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร
ระยะปิดโครงการ (Project Closing)
26 โครงการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง 2562 ส่วนงานบริหาร
ระยะเริ่มต้นโครงการ (Project Initiation)
25 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ 2562 ส่วนงานบริหาร
ระยะเริ่มต้นโครงการ (Project Initiation)
24 โครงการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ในองค์กร ศูนย์อาเซียนศึกษา (KM) 2562
ระยะเริ่มต้นโครงการ (Project Initiation)
23 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา โปรดระบุ ส่วนงานบริหาร
ระยะเริ่มต้นโครงการ (Project Initiation)
22 โครงการฝึกอบรมบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน การเงิน บัญชี และพัสดุ 2562
ระยะปิดโครงการ (Project Closing)
21 โครงการจัดทำแผนการเงินและงบประมาณ ประจำปี 2562
ระยะเริ่มต้นโครงการ (Project Initiation)
20 โครงการจัดทำแผนแม่บทศูนย์อาเซียนศึกษา 2565-2569 2564
ระยะเริ่มต้นโครงการ (Project Initiation)
19 โครงการจัดทำห้องพุทธศิลป์ โปรดระบุ ส่วนงานบริหาร
ระยะเริ่มต้นโครงการ (Project Initiation)
18 โครงการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN English Camp) โปรดระบุ ส่วนงานบริหาร
ระยะเริ่มต้นโครงการ (Project Initiation)
17 โครงการจัดทำวารสาร “พุทธอาเซียนศึกษา (ศูนย์อาเซียนศึกษา)” 2562 ส่วนงานบริหาร
ระยะเริ่มต้นโครงการ (Project Initiation)
16 โครงการจัดทำหลักสูตรการเขียนเชิงสร้างสรรค์ เทคนิคการเขียนวิทยานิพนธ์ และบทความทางวิชาการ 2562 2562 ส่วนงานบริหาร
ระยะเริ่มต้นโครงการ (Project Initiation)
15 โครงการอธิการบดีเยี่ยมเยี่ยนศิษย์เก่าอาเซียน 2562 ส่วนงานบริหาร
ระยะเริ่มต้นโครงการ (Project Initiation)
14 โครงการพัฒนาห้องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศพุทธอาเซียนศึกษา 2562
ระยะเริ่มต้นโครงการ (Project Initiation)
13 โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณศูนย์อาเซียนศึกษา 2562
ระยะเริ่มต้นโครงการ (Project Initiation)
12 โครงการผลิตและพัฒนาฐานความรู้อาเซียนศึกษา 2562
ระยะเริ่มต้นโครงการ (Project Initiation)
11 โครงการเผยแพร่พุทธอาเซียนศึกษาทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ MCU TV 2562
ระยะเริ่มต้นโครงการ (Project Initiation)
10 โครงการ ASEAN Cultural Day 2562 มจร วังน้อย ส่วนงานบริหาร
ระยะเริ่มต้นโครงการ (Project Initiation)
9 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกับการพัฒนานักศึกษาอาเซียน สู่แรงงานข้ามชาติมาตรฐานวิชาชีพ 2563 โปรดระบุ ส่วนงานบริหาร
ระยะเริ่มต้นโครงการ (Project Initiation)
8 โครงการสร้างความร่วมมือทางการวิชาการ (MOU) 2562 2562 ส่วนงานบริหาร
โปรดระบุ
7 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลส่วนงานบริหารศูนย์อาเซียนศึกษา 2562 2562 ส่วนงานบริหาร
ระยะปิดโครงการ (Project Closing)
6 โครงการครูอาสาสมัครชาวต่างประเทศช่วยสอนภาษาอังกฤษ (Foreign Volunteer Assisting English Class) 2562 2562 10
ระยะเริ่มต้นโครงการ (Project Initiation)
5 โครงการเสวนาพุทธอาเซียน 2561 50 ส่วนงานบริหาร
ระยะปิดโครงการ (Project Closing)
4 กิจกรรม เรียนถ่ายรูปเบื้องต้น 2561 ตึกอาคารเรียนรวม พระมหาสมพงษ์ สนฺตจิตฺโต,ดร. 50 บริหาร - free -
...
ระยะวางแผนโครงการ (Project Planning)
3 กิจกรรมมอบทุนการศึกษา แด่นิสิตอาเซียน 2561 1.เพื่อสนับสนุนนิสิตด้านทุนทรัพย์ -10-01-18 มหาจุฬา วังน้อย และมูลนิธิสุวรรณโคมคำ พระมหาสมพงษ์ สนฺตจิตฺโต 31 ทุน ส่วนงานบริหาร 50000
...
ระยะปิดโครงการ (Project Closing)
2 รายงานประจำปี โปรดระบุ Jim บริหาร
ระยะเริ่มต้นโครงการ (Project Initiation)
1 โครงการการเขียนบทความวิชาการอาเซียน ๔.๐ (ภาคไทย และอังกฤษ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 2561 มจร วังน้อย + สิงคโปร์ พม.สมพงษ์ สนฺตจิตฺโต 75 ส่วนงานบริหาร
ระยะดำเนินโครงการ (Project Execution)
Previous 1 Next