ศูนย์อาเซียนศึกษาร่วมกับเครือข่ายนิสิตอาเซียนจัดอบรมหลักสูตรภาษาไทยพื้นฐานและสอนธรรมะวันอาทิตย์ ( Dhamma On Sunday) ให้แก่แรงงานชาวต่างชาติ

ศูนย์อาเซียนศึกษา ร่วมกับเครือข่ายนิสิตอาเซียนจัดอบรมหลักสูตรภาษาไทยพื้นฐานและสอนธรรมะวันอาทิตย์ ( Dhamma On Sunday) ให้แก่แรงงานชาวพม่าเพื่อส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เข้าถึงระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ ส่งเสริมให้นิสิตเรียนรู้พหุวัฒนธรรม ลดความท้าทายด้านสังคมวัฒนธรรมให้ทุกประเทศมีความภูมิใจในการเป็นพลเมืองอาเซียน (ASEAN Citizenship) ซึ่งสนองวิสัยทัศน์อาเซียนด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community :ASCC) ที่ต้องมุ่งลดช่องว่างการพัฒนา

พระธนผล วรสีหพโล นิสิตปฏิบัติศาสนกิจที่ลงพื้นที่ กล่าวว่า ตนเองเป็นนิสิตปฏิบัติศาสนกิจของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปฏิบัติงานที่ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร ร่วมกับเพื่อนๆอีก 3 รูป/คน แต่ละคนได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานที่ต่างกันตามความถนัดและความสนใจ ซึ่งตนเองได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษาให้เป็นผู้ประสานงานกับเครือข่ายนิสิตซึ่งมีมากถึง 10 เครือข่ายจากประเทศใน CLMV การทำงานร่วมกับกลุ่มเครือข่ายนิสิตได้ทำให้เรียนรู้พหุวัฒนธรรมจากหน่วยเล็กๆ แม้จะไม่ใช่ทั้งหมดแต่การรักษาอัตลักษณ์ตัวตนในอีกพื้นที่หนึ่งซึ่งไม่ใช่ homeland หรือถิ่นฐานบ้านเกิดเป็นสิ่งที่น่าชื่นชม เช่น การทำบุญในพระพุทธศาสนาของชาวปะโอ ในด้านพิธีกรรมได้เห็นความตั้งใจอย่างมั่นคงของชาวบ้านที่ไม่มีสิ่งใดผสม มันคือความงดงามที่ได้สัมผัส และท่านยังสอนธรรมะทั้งพุทธประวัติ ธรรมะ คล้ายๆกับโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ของไทย

สำหรับท่านเป็นเรื่องน่าชื่นชมที่คนเหล่านี้ทำงานเป็นแรงงาน เมื่อว่างเว้นจากการทำงาน ” วัด” กับ “พระ” คือสิ่งหล่อหลอมและรวมจิตใจของพวกเขา

ส่วนนางสาวสุมาลี คงคา นิสิตคณะพุทธศาสตร์สาขาวิชาปรัชญา เป็นนักศึกษาที่โอนหน่วยกิตจากวิทยาลัยอาชีวจุลมณี ศรีษะเกษ ปัจจุบันเป็นนิสิตปี 3 ของ มจร กล่าวว่า ตนเองฝึกงานในศูนย์อาเซียนศึกษามา 2 ปีโดยอาจารย์แม่ชีระเบียบ ถิรญาณีแนะนำให้มาช่วยงานด้านเอกสาร และเป็นผู้ช่วยพระอาจารย์ในการบันทึกการประชุม กระทั่งปีนี้พระอาจารย์มอบหมายให้ช่วยสอนภาษาไทยเบื้องต้นให้กับพระนิสิต จนได้ร่วมลงพื้นที่กับพระอาจารย์ธนผล วรสีหพโล ทำให้ตนเองได้ฝึกฝนและเรียนรู้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ในช่วงแรกรู้สึกว่าลำบากแต่พอผ่านไปได้ระยะหนึ่ง ได้เห็นความตั้งใจของกลุ่มชาวแรงงาน มาเรียนไม่ขาด และมีความมุ่งมั่นมากๆ ตรงนี้ทำให้เราต้องเตรียมตัวเองด้วย ตนเองหวังว่าสิ่งเล็กๆที่ทำจะส่งผลและประโยชน์ในอนาคตต่อไป

ทั้งนี้ นิสิตทั้งสองกล่าวว่าโครงการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิต มจร ซึ่งดำเนินการโดยกองกิจการนิสิต เป็นโครงการที่ดีที่จะช่วยให้นิสิตได้ฝึกประสบการณ์ใหม่ๆ และขอบคุณศูนย์อาเซียนศึกษาที่สนับสนุนให้นิสิตได้ทำกิจกรรมดีๆเช่นนี้

พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที
ศูนย์อาเซียนศึกษา
รายงาน

[fusion_gallery image_ids=”2492,2493,2494,2495,2496,2497,2498,2499,,,,,,,,,2491″ layout=”grid” picture_size=”fixed” columns=”” column_spacing=”10″ hover_type=”” lightbox=”yes” lightbox_content=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””][/fusion_gallery]

admin

admin

Translate »