พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที เจ้าหน้าที่ศูนย์อาเซียนศึกษา ร่วมประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางในการจัดทำวารสารสถาบันภาษา

Just in : พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที เจ้าหน้าที่ศูนย์อาเซียนศึกษา ร่วมประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อกำหนดแนวทางในการจัดวารสารร่วมกับพระมหาเกรียงศักดิ์ อินทปัญโญ,ดร. ผู้ประสานงานวารสาร Journal of International Buddhist Studies ของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร และพระมหาปิยะนัฏ โสมา ผู้ประสานงานวารสันติศึกษา มจร ร่วมประชุมหารือและแลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการ วารสารวิชาการร่วมกับสถาบันภาษาซึ่งวางแผนดำเนินการจัดทำวารสาร “มจร ภาษาและวัฒนธรรม” โดยมีพระมหาสมพงษ์ สนุตจิตฺโต,ดร.รองผู้อำนวยการสถาบันภาษาฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสถาบันภาษา อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ข่าว : ศูนย์อาเซียนศึกษา

รายงาน ; พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที

admin

admin

Translate »