บุคลากรศูนย์อาเซียนศึกษา มจร ร่วมอบรมในโครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรสุขภาวะวิถีพุทธเชิงสร้างสรรค์

Just in : วันศุกร์ ที่ 16 ตุลาคม 2563 ดร.ลำพอง กลมกูล รักษาการผู้อำนวยส่วนวิจัย สารสนเทศและบริการวิชาการ ศูนย์อาเซียนศึกษาเข้าร่วมอบรมในโครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรสุขภาวะวิถีพุทธเชิงสร้างสรรค์ ภายใต้ความร่วมมือของสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เเละ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดกิจกรรม “พัฒนาจริยธรรมการวิจัยกับการสร้างเครือข่ายการพัฒนาสุขภาวะวิถีพุทธ” โดยได้รับเกียรติจาก พระราชปริยัติกวี ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นประธานบรรยายเปิดการสัมมนา เเละ ดร.ณภัควรรต บัวทอง จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นวิทยากรบรรยาย ทั้งนี้มีคณาจารย์ นักวิจัย ผู้แทนนักบริหารโครงการจาก สสส เข้าร่วมกว่า 60 รูป/คน ในการนี้ พระสุวรรณเมธาภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานมอบวุฒิบัตร และประธานในพิธีปิด ณ ห้องประชุม อาคาร มวก 48 พรรษา มจร อยุธยา

ข่าว : ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร

รายงาน : พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที

admin

admin

Translate »