ขอเชิญรับฟังการบรรยายวิชาการ (Public lecture) เรื่อง “When women Rule : Matriarchy in Southes Asia”

ศูนย์อาเซียนศึกษา ร่วมกับภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ขอเชิญรับฟังการบรรยายวิชาการ (Public lecture)
เรื่อง “When women Rule : Matriarchy in Southes Asia” วิทยากร ผศ.ดร.พัชรินทร์ ลาภานันท์ อาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาจารย์พัชรินทร์ เป็นผู้มีผลงานติดอันดับ 1 ใน 5 หนังสือที่มีคนอ่านมากที่สุดในเอเซีย ปี 2019 เรื่อง Love, Money and Obligation: Transnational Marriage in a Northeastern Thai Village” จัดพิมพ์โดย National University of Singapore Press (NUS Press)
อาจารย์จะพาพวกเราสำรวจสังคมและบริบทของผู้คนในวิถีโบราณของอุษาคเนย์ก่อนยุคพระพุทธศาสนาสู่ยุคโลกาภิวัฒน์ เกิออะไรขึ้นในห้วงเวลาดังกล่าว ตลอดจนถึงความท้าทายของระบบสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต
วันที่ 20 กรกฎาคม 2565
สามารถรับชมผ่าน Facebook Live
MCU ASEAN
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ :
https://forms.gle/hJEW6HzPp8DSH1au7
มีวุฒิบัตรสำหรับผู้เข้าร่วม
ตลอดกิจกรรม
จัดโดย
ศูนย์อาเซียนศึกษา และภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Ethan Stofford

Translate »