การประชุมระดมความคิดเห็นวางแผนการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ด้านภาษาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 1

Just in : พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที เจ้าหน้าที่ศูนย์อาเซียนศึกษา เข้าร่วมประชุมระดมความเห็นและวางแผนยุทธศาสตร์ดำเนินการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ด้านภาษาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 1 โดย สถาบันภาษา และภาคีเครือข่าย

LIMCU along with Teaching and curriculum Department of Faculty of Education, Buddhist Research Institute, and ASEAN Studies Centre of MCU in group discussion for organizing “The 1st National and International Academic Conference on Languages and Cultures”
Main Theme: Teaching and Learning English in the New Normal

รายละเอียดติดตามเร็วๆนี้

admin

admin

Translate »