โครงการหลักสูตร Public Speaking Course

             Just in : วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันภาษา มอบหมายให้คณะกรรมการดำเนินการโครงการหลักสูตร Public Speaking Course มีพระมหาสมพงษ์ สนฺตจิตฺโต,ดร. รองผู้อำนวยการสถาบันภาษา ฝ่ายวิชาการ , พระมหาจีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ,ผศ.ดร. รองผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา, ดร.รุ่งโรจน์ ศิริพันธ์ รองผู้อำนวยการสถาบันภาษา ฝ่ายบริหาร, นางสาวสุธิดา มีเพียร ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร สถาบันภาษาและเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานโครงการให้กำลังใจนิสิตที่เข้าร่วมอบรมโครงการ ณ ห้องประชุมพุทธเมตตา อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

           ทั้งนี้ พระมหาจีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ,ผศ.ดร. รองผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษาได้ชี้แจงกำหนดการกิจกรรม the 1st ASEAN MCU Storytelling Festival ในวันที่ 16 มีนาคม 2563 นี้ ซึ่งเป็นกิจกรรมความร่วมมือระหว่างศูนย์อาเซียนศึกษา, กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ, วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติและสถาบันภาษา

 

ข่าว : ศูนย์อาเซียนศึกษา
รายงาน : พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที
ภาพ : พระมหาวัชระ วชิรปญฺโญ

admin

admin

Translate »