MCU-ASC: Learning Centre of Buddhism and Multicultural in ASEAN Community

MCU-ASC: Learning Centre of Buddhism and Multicultural in ASEAN Community

ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร ร่วมกับเครือข่ายนิสิตอาเซียนกลุ่มชาติพันธ์ชาวปะโอได้ส่งพระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ๒ รูป คือ พระธนผล วรสีหพโล และพระมหาวัชระ โสมา ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีชุมชนแรงงานชาวพม่าอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยเพื่อเปิดมุมมองในการศึกษาพหุวัฒนธรรมอาเซียนจากมุมล่างและเสนอมุมองอาเซียนในอีกมิติร่วมกับพี่น้องแรงงานชาวปะโอและพระสงฆ์ชาวปะโอซึ่งบางส่วนเป็นพระนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระนิสิตนอกจากทำหน้าที่ศึกษาเล่าเรียนในระดับอุดมศึกษายังทำหน้าที่อนุเคราะห์ชาวโลก(พหุชนหิตาย โลกานุกมฺปาย) อันเป็นการทำกิจของสมณะให้บริบูรณ์ตามพุทธดำรัส

ทั้งนี้ พระนิสิตได้ทำกิจกรรมร่วมกับกลุ่มชาวแรงงานที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว อาทิ การทำบุญตักบาตรตามประเพณีชาวปะโอและการอบรมภาษาอังกฤษและภาษาไทยเบื้องต้นซึ่งจัดขึ้นทุกวันอาทิตย์ อันเป็นการส่งเสริมวิสัยทัศน์อาเซียนด้านการพัฒนามนุษย์ โดยให้ประชากรสามารถเข้าถึงโอกาสในการพัฒนาด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษา การเรียนรู้ตลอดชีวิต การฝึกอบรม เป็นต้น

ตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาศูนย์อาเซียนศึกษา มจร จัดโครงการนำร่อง(pilot project) ร่วมกับเครือข่ายนิสิตอาเซียน (MCU-ASEAN Student Network) เป็นระยะ มากกว่า 5 โครงการมีการประชุมเพื่อหารือความร่วมมือและเสนอแนวทางการดำเนินการกิจกรรม/โครงการต่างๆร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ

ในปีนี้ประชาคมอาเซียนฉลองการก่อตั้ง 51 ปีความร่วมมือแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และการเตรียมความพร้อมการเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทย ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร จึงขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมต่างๆให้ปรากฎรูปธรรมซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการนำอาเซียนบรรลุวิสัยทัศน์อาเซียน 2020 (พ.ศ. 2563) โดยกำหนดให้อาเซียนมีวิสัยทัศน์สู่ภายนอก มีสันติสุข และมีการเชื่อมโยงเข้าด้วยกันในการเป็นหุ้นส่วนในสิ่งแวดล้อมของประชาธิปไตยและอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน การพัฒนาที่มีพลวัตร และการรวมตัวทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดและในสังคมที่เอื้ออาทร ที่ระลึกถึงสายสัมพันธ์แน่นแฟ้นทางประวัติศาสตร์ ตระหนักถึงความสำคัญของมรดกทางวัฒนธรรมที่มีร่วมกันและเชื้อมโยงในอัตลักษณ์ของภูมิภาค

_______
พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที
ศูนย์อาเซียนศึกษา
รายงาน

[fusion_gallery image_ids=”2507,2508,2509,2510,2511,2513,2514,2516,2515″ layout=”grid” picture_size=”fixed” columns=”” column_spacing=”10″ hover_type=”” lightbox=”yes” lightbox_content=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””][/fusion_gallery]

admin

admin

Translate »