ศูนย์อาเซียนศึกษามอบทุนการศึกษาแก่นิสิตจิตอาสาคณะมนุษยศาสตร์

Just in : พระมหาจีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ, ผศ.ดร. รองผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษามอบหมายให้บุคลากรเป็นผู้แทนมอบทุนการศึกษาจำนวน 2000 บาท ให้แก่นิสิตคณะจิตอาสามนุษยศาสตร์ โดยมีพระมหาพชรธร ชุตินธโร และสามเณรพสิษฏร์กร อ่ำเทศ เลขานุการนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ รุ่น 70

ข่าว : ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร

admin

admin

Translate »