Contact information

ASEAN Studies Centre MCU มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170

Call Now.

ศิลปินชื่อดังจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการดำเนินการโครงการให้เข้ารับรางวัลทูตวัฒนธรรมอาเซียน ในโครงการ ASEAN Cultural Day ประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่งจัดโดยศูนย์อาเซียนศึกษาร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี MCU-ASEAN Student Networks และภาคีเครือข่าย โดยมีคนบันเทิงของ สปป.ลาว เข้ารับรางวัลครั้งนี้ด้วยกัน ๒ คน คือ
นางสาวธิดารัตน์ วงษ์สิริ นางสาวลาวปี ๒๐๑๑ ปัจจุบันเป็นนักแสดง นางแบบ จบการศึกษาจากมหาลัยแห่งชาติและเป็นทูตวัฒนธรรมของประเทศลาว ตอนนี้กำลังมีผลงงานการแสดงที่ประเทศไทย และนายอินปัน บริหาร นักร้องวง overdance เจ้าของผลงานเพลง Mr หีนส้ม เป็นพิธีกร นักแสดงของประเทศลาว และดำรงตำแหน่งเป็นทูตวัฒธนธรรมของประเทศลาวด้วย

จากผลงานของศิลปินทั้งสอง คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นว่าบุคคลทั้งสองเป็นพุทธศาสนิกชน ดำรงตนอยู่ศีลธรรมอันดีงาม และ มีผลงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาช่วยเหลือสาธารณกุศลอยู่เสมอ ในการนี้ ศิลปินทั้งสองท่านจะได้ร่วมเป็นสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาคมอาเซียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของประชาคมอาเซียนและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมต่อไป

ข่าว: ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร
รายงาน : พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที