ศูนย์อาเซียนศึกษารายงานโครงการ Think Link Think ต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย

Just in : วันที่ 24 มิถุนายน 2565 พระมหาจีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ,รศ.ดร. ,รองผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา นำเจ้าหน้าที่ศูนย์อาเซียนศึกษา เข้าพบ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป เพื่อรายงานโครงการ Think Link Think ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างศูนย์อาเซียนศึกษา, วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติและภาคีเครือข่ายตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งในวันที่ 5 กรกฏาคม ที่จะถึงนี้ ศูนย์อาเซียนศึกษาร่วมกับวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติจะจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (mou) ร่วมกับสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามแผนพัฒนาเครือข่ายของศูนย์ภายใต้ยุทธศาสตร์การเป็น Think Tank ทางพระพุทธศาสนาของภูมิภาค
โอกาสนี้ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไปได้มุทิตา พระมหาจีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ,รศ,ดร. ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “รองศาสตราจารย์” ณ โอกาสนี้ด้วย
____
Facebook : Mcu Asean
Twitter : ascmcu
IG: ascmcu

Ethan Stofford

Translate »