บุคลากรศูนย์อาเซียนศึกษาได้เข้าร่วมการพัฒนาโครงการวิจัยปี 64-65

วันที่ 16 กันยายน 63 พระมหาจีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ, ผศ.ดร. รองผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา มอบหมายให้พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที ของวิทยาลัยสงฆ์ระยอง วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธรหน่วยวิทยบริการจันทบุรีและชลบุรี มีข้อเสนอโครงการวิจัยที่น่าสนใจหลายเรื่อง เช่น การพัฒนาศักยภาพคนเพื่อรองรับระเบียงเศรษฐกิจชายฝั่งตะวันออกหรือ EEC การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ยังยืนของระยองและจันทบุรีรวมทั้งงานวิจัยเพื่ออนุรักษ์ปูทะเลและปะการังพวงชมพูของวัดและชุมชนในจังหวัดระยอง ในการนี้ได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจการทำปะการังเทียมและพื้นที่อนุรักษ์ปูทะเลของระยองและพื้นที่ใกล้เคียงอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

admin

admin

Translate »