นิสิตคณะครุศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ ๔ เข้าศึกษาดูงานส่วนงานบริหาร ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร

/, ข่าวส่วนงานบริหาร/นิสิตคณะครุศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ ๔ เข้าศึกษาดูงานส่วนงานบริหาร ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร

ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร ต้อนรับนิสิตคณะครุศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ ๔ เข้าศึกษาดูงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรในสำนักงาน

การนี้พระมหาสมพงษ์ สนฺตจิตฺโต, ดร. ผู้อำนวยการส่วนงานบริหารศูนย์อาเซียนศึกษาให้การต้อนรับและแนะนำให้นิสิตเรียนรู้กระบวนการการทำงานในสถานที่จริงเพื่อให้นิสิตเกิดความคิดสร้างสรรค์ และสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในส่วนกิจกรรมเชิงปฏิบัติการพระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาทีได้เป็นวิทยากรกระบวนการ(Workshop)นำนิสิตฝึกการร่างบันทึกข้อความ ศึกษารูปแบบจดหมายภาษาอังกฤษ(Official Correspondence) และฝึกการใช้ภาษาเชิงสร้างสรรค์ในการประชาสัมพันธ์องค์กร (Creative Writing in English for Public Relation Organization)

ในนามผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ศูนย์อาเซียนศึกษา ขออนุโมทนาคณะนิสิตทุกรูป/คน และพระมหาภัทรวิญช์ ปญฺญาวชิโร อาจารย์ประจำรายวิชาที่สนับสนุนนิสิตให้เรียนรู้ในครั้งนี้

2018-09-09T08:23:45+00:00