ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามความร่วมมือ ASC และ IAS

ด้วยสภาวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้ศูนย์อาเซียนศึกษาร่วมกับวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำเนินการขับเคลื่อนพันธกิจมหาวิทยาลัยด้านเครือข่ายวิชาการอาเซียนศึกษาร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติของมหาวิทยาลัย

ศูนย์อาเซียนศึกษาและวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติในฐานะส่วนงานหลัก จึงขอเชิญอาราธนา/เรียนเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทุกรูป/คน เข้าร่วมเป็นเกียรติและสักขีพยานในพิธีดังกล่าว โดยกำหนดการจัดขึ้นในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓. ๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม I-MIND วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติโดยมีผู้บริหารจากสามหน่วยงานเข้าร่วม ได้แก่ พระศรีธวัชเมธี ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์, ศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติและ ดร.ชัยวัฒน์ มีสัณฐาน ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธี

พระมหาจีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ, รศ.ดร. ,รองผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา กล่าวโดยสรุปว่า การขับเคลื่อนงานของทั้งสามส่วนงานจะสนับสนุนพันธกิจและส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการของมหาวิทยาลัยในระดับภูมิภาคและระดับโลกในแผนดำเนินการต่อไปด้วย ซึ่งศูนย์อาเซียนศึกษาจะมุ่งเป้าขับเคลื่อนองค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนาในประชาคม สร้าง Hub ที่เป็นศูนย์รวมคลังความรู้ของพระพุทธศาสนาทุกมติใน ASEAN และสร้างเครือข่ายทางวิชาการพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืน ทั้งนี้เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งสนับสนุนการเรียนรู้พระพุทธศาสนาของโลกตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

 

 

ข่าว : ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Ethan Stofford

Translate »