สังฆราช

/Tag:สังฆราช

ครบรอบ ๒๐๙ ปี แห่งวันคล้ายวันประสูติ

2018-09-14T10:32:53+00:00

วันนี้ วันศุกร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ ครบรอบ ๒๐๙ ปี แห่งวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๘ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ อดีตเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต อดีตเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

ครบรอบ ๒๐๙ ปี แห่งวันคล้ายวันประสูติ 2018-09-14T10:32:53+00:00