Just in : วันที่ 17 มิถุนายน 2563 พระมหาปัญญา ปญฺญาสิริ,ดร. ผู้อำนวยการส่วนประเมินผลการศึกษา เป็นประธานการประชุมการจัดทำสื่อสารสร้างสรรค์ (creative content) เพื่อจัดทำวิดีทัศน์ของสำนักทะเบียนและวัดผลให้มีความทันสมัยที่ช่วยให้เข้าใจกระบวนการดำเนินการแต่ละขั้นตอนและเข้าถึงนิสิตรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานาระดับนานาชาติ ณ ห้องประชุมพระมงคลสิทธาจารย์ สำนักทะเบียนและวัดผล อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ข่าว : ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร

รายงาน : พระปลัดอภิเชษบ์ สุภทฺรวาที

admin

admin

Translate »