ASC-Database of Buddhist Studies and Asian Sociocultural Information (ASC-DBASI)

ศูนย์อาเซียน มจร มุ่งมั่นพัฒนาไม่หยุดนิ่งเพื่อเป็นฐานข้อมูลที่เชื่อมประชาคมอาเซียน ให้มหาจุฬาพร้อมกับการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี พ.ศ. 2562 : ASC-Database of Buddhist Studies and Asian Sociocultural Information (ASC-DBASI)

ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร ดำเนินงานจัดทำฐานข้อมูลด้านพระพุทธศาสนาและพหุสังคมวัฒนธรรมอาเซียน (Database of Buddhist Studies and Asian Sociocultural Information) โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนสังคมอย่างยั่งยืนผ่าน 3 แนวทาง ได้แก่
1.ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาด้านพระพุทธศาสนาและพหุวัฒนธรรมด้านอาเซียน
2.ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทางด้านศิลปวัฒนธรรมและความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน
3.พัฒนาองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาและพหุวัฒนธรรมอาเซียน

ทั้งนี้ ระบบฐานข้อมูลอาเซียนศึกษา ยังรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศและสื่อต่างๆ ที่เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียนได้แก่หนังสือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-books) ภาพถ่าย สื่อ วิดีทัศน์ ASEANTUBE
เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้ามาใช้บริการได้

ข้อมูลเพิ่มเติม : http://asc.mcu.ac.th/database/?page_id=14499

___
พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที
ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร
รายงาน

admin

admin

Translate »