โครงการการจัดการความรู้ เรื่องเทคนิคการจัดการวารสารและตรวจรูปแบบบทความวิชาการ

                            วันที่ 3 สิงหาคม 2563 ศูนย์อาเซียนศึกษาจัดโครงการการจัดการความรู้ เรื่องเทคนิคการจัดการวารสารและตรวจรูปแบบบทความวิชาการ โดยมีพระมหาปิยะนัฐปิยรตโน นักจัดการงานทั่วไปและผู้ประสานงานวารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร เป็นวิทยากรและดร.ลำพอง กลมกูล รักษาการผู้อำนวยการส่วนวิจัย สารสนเทศและบริการวิชาการ ศูนย์อาเซียนศึกษาเป็นประธาน ณ ห้องปฏิบัติการวิจัยศูนย์อาเซียนศึกษา อาคารเรียนรวมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

ภาคกิจกรรม ASEAN Weekly Talk เป็นกิจกรรมการจัดการความรู้  ของศูนย์อาเซียนศึกษาที่ได้จัดขึ้นปีนี้เป็นปีแรกเพื่อเป็นวิธีการส่งเสริมให้มีกระบวนการ และถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานของมหาวิทยาลัยในการจัดการความรู้สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) โดยเฉพาะหมวด 1 การนำองค์กร, หมวด 4 การวัด วิเคราะห์และจัดการความรู้,  และหมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล

จากผลการดำเนินงานจัดการความรู้ของศูนย์อาเซียนศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

ปี พ.ศ.2560 ศูนย์อาเซียนศึกษามีองค์ความรู้ที่หลากหลายที่ยังไม่ได้รวบรวมจัดเก็บ,  แยกหมวดหมู่อย่างเป็นระบบ, จึงได้ดำเนินการสำรวจความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล

ปี พ.ศ. 2561 ได้ก่อตั้งชุมนุมนักปฏิบัติการขึ้นชื่อ MAG เพื่อเป็นกลุ่มสนับสนุนและพัฒนางานด้านการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์

ปี พ.ศ. 2562 ได้ก่อตั้งชุมนุมนักปฏิบัติการขึ้นโดยใช้ชื่อว่า “เครือข่ายนักวารสารวิชาการ มจร” เพื่อเป็นศูนย์กลางการรวบรวมองค์ความรู้  และบริหารจัดการความรู้, อีกทั้งได้จัดเวทีถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการเล่าเรื่อง,  ประสบการณ์ทำงานจริง, รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อนำมาต่อยอดสู่การพัฒนาองค์กร

ปี พ.ศ. 2563 ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน จำนวน ๒ เล่ม,  และนำขึ้นเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่, เพื่อให้ผู้ที่สนใจนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ปัจจุบัน การจัดการความรู้ของศูนย์อาเซียนศึกษาดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินการจัดการความรู้และแผนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เป็นกิจกรรมที่เน้นให้บุคลากรเข้าใจวิสัยทัศน์ ค่านิยม และแผนยุทธศาสตร์ของศูนย์อาเซียนศึกษาเพื่อให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
  2. เป็นการสร้างบรรยากาศส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน รวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดการบูรณาการและสร้างความผูกพันร่วมมือภายในหน่วยงาน
  3. เป็นการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ วิสัยทัศน์การจัดการความรู้และวัฒนธรรมการเรียนรู้ของศูนย์อาเซียนศึกษา รวมถึงการสร้างความรู้ ความเข้าใจและเห็นประโยชน์ของการจัดการความรู้ ให้บุคลากรทราบอย่างทั่วถึง

 

ในการนี้ ศูนย์อาเซียนศึกษาขอกราบขอบพระคุณ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร. ,พระมหาดวงเด่น ฐิตญาโณ,ผศ.ดร. และกองบรรณาธิการวารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ทุกท่านที่ได้กรุณาให้บุคลากรร่วมในเวทีเเลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาวารสารพุทธอาเซียน (Journal of Buddhist ASEAN Studies)ของศูนย์อาเซียนศึกษาต่อไป

 

 

 

ข่าว : ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร

รายงาน พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที

 

admin

admin

Translate »