สานต่อความร่วมมือมหาจุฬา-Preah Sihanoukraja University

สานต่อความร่วมมือมหาจุฬา-Preah Sihanoukraja University
Just in : 28 เมษายน ที่ผ่านมา พระมหาจีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ,รศ.ดร. ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา เป็นประธาน พร้อมด้วย ดร.ลำพอง กลมกูล รักษาการผู้อำนวยการส่วนวิจัย สารสนเทศและบริการวิชาการ ประชุมเสนอยกร่างข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ฉบับใหม่ ระหว่างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ Preah Sihanoukraja University, Cambodia ภายหลังการจัดโครงการ ASEAN Fellowship Program เมื่อวันที่ 19-22 เมษายน ที่ผ่านมา ณ ประเทศกัมพูชา
ภายใต้กิจกรรมโครงการได้มีจัดกิจกรรมเสวนาโต๊ะกลม “วิสัยทัศน์ ยุทธ์ศาสตร์และการพัฒนาการศึกษาชาติของกัมพูชา” นำเสวนาโดยกระทรวงศึกษา เยาวชนและกีฬาและการบรรยายวิชาการเรื่อง “Early Theravada in Cambodia “ จากนั้น ผู้เข้าร่วมได้ประชุมแลกเปลี่ยนแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาระหว่างประเทศไทยและกัมพูชา โดยที่ประชุมเสนอเรื่องการยกระดับความร่วมมือภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและ Preah Sihanoukraja University โดยศูนย์อาเซียนศึกษารับหน้าที่เป็นผู้ประสานงานเพื่อจัดทำข้อตกลงความร่วมมือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป
Connect with us, Connect the world.
#ASCNEXT 2023 moving to centre of the PEOPLE
___
Facebook : Mcu Asean
Twitter : ascmcu
IG: ascmcu

Aphichet Somkamsri

Translate »